Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/37

 

13.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2019-002036, 2019-002037, 2019-002038, 2019-002039, 2019-002041, 2019-002042, 2019-002043, 2019-002044

Päätös

Ryhmäaloitteet

        Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite aurauslumen kaatamisesta mereen
 

        Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite vanhustenhoidosta

Talousarvioaloitteet

        valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite Helsingin kaupungin asukastalojen yleisavustuksen nostamisesta

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Sinikka Vepsän ym. aloite kansalaissodan punaisten ja valkoisten uhrien yhteisestä muistolaatasta
 

        valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite äänilevykokoelman lisäämisestä keskustakirjasto Oodiin
 

        valtuutettu Mia Nygårdin ym. aloite toimenpiteistä poikien syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite jalkakäytävien talvikunnossapidon palauttamisesta suuremmassa määrin paikallistason vastuulle
 

        valtuutettu Kauko Koskisen ym. aloite asemakaavojen mukaisten kujanteiden rakentamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566