Helsingfors stad

Protokoll

5/2019

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/16

 

13.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 106

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-003277, 2019-003278, 2019-003279, 2019-003280, 2019-003281, 2019-003282, 2019-003283, 2019-003284, 2019-003285, 2019-003287, 2019-003288, 2019-003289, 2019-003290, 2019-003291, 2019-003292, 2019-003293, 2019-003294, 2019-003295, 2019-003296, 2019-003297, 2019-003298, 2019-003299, 2019-003300, 2019-003301, 2019-003303, 2019-003304, 2019-003305, 2019-003306, 2019-003307, 2019-003308, 2019-003309, 2019-003310, 2019-003311, 2019-003312, 2019-003313, 2019-003314, 2019-003315, 2019-003316

Beslut

Budgetmotioner

        Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om avgiftsfria fridagar för närståendevårdare
 

        Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om avgiftsfri kollektivtrafik för helsingforsare på ålderspension med låga inkomster
 

        Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om anställning av en barnpsykiater som stöd för barnskyddet
 

        Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om höjning av lokaldimensioneringen per barn för nya och ombyggda daghemslokaler
 

        Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om kunddimensioneringen inom socialarbetet bland vuxna
 

        Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om kvaliteten och gruppstorleken i den förberedande undervisningen för barn med invandrarbakgrund
 

        Budgetmotion av ledamoten Nelli Ruotsalainen m.fl. om ett försök med hobbysedlar i syfte att likställa barnens hobbymöjligheter
 

        Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om iståndsättning och asfaltering av grusvägar
 

        Budgetmotion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om förbättring av kvaliteten på klimatvänlig skolmat
 

        Budgetmotion av ledamoten Kati Juva m.fl. om virtuell gruppverksamhet för ensamma
 

        Budgetmotion av ledamoten Kati Juva m.fl. om geronomer och multiprofessionalitet inom hemvården
 

        Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om ökning av resurserna för ungdomstjänster
 

        Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om ökning av anslagen för snöhantering
 

        Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om slopande av ensidig tolkning av produktivitetsmålet
 

        Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om stöd för mobilitet för pensionärer
 

        Budgetmotion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om ökning av anslagen för positiv särbehandling inom småbarnspedagogiken
 

        Budgetmotion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om ökning av antalet skolgångsbiträden i grundskolor och gymnasier
 

        Budgetmotion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om tillräckliga undervisningsmaterial
 

        Budgetmotion av ledamoten Otto Meri m.fl. om en konstisplan till Johannesplanen
 

        Budgetmotion av ledamoten Kaisa Hernberg m.fl. om påskyndning av spårvagnsprojekt
 

        Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om ökning av resurserna för ungdomsarbetet i centrum
 

        Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om stöd för ungdomar i 10–16 års ålder i behov av särskilt stöd
 

        Budgetmotion av ledamoten Reetta Vanhanen m.fl. om ökning av antalet anställningar för psykiatriska vårdare inom primärvården
 

        Budgetmotion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om en frisbeegolfbana i Svedängen 
 

        Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om ett pedagogiskt expertteam för fostrans- och utbildningssektorns lokaler
 

        Budgetmotion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om ökning av psykiatrisk hjälp med låg tröskel
 

        Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om ett tak till Parkstads idrottsparks läktare
 

        Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om bajamajor och en kiosk till Bocksbacka
 

        Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om stadscyklar till Malms, Mosabacka, Parkstads och Bocksbacka stationer
 

        Budgetmotion av ledamoten Veronika Honkasalo m.fl. om reservering av anslag för läroböcker i livsåskådningskunskap i grundskolor 
 

        Budgetmotion av ledamoten Mika Ebeling m.fl. om Helsingforstillägg till 2–3-åringar
 

        Budgetmotion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om ökning av antalet vårdbiträden i de mångsidiga servicecentralerna i Helsingfors

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om en förebyggande verksamhetsplan mot stympning av barns könsorgan
 

        Motion av ledamoten Ozan Yanar m.fl. om stöd för barns och ungas hobbyer
 

        Motion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om upphörande med att dumpa snö i havet
 

        Motion av ledamoten Maria Ohisalo m.fl. om upprätthållande av arbetsförmågan hos arbetslösa
 

        Motion av ledamoten Tuula Haatainen m.fl. om bortflyttning av en farlig snötipp från Hertonäs 
 

        Motion av ledamoten Paavo Arhinmäki m.fl. om motionsverksamhet för familjer i skolsalar på veckoslut

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566