Helsingfors stad

Protokoll

5/2019

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/8

 

13.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 98

Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2018 års budget

HEL 2019-002470 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände räddningsnämndens utredning om ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2018 års budget.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

Pelastuskomentajan kirje 29.1.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2018 års budget ska nämnderna och direktionerna ge en utredning om bindande verksamhetsmål som inte nåtts, och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

De ouppnådda bindande verksamhetsmålen i 2018 års budget behandlades i stadsfullmäktige onsdagen 27.2.2019. I förslaget i fråga saknades räddningsnämndens utredning om ett ouppnått bindande verksamhetsmål.

Räddningsnämnden motiverar enligt följande varför det bindande verksamhetsmålet i 2018 års budget inte uppfylldes.

Räddningsverket

Mål: Insatstiden i den prehospitala akutsjukvården är högst 8 minuter i minst 70 % av uppdragen i prioritetsklasserna A och B.

Utfall: 68 %. Målet nåddes inte.

Avvikelsen beror på det stora antalet uppgifter inom den prehospitala akutsjukvården, som akutsjukvårdsenheten inte klarade av.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

Pelastuskomentajan kirje 29.1.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Räddningsverket

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 149

HEL 2019-002470 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy pelastuslautakunnan selvityksen vuoden 2018 talousarvion sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jäämisestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566