Helsingfors stad

Protokoll

1/2019

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/13

 

16.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Detaljplaneändring för Wäinö Aaltonens väg 7 på Brändö (nr 12459)

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 5 i kvarteret 42036 i 42 stadsdelen (Brändö) enligt ritning nr 12459, daterad 11.4.2017, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12459 kartta, päivätty 11.4.2017

2

Asemakaavan muutoksen nro 12459 selostus, päivätty 11.4.2017, täydennetty 1.12.2017

3

Vuorovaikutusraportti 11.4.2017, täydennetty 1.12.2017

4

Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller en tomt på det gamla villaområdet norr om Österleden.

Genom detaljplaneändringen omdisponeras tomten, som hittills har utnyttjats av socialväsendet, för boende. Det innebär att boende i byggnaden tillåts. Planlösningen möjliggör också en tillbyggnad i form av ett garage. Syftet med tillbyggnaden är att göra området lämpligt för boende och gårdsområdet redigt.

Det bildas ny våningsyta på 55 m² för garaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesanvändningen och generalplanen med rättsverkningar samt bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål.

För området gäller detaljplan nr 8620 från år 1985. Området anges där som kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård.

Planområdet ligger vid en byggd kulturmiljö av riksintresse. De bredvidliggande kvarteren tas upp i Museiverkets förteckning över byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009) under Brändö villastad.

Planeringsfaser och växelverkan

Helsingfors stad äger tomten. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden.

Deltagande och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 5.5–5.6.2017. Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

Utlåtanden

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM) och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) gav utlåtanden om detaljplaneförslaget.

NTM-centralen anser att detaljplaneändringen möjliggör bevarandet av en kulturhistoriskt värdefull byggnad i och med att det tillåts att byggnaden tas i bostadsbruk. Detaljplaneändringen främjar byggnadsskyddet och värnandet av kulturmiljön. Att livsmiljön ska vara hälsosam och trivsam har beaktats i detaljplanen.

HRM konstaterar att de allmänna vattenledningar och avlopp som betjänar området har byggts färdigt och att ändringsförslaget inte kräver att de flyttas.

Fastighetskontorets lokalcentral, tomtavdelningen, byggnadstillsynsverket, byggnadskontoret, social- och hälsovårdsverket samt miljöcentralen och dessutom Helen Ab, Helen Elnät Ab, räddningsverket, Museiverket och stadsmuseet meddelade att de inte har någonting att yttra eller påpeka om förslaget.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av dessa och genmälena till utlåtandena ingår i rapporten om växelverkan (bilaga 3).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det har inte gjorts några ändringar i planförslaget, och förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljösektorns detaljplaneläggningstjänsts justerade framställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12459 kartta, päivätty 11.4.2017

2

Asemakaavan muutoksen nro 12459 selostus, päivätty 11.4.2017, täydennetty 1.12.2017

3

Vuorovaikutusraportti 11.4.2017, täydennetty 1.12.2017

4

Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1

Ilmakuva

2

Havainnekuva, 11.4.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom

Stadsmuseet

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Stadsmiljönämnden

Social- och hälsovårdsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2019 § 5

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 42036 tontin 5 asemakaavan muutoksen 11.4.2017 päivätyn piirustuksen numero 12459 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoitus 1.12.2017

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Hankenumero 5344_2

 

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 11.4.2017 päivättyä 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 42036 tontin 5 asemakaavan muutosehdotusta nro 12459. 

Asemakaavoituspalvelu toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee tonttia, joka sijaitsee Kulosaaren kaupunginosassa 42, saarta halkovan Itäväylän pohjoispuolella vanhalla huvila-alueella. Alueella on lainvoimainen asemakaava nro 8620.

Asemakaavan muutoksella (käyttötarkoituksen muutos sosiaalitoimen käytöstä asumiseen) pyritään mahdollistamaan rakennuksen säilyminen sallimalla siinä asuminen. Rakennuksen käyttö, huolto ja myynti olisivat näin todennäköisempiä. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös autotallin lisärakentamisen. Lisärakentamisella pyritään saamaan alue asuinkäyttöön toimivaksi ja pihapiiriltään selkeäksi. Kaavan tavoitteena on ohjata autotallin rakentamista olevan rakennuksen tyyliin ja mittakaavaan soveltuvaksi. Autotalli sijoittuu olevan pysäköinnin paikalle. Kaava sallii luonnonkivimuurin ja/tai pensasaidan rakentamisen tontille.

Uutta kerrosalaa tulee autotallirakennukseen 55 k-m2.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 8620 (v. 1985) alue on merkitty sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. 

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 2003, tullut kaava-alueella voimaan 2004) alue on asumiseen tarkoitettua pientalovaltaista aluetta sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 2016) alue on kantakaupunkia C2.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat Museoviraston RKY 2009 -kohdeluetteloon Kulosaaren huvilakaupunki.

