Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

13.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Reetta Vanhasen kysymys aiheesta toimet hallituksen sote-uudistuksen kaatumisen johdosta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566