Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/23

 

16.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2019-000643, 2019-000644, 2019-000646, 2019-000647, 2019-000648, 2019-000649

Päätös

Talousarvioaloitteet

        valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite osapäivähoidon henkilöstömitoituksesta.

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite Lapinlahden sairaala-alueen säilyttämisestä yleishyödyllisessä käytössä
 

        valtuutettu Abdirahim Husseinin ym. aloite syrjäytymisen ja yksinäisyyden purkupalveluista
 

        valtuutettu Jukka Järvisen ym. aloite kaljakellunnan lopettamisesta
 

        valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite kaupungin matkaohjeistuksen päivittämiseksi
 

        valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite esteettömyyden lisäämisestä kaupungin kokoustiloissa induktiosilmukan avulla.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566