Helsingfors stad

Protokoll

3/2019

1 (11)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/12

 

13.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om hållbarhetskriterier för biomassa

HEL 2018-007172 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att stadsstyrelsen utreder möjligheten att i kalkylerna och rapporterna om användningen av biomassa i energiproduktionen använda dess faktiska utsläpp och miljökonsekvenser i stället för nollutsläpp. (Juhani Strandén)

 

 

2

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om Helen kan åläggas att som en del av den normala aktualitetsöversikten för koncernsektionen rapportera om klimatutsläppen från förbränningen av biomassa och om hur hållbarhetskriterierna har gått i uppfyllelse. (Mai Kivelä)

 

Behandling

Ledamoten Mai Kivelä understödd av ledamoten Atte Harjanne föreslog att ärendet skulle återremitteras för ny beredning utgående från att Helen uppmanas att fastställa hållbarhetskriterier í enlighet med det ursprungliga förslaget för den biomassa som Helen använder. Hur kriterierna utfaller och möjligheterna att vidareutveckla dem med avseende på klimatansvar, naturskydd och ekonomisk hållbarhet rapporteras till koncernsektionen som en del av den normala aktualitetsöversikten.

2 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att Helen uppmanas att fastställa hållbarhetskriterier í enlighet med det ursprungliga förslaget för den biomassa som Helen använder. Hur kriterierna utfaller och möjligheterna att vidareutveckla dem med avseende på klimatansvar, naturskydd och ekonomisk hållbarhet rapporteras till koncernsektionen som en del av den normala aktualitetsöversikten.

Ja-röster: 47
Toni Ahva, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Björn Månsson, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Sara Paavolainen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari

Nej-röster: 34
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Mia Haglund, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Nelli Ruotsalainen, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 3
Laura Kolbe, Terhi Peltokorpi, Mauri Venemies

Frånvarande: 1
Fatim Diarra

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Under diskussionen framställdes tre förslag till hemställningsklämmar.

Ledamoten Juhani Strandén understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att stadsstyrelsen utreder möjligheten att i kalkylerna och rapporterna om användningen av biomassa i energiproduktionen använda dess faktiska utsläpp och miljökonsekvenser i stället för nollutsläpp.

 

Ledamoten Atte Kaleva understödd av ledamoten Petrus Pennanen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av svaret att staden utreder möjligheterna att öka användningen av energiformer utan koldioxidutsläpp i stadens el- och värmeproduktion, speciellt med avseende på kärnkraft, dvs. så kallade minireaktorer.

 

Ledamoten Mai Kivelä understödd av ledamoten Mia Haglund föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om Helen kan åläggas att som en del av den normala aktualitetsöversikten för koncernsektionen rapportera om klimatutsläppen från förbränningen av biomassa och om hur hållbarhetskriterierna har gått i uppfyllelse.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

3 omröstningen

Ledamoten Juhani Strandéns förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att stadsstyrelsen utreder möjligheten att i kalkylerna och rapporterna om användningen av biomassa i energiproduktionen använda dess faktiska utsläpp och miljökonsekvenser i stället för nollutsläpp.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 59
Zahra Abdulla, Toni Ahva, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Jarmo Nieminen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 24
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Terhi Koulumies, Björn Månsson, Hannu Oskala, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Frånvarande: 2
Otto Meri, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Juhani Strandéns förslag till hemställningskläm.

4 omröstningen

Ledamoten Atte Kalevas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av svaret att staden utreder möjligheterna att öka användningen av energiformer utan koldioxidutsläpp i stadens el- och värmeproduktion, speciellt med avseende på kärnkraft, dvs. så kallade minireaktorer.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 35
Toni Ahva, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Atte Harjanne, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Jarmo Nieminen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Mauri Venemies

Nej-röster: 8
Eva Biaudet, Tuula Haatainen, Dan Koivulaakso, Sami Muttilainen, Sara Paavolainen, Nelli Ruotsalainen, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Blanka: 42
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Atte Kalevas förslag till hemställningskläm.

