Helsingfors stad

Protokoll

1/2019

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

16.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige

HEL 2018-010796 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige valde ledamoten Otso Kivekäs till ordförande, ledamoten Harry Bogomoloff till första vice ordförande och ledamoten Pentti Arajärvi till andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Ledamoten Daniel Sazonov understödd av ledamoten Anni Sinnemäki föreslog Otso Kivekäs till stadsfullmäktiges ordförande, Harry Bogomoloff till första vice ordförande och Pentti Arajärvi till andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige valde ordföranden och vice ordförandena enhälligt i enlighet med ledamoten Daniel Sazonovs förslag.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer ordförande samt första och andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt protokollet omedelbart på denna punkt.

Föredragandens motiveringar

Enligt 18 § i kommunallagen (410/2015) ska fullmäktige bland sina ledamöter välja en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning.

Enligt 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad väljer stadsfullmäktige bland sina ledamöter vid årets första sammanträde en ordförande och en första och en andra vice ordförande.

Det föreslås att 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan från och med 1.6.2019 ändras på så sätt att stadsfullmäktige vid det första sammanträdet i juni varje år bland sina ledamöter väljer en ordförande och en första och en andra vice ordförande för en mandattid på ett år. Samtidigt föreslås det att längden för presidiets mandattid ska nämnas i förvaltningsstadgan.

Om stadsfullmäktige på sitt sammanträde 16.1.2019 beslutar om en ändring av förvaltningsstadgan, innebär detta att stadsfullmäktiges nyvalda ordförandes och vice ordförandes mandattid upphör i juni 2019, genom val av nytt presidium.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566