Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

16.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

HEL 2018-010796 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajakseen valtuutettu Otso Kivekkään sekä ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen valtuutettu Harry Bogomoloffin ja toiseksi varapuheenjohtajakseen valtuutettu Pentti Arajärven.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti valtuutettu Anni Sinnemäen kannattamana kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Otso Kivekästä, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Harry Bogomoloffia ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pentti Arajärveä.

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momenttia esitetään muutettaviksi 1.6.2019 alkaen siten, että kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisessä kokouksessaan vuoden mittaiseksi toimikaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Samalla hallintosääntöön esitetään lisättäväksi maininta puheenjohtajiston toimikauden pituudesta.

Kaupunginvaltuuston päättäessä hallintosääntömuutoksesta 16.1.2019 kokouksessaan, vuoden 2019 alussa valittavan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi päättyy uuden puheenjohtajiston valintaan kesäkuussa 2019.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566