5 omröstningen

Ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om Helen kan åläggas att som en del av den normala aktualitetsöversikten för koncernsektionen rapportera om klimatutsläppen från förbränningen av biomassa och om hur hållbarhetskriterierna har gått i uppfyllelse.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 58
Zahra Abdulla, Toni Ahva, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Otto Meri, Dani Niskanen

Blanka: 24
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Aleksi Niskanen, Mia Nygård, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari

Frånvarande: 1
Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mai Kivelän aloite_allekirjoittamaton

2

Helen Oyn lausunto_allekirjoittamaton

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mai Kivelä on 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att stadsfullmäktige ska förutsätta att Helsingfors stads representant vid Helens bolagsstämma föreslår att Helen fattar ett bindande beslut om stränga kriterier för hållbarheten hos den biomassa som Helen använder.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helen Ab är ett energibolag som i sin helhet är i stadens ägo och vars verksamhetsområde omfattar produktion, upphandling, överföring, distribution och försäljning av energi samt underhålls-, planerings- och entreprenadtjänster och annan affärsverksamhet inom energibranschen. Bolaget kan utöva sin affärsverksamhet i dotter- och intressebolag och i samföretag.

Helen Ab har gett ett utlåtande med anledning av motionen och enligt utlåtandet har bolaget under de senaste åren investerat i värmeproduktion baserad på träpelletar, och som bäst planerar bolaget nya biovärmecentraler. Användningen av biomassa och överloppsvärme ökar i Helens värmeproduktion samtidigt som stenkol används allt mindre och förnyelsebar energi ökar på vägen mot en klimatneutral framtid. Helen anser att biomassa är en nödvändig lösning för övergångstiden, innan man övergår till nya teknologiska lösningar. Biomassa kan snabbt tas i bruk och med hjälp av den säkerställs att Helsingfors får värme även när det är kallt om vintern.

För tillfället använder Helen pelletar framställda av biprodukter från industrin. I samband med nyinvesteringar utökas bränsleutbudet till övrig biomassa såsom flis, biprodukter från skogsindustrin och olika återvinningsfraktioner.

Enligt Helen Ab:s utlåtande hugger man inte ner skog primärt för energiproduktion, utan hyggen görs för att skaffa råvara för skogsindustrin och såsom skogsvård. Som en biprodukt av avverkningen uppstår fraktioner lämpliga för energi. Skogsindustrin och priset på råvaruvirke ser till att gagnvirket styrs till förädling. Koldioxidutsläppen från ett träd i skogen beaktas redan då trädet fälls.

Helen använder alltså biomassa, vars kol skulle frigöras i atmosfären på en ganska kort tid även om man inte utnyttjade denna fraktion i energin eller lämnade den i skogen. Med dessa fraktioner ersätter man fossila bränslen.

I Helens nuvarande bränsleurval ingår däremot inte torv, och torv har inte inkluderats i de tekniska planerna eller tillstånden för planerade biovärmecentraler.

EU:s hållbarhetsdirektiv

Europeiska unionen har nyligen godkänt ett nytt förnybartdirektiv (RED II) där man tar hänsyn till hållbarheten för biomassa genom så kallade hållbarhetskriterier.

Bränsle av biomassa måste härstamma från hållbara källor och får inte överstiga de växthusgaser under livscykeln som nämns i direktivet för att räknas som förnyelsebar och utsläppsfri energi vid förbränningen. Utsläppen vid förbränning av biomassa beaktas redan i samband med markanvändningen (LULUCF) när trädet fälls.

Med hållbarhetskriterierna vill man säkerställa att förbrukningen av bioenergi i EU leder till en avsevärd minskning av växthusgasutsläpp samt att produktionen av biomassa är hållbar och inkluderar bl.a. en riskbedömning på landnivå och krav på uträkning av koldioxidsänkor.

Nollutsläpp för biomassa inom energiproduktionen

All förbränning producerar koldioxid, även förbränning av ved. Nollutsläpp för biomassa inom energiproduktionen grundar sig på EU-lagstiftning och FN:s klimatavtal. Hållbart producerad bioenergi har noll utsläpp eftersom det då man bränner biomassa frigörs lika mycket koldioxid som denna har bundit då den växte.

Biomassans koldioxidutsläpp beaktas i utsläppsbalansen för varje land, alltså markanvändningen och dess förändringar samt i skogsindustrisektorn (LULUCF). När ett träd faller i skogen, statistikförs det i praktiken som utsläpp helt och hållet, oavsett hur och i vilken sektor trädet och dess olika delar förbrukas.

Användningen av biomassa inverkar på Finlands nettoutsläpp i alla sektorer, men för att undvika dubbel kalkylering räknas utsläppen för skogsbiomassa i markanvändningssektorn och inte t.ex. i energisektorn.

