Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/16

 

13.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 106

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2019-003277, 2019-003278, 2019-003279, 2019-003280, 2019-003281, 2019-003282, 2019-003283, 2019-003284, 2019-003285, 2019-003287, 2019-003288, 2019-003289, 2019-003290, 2019-003291, 2019-003292, 2019-003293, 2019-003294, 2019-003295, 2019-003296, 2019-003297, 2019-003298, 2019-003299, 2019-003300, 2019-003301, 2019-003303, 2019-003304, 2019-003305, 2019-003306, 2019-003307, 2019-003308, 2019-003309, 2019-003310, 2019-003311, 2019-003312, 2019-003313, 2019-003314, 2019-003315, 2019-003316

Päätös

Talousarvioaloitteet

        valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite omaishoitajien maksuttomista vapaapäivistä
 

        valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite maksuttomasta joukkoliikenteestä helsinkiläisille pienituloisille vanhuuseläkkeellä oleville
 

        valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite lastenpsykiatrin palkkaamisesta lastensuojelun tukemiseksi
 

        valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite
uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta
 

        valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite aikuissosiaalityön asiakasmitoituksesta
 

        valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite
maahanmuuttajataustaisten lasten valmistavan opetuksen laadusta ja ryhmäkoosta
 

        valtuutettu Nelli Ruotsalaisen ym. talousarvioaloite harrastesetelikokeilusta lasten harrastamisen yhdenvertaistamiseksi
 

        valtuutettu Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite sorateiden kunnostamisesta ja asfaltoinnista
 

        valtuutettu Petrus Pennasen ym. talousarvioaloite ilmastoystävällisen kouluruoan laadun parantamisesta
 

        valtuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloite virtuaalisen ryhmätoiminnan järjestämisestä yksinäisille
 

        valtuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloite geronomien ja moniammatillisuuden lisäämisestä kotihoitoon
 

        valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite nuorisopalvelujen resurssien lisäämisestä
 

        valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lumen käsittelyyn
 

        valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite yksipuolisesta tuottavuustavoitteen tulkinnasta luopumisesta
 

        valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloite eläkeläisten liikkumisen tukemisesta
 

        valtuutettu Fatim Diarran ym. talousarvioaloite positiivisen diskriminaation määrärahan kasvattamisesta varhaiskasvatuksessa
 

        valtuutettu Fatim Diarran ym. talousarvioaloite peruskoulujen ja lukioiden koulunkäyntiavustajien määrän lisäämisestä
 

        valtuutettu Fatim Diarran ym. talousarvioaloite riittävistä opetusvälineistä
 

        valtuutettu Otto Meren ym. talousarvioaloite tekojääkentän rakentamisesta Johanneksen kentälle
 

        valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. talousarvioaloite ratikkahankkeiden nopeuttamisesta
 

        valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite keskusta-alueen nuorisotyön resurssien nostamisesta
 

        valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite erityistä tukea tarvitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tuesta
 

        valtuutettu Reetta Vanhasen ym. talousarvioaloite mielenterveyshoitajien vakanssien lisäämisestä perusterveydenhuoltoon
 

        valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. talousarvioaloite Frisbeegolfradan rakentamisesta Paloheinään
 

        valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite kasvatuksen ja koulutuksen tilojen pedagogisesta asiantuntijaryhmästä
 

        valtuutettu Alviina Alametsän ym. talousarvioaloite matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämisestä
 

        valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloite Koudan liikuntapuiston katsomon kattamisesta
 

        valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloite Bajamajojen ja kioskin saamisesta Pukinmäkeen
 

        valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloite kaupunkipyörien saamisesta MaTaPuPu-asemille
 

        valtuutettu Veronika Honkasalon ym. talousarvioaloite määrärahojen varaamisesta elämänkatsomustiedon oppikirjoihin peruskouluissa
 

        valtuutettu Mika Ebelingin ym. talousarvioaloite Helsinki-lisästä 2-3 -vuotiaille
 

        valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite hoito/hoiva-apulaisten lisäämisestä Helsingin Monipuolisiin Palvelukeskuksiin

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Mari Rantasen ym. aloite lasten sukuelinten silpomista ehkäisevästä toimintasuunnitelmasta
 

        valtuutettu Ozan Yanarin ym. aloite lasten ja nuorten harrastamisen tukemisesta
 

        valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. aloite lumen mereen kippaamisen lopettamisesta
 

        valtuutettu Maria Ohisalon ym. aloite työttömien työkyvyn ylläpitämisestä
 

        valtuutettu Tuula Haataisen ym. aloite asukkaille vaarallinen lumen vastaanottopaikan siirtämisestä Herttoniemestä
 

        valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite liikunnan tarjoamisesta lapsiperheille viikonloppuisin koulujen saleihin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566