Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

13.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

Kyselytuntien siirtäminen

HEL 2018-008728 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti peruuttaa 27.2. ja 27.3. kyselytunnit sekä järjestää kyselytunnit 13.3. ja 10.4.2019 kokousten yhteydessä.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2019 kokousaikojen yhteydessä kyselytuntien järjestämisestä siten, että kyselytunneista neljä järjestetään keväällä (30.1., 27.2.,27.3. ja 8.5.) ja kaksi syksyllä (11.9. ja 23.10.) valtuuston varsinaisten kokouksien yhteydessä.

Pormestarikunnan poissaolojen vuoksi 27.2. kyselytunti siirretään 13.3. kokouksen yhteyteen. Samalla tasataan kyselytuntien väliä kevään osalta siirtämällä 27.3. kyselytunti 10.4. kokouksen yhteyteen.

Hallintosäännön 30 luvun 18 §:n mukaan valtuuston päättämien varsinaisten kokousten yhteydessä järjestetään noin tunnin kestävä kyselytunti, jonka aikana valtuutetuilla on tilaisuus suullisesti esittää pormestarille tai apulaispormestarille yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä näiden toimialaan kuuluvissa kaupungin toimintaa koskevissa asioissa.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 10.10.2018 § 279

HEL 2018-008728 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2019 seuraavasti:

nro

 

vko

päivä

 

klo

 

 

 

1

 

3

16.1.2019

 

18

 

 

 

2

 

5

30.1.2019

 

18

 

kyselytunti

 

3

 

7

13.2.2019

 

18

 

aloitekäsittely

 

4

 

9

27.2.2019

 

18

 

kyselytunti

 

5

 

11

13.3.2019

 

18

 

 

 

6

 

13

27.3.2019

 

18

 

kyselytunti

 

7

 

15

10.4.2019

 

18

 

 

 

8

 

17

24.4.2019

 

18

 

 

 

9

 

19

8.5.2019

 

18

 

kyselytunti

 

10

 

21

22.5.2019

 

18

 

aloitekäsittely

 

11

 

23

5.6.2019

 

18

 

 

 

12

 

25

19.6.2019

 

16

 

tilinpäätös

 

13

 

35

28.8.2019

 

18

 

 

 

14

 

37

11.9.2019

 

18

 

kyselytunti

 

15

 

39

25.9.2019

 

18

 

aloitekäsittely

 

16

 

41

9.10.2019

 

18

 

 

 

17

 

43

23.10.2019

 

18

 

kyselytunti

 

18

 

45

6.11.2019

 

18

 

 

 

19

 

46

13.11.2019

 

16

 

talousarvio

 

20

 

48

27.11.2019

 

18

 

talousarvio, aloitekäsittely

 

21

 

50

11.12.2019

 

16

 

 

 

 

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566