En välskött skog växer och binder bäst kol. Koldioxidsänkorna har stor betydelse för att bromsa klimatförändringen. Helen Ab:s åsikt är att målsättningen ska vara att upprätthålla eller förstärka koldioxidsänkorna på sikt.

Hållbar biomassa som mål

Helen har som målsättning att 100 % av den biomassa som skaffats är hållbar. Detta innebär att de trävarubränslen som skaffas antingen är hållbarhetscertifierade (t.ex. PEFC, FSC eller SBP) eller ursprunget har övervakats på ett annat sätt. Bolagets nuvarande och framtida anläggningar som använder biomassa har planerats på så sätt att de uppfyller hållbarhetskriterierna för den biomassa som har den allra lägsta risken. Vid anskaffningen av biomassa tar man dessutom hänsyn till Energiindustrins rekommendation om att lämna kvar murkna träd i skogen för att garantera biodiversiteten.

Helen Ab anser att man inte ska ställa bolagsspecifika kriterier på biomassans hållbarhet. Bolagets nuvarande åtgärder och mål vid anskaffningen av biomassa är tillräckliga och teknisk-ekonomiskt genomförbara. Dessutom är Helens målsättning att skaffa 100 % hållbarhetscertifierad eller ursprungskontrollerad biomassa ett hårdare krav än den gällande lagstiftningen.

Producenterna och leverantörerna av biomassa följer de gällande och allmänt godkända kriterierna och certifikaten. Om man ställer ännu hårdare krav kan detta enligt Helen leda till att det inte på marknaden finns sådan biomassa att tillgå som uppfyller kriterierna eller att priset klart överstiger marknadspriset. Dessutom kan man enbart med gemensamma kriterier och certifikat som gäller hela branschen påverka de önskade målen, t.ex. biodiversiteten.

Helen Ab anser att utsläppen bör minska i all verksamhet för att klimatförändringen ska kunna bromsas. En stark utsläppshandel ska vara den primära metoden som leder till minskade utsläpp inom energisektorn. Markanvändningssektorn bör se till att koldioxidsänkorna ökar. På så sätt garanteras att utsläppen minskar.

Till slut

Stadsstyrelsen konstaterar att Helen Ab är ett bolag som verkar enligt marknadsvillkor. I enlighet med det gällande koncerndirektivet bör staden undvika ägarstyrningsåtgärder på egen hand, vilka försvagar Helen Ab:s ställning på den ytterst konkurrensutsatta energimarknaden. Bolaget ska få verka på marknaden enligt samma spelregler som dess konkurrenter.

Bolaget kan själv ställa egna krav som är på en högre nivå än lagstiftningen, t.ex. hållbarhetskriterierna för biomassa, men dessa ska inte förplikta bolaget. I undantagsfall bör bolaget kunna avvika från sina egna målsättningar om man ändå når den nivå som förutsätts i lagen.

I enlighet med 8 kap. 3 § i förvaltningsstadgan beslutar stadsstyrelsens koncernsektion, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, om bl.a. anvisningar till dem som representerar staden i olika sammanslutningar och stiftelser, såsom på bolagsstämmor, om hur staden ska ställa sig till de frågor som behandlas, om det gäller något ekonomiskt viktigt eller principiellt vittgående.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mai Kivelän aloite_allekirjoittamaton

2

Helen Oyn lausunto_allekirjoittamaton

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2019 § 94

HEL 2018-007172 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mai Kivelän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

04.02.2019 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan kahdeksannen asian kokouksen kolmantena asiana.

Esteelliset: Daniel Sazonov, Kaisa Hernberg, Wille Rydman

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki:

Poistetaan esittelijän perustelujen toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäisen virkkeen jälkimmäinen lause: "mutta niiden ei tule olla yhtiötä velvoittavia".

Lisätään saman kappaleen loppuun: ”Kaupunginhallitus kehottaa Heleniä määrittelemään aloitteen mukaiset kestävyyskriteerit käyttämälleen biomassalle. Kriteerien toteutumisesta raportoidaan konsernijaostolle normaalin ajankohtaiskatsauksen osana.”

Kannattaja: Maria Ohisalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 5
Paavo Arhinmäki, Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo, Anni Sinnemäki

Poissa: 2
Kaisa Hernberg, Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 5 (2 poissa).

28.01.2019 Pöydälle

21.01.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566