Helsingfors stad

Protokoll

3/2019

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

13.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

Flyttning av frågestunder

HEL 2018-008728 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade inställa frågestunderna vid sammanträdena 27.2 och 27.3.2019 och ordna frågestunder vid sammanträdena 13.3 och 10.4.2019.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade då sammanträdestiderna för 2019 bestämdes att det ordnas frågestunder så att fyra infaller vid stadsfullmäktiges ordinarie sammanträden på våren (30.1, 27.2, 27.3 och 8.5) och två på hösten (11.9 och 23.10).

På grund av frånvaro inom borgmästarkollegiet flyttas frågestunden vid sammanträdet 27.2 till 13.3. Samtidigt utjämnas intervallet mellan frågestunderna så att frågestunden vid sammanträdet 27.3 flyttas till 10.4.

Enligt 30 kap. 18 § i förvaltningsstadgan ordnas i samband med de ordinarie sammanträden som fullmäktige valt för ändamålet en frågestund som varar ungefär en timme och under vilken ledamöterna har tillfälle att till borgmästaren och biträdande borgmästarna muntligt ställa frågor om en viss angelägenhet inom vederbörandes sektor som hänför sig till stadens funktioner.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 10.10.2018 § 279

HEL 2018-008728 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hålla sina sammanträden år 2019 enligt följande:

nr

 

vecka

dag

 

kl.

 

 

 

1

 

3

16.1.2019

 

18

 

 

 

2

 

5

30.1.2019

 

18

 

frågestund

 

3

 

7

13.2.2019

 

18

 

motionsbehandling

 

4

 

9

27.2.2019

 

18

 

frågestund

 

5

 

11

13.3.2019

 

18

 

 

 

6

 

13

27.3.2019

 

18

 

frågestund

 

7

 

15

10.4.2019

 

18

 

 

 

8

 

17

24.4.2019

 

18

 

 

 

9

 

19

8.5.2019

 

18

 

frågestund

 

10

 

21

22.5.2019

 

18

 

motionsbehandling

 

11

 

23

5.6.2019

 

18

 

 

 

12

 

25

19.6.2019

 

16

 

bokslut

 

13

 

35

28.8.2019

 

18

 

 

 

14

 

37

11.9.2019

 

18

 

frågestund

 

15

 

39

25.9.2019

 

18

 

motionsbehandling

 

16

 

41

9.10.2019

 

18

 

 

 

17

 

43

23.10.2019

 

18

 

frågestund

 

18

 

45

6.11.2019

 

18

 

 

 

19

 

46

13.11.2019

 

16

 

budget

 

20

 

48

27.11.2019

 

18

 

budget, motionsbehandling

 

21

 

50

11.12.2019

 

16

 

 

 

 

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566