Helsingfors stad

Protokoll

3/2019

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/37

 

13.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-002036, 2019-002037, 2019-002038, 2019-002039, 2019-002041, 2019-002042, 2019-002043, 2019-002044

Beslut

Gruppmotioner

        Motion av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp om dumpandet av gatusnö i havet
 

        Motion av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp om äldreomsorgen

Budgetmotioner

        Budgetmotion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om höjning av det allmänna understödet för Helsingfors stads invånarhus

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om en gemensam minnesplakett för de röda och de vita offren i medborgarkriget
 

        Motion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om en skivsamling på centrumbiblioteket Ode
 

        Motion av ledamoten Mia Nygård m.fl. om åtgärder för förebyggande av utslagning hos pojkar

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om återförande av ansvaret för vinterunderhållet av trottoarer i högre grad till lokal nivå
 

        Motion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om anläggande av alléer i enlighet med detaljplanerna

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566