Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/8

 

13.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 98

Vuoden 2018 talousarvion toteutumaton sitova toiminnallinen tavoite

HEL 2019-002470 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi pelastuslautakunnan selvityksen vuoden 2018 talousarvion sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jäämisestä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pelastuskomentajan kirje 29.1.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Vuoden 2018 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet olivat kaupunginvaltuuston käsittelyssä keskiviikkona 27.2.2019. Ko. esityksestä on jäänyt virheellisesti puuttumaan pelastuslautakunnan yhden sitovan toiminnallisen tavoitteen selvitys toteutumatta jäämisestä.

Pelastuslautakunta perustelee seuraavasti, miksi vuoden 2018 talousarvion sitova toiminnallinen tavoite ei toteutunut.

Pelastuslaitos

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.

Toteuma: 68 %. Tavoite ei toteutunut.

Poikkeama johtuu kiireellisen ensihoidon runsaasta tehtävämäärästä, jota ei saatu ensihoitoyksikössä hoidettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pelastuskomentajan kirje 29.1.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Pelastuslaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 149

HEL 2019-002470 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy pelastuslautakunnan selvityksen vuoden 2018 talousarvion sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jäämisestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566