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 5.5.–5.6.2017

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 11.4.2017 ja lautakunta päätti 11.4.2017 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) esitti lausunnossaan seuraavaa: Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kulttuurihistoriallisen rakennuksen säilyminen mahdollistamalla asuinkäyttö. Asemakaavamuutos edistää rakennussuojelua ja kulttuuriympäristön vaalimista hyvin. Elinympäristön terveellisyys ja viihtyvyys on asemakaavassa otettu huomioon.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto lausui, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi ja muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa:

        kiinteistöviraston tilakeskus

        kiinteistöviraston tonttiosasto

        rakennusvalvontavirasto

        rakennusvirasto

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        pelastuslaitos

        ympäristökeskus

        sosiaali- ja terveysvirasto

        Museovirasto

        kaupunginmuseo.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. Kaavakarttaan on vaihdettu uusi nimiö.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Lisätiedot

Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.10.2017 § 42

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Hankenumero 5344_2

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12459 pohjakartan kaupunginosassa 42 Kulosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12459

Kaupunginosa: 42 Kulosaari

Kartoituksen työnumero: 54/2016

Pohjakartta valmistunut: 10.1.2017

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä: N2000

 

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo 3.7.2017

HEL 2016-013448 T 10 03 03

 

Kaupunginmuseota on pyydetty antamaan lausuntonsa Kulosaaressa osoitteessa Wäinö Aaltosen tie 7 sijaitsevaa tonttia koskevasta, 11.4.2017 päivätystä asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Kaupunginmuseo on 1.3.2017 antanut lausuntonsa Wäinö Aaltosen tie 7:ää koskevan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta. Kaupunginmuseo ei nähnyt estettä alun perin asuinkäyttöön rakennetun huvilan tontin käyttötarkoituksen muuttamiselle asuinpientalojen korttelialueeksi ja siten alkuperäisen käytön palauttamiselle huvilaan. Suojelumääräyksen ulottamista koskemaan rakennuksen sisätiloja ei tiloissa vuosikymmenten kuluessa tehtyjen muutosten vuoksi nähty enää tarpeelliseksi ja perustelluksi. Kaupunginmuseo esitti kaavaluonnoksen määräysteksteihin joitakin pieniä tarkennuksia ja lisäyksiä.

Nyt esillä olevassa asemakaavan muutosehdotuksessa huvilalle esitetty suojelumerkintä sr-2 kuuluu seuraavasti: ”Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävät korjaus- ja muutostyöt eivät saa heikentää sen arkkitehtonista laatua ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Rakennuksen alkuperäiset julkisivumateriaalit, tiilikatot, puuikkunat, ulko-ovet katoksineen ja parvekkeet tulee säilyttää ja niiden tulee olla korjaustöiden lähtökohtana.” Asemakaavaluonnoksen tapaan tontin käyttötarkoitukseksi on määritelty AO/s: ”Erillispientalojen korttelialue, jonka kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo tulee säilyttää. Alueelle saa sijoittaa työtiloja ja lähipalveluita.” Tonttia ja piha-aluetta koskeva määräys on muutettu seuraavaksi: ”Tontin vehreä ja puutarhamainen ominaisluonne on säilytettävä. Aitojen tulee olla luonnonkivimuuria ja / tai pensasaitaa.”

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo toteaa, että sen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma- ja luonnosvaiheessa esittämät huomautukset on otettu hyvin huomioon ja lisäysehdotukset liitetty asemakaavan määräysteksteihin. Asemakaavamuutoksen myötä tämä J. Nordbäckin vuonna 1915 suunnittelema kookas huvilarakennus, joka viime vuosikymmenet on ollut kaupungin sosiaalitoimen käytössä, saadaan takaisin alkuperäiseen asuinkäyttöönsä. Kaavamääräysten turvin voidaan varmistaa myös rakennuksen korjaaminen sen laadukasta 1910-luvun arkkitehtuuria ja kulttuurihistoriallista arvoa kunnioittaen ja vielä säilyneiden alkuperäisten rakennusosien säilyminen myös tulevaisuudessa. Samoin pyritään vahvistamaan huvilayhdyskunnan ominaisluonteeseen kuulunutta, rakennusten ja puutarhan muodostamaa kokonaisuutta, samalla mahdollistaen uuden autotallirakennuksen rakentaminen tontille.

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan esillä oleva asemakaavaehdotus turvaa riittävällä tavalla Wäinö Aaltosen tie 7:ssä sijaitsevan Kulosaaren huvilayhdyskuntaan kuuluneen rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen. Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole huomautettavaa Wäinö Aaltosen tie 7:ää koskevaan asemakaavaehdotukseen.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1.3.2017

Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 10.5.2017

HEL 2016-013448 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa Kulosaaren (42.ko) asemakaavan muutoksesta nro 12459, Wäinö Aaltosen tie 7:stä. Määräaika on 25.5.2017 mennessä.

Rakennusvirastolla ei ole lausuttavaa otsikossa mainitusta asemakaavan muutoksesta.

Rakennusvirasto 6.2.2017

Lisätiedot

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 180

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Ksv 5344_2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

        asettaa 11.4.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12459 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 42036 tonttia 5
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteeseen ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko.

www.hel.fi/ksv

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot.
 

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.

Samalla lautakunta esittí kaupunginhallitukselle

        asemakaavan muutosehdotuksen nro 12459 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Suvi Huttunen, arkkitehti, maankäyttö, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi

Pia Sjöroos, projektipäällikkö, maankäyttö, puhelin: 310 37281

pia.sjoroos(a)hel.fi

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Jari Rantsi, liikenneinsinööri, melu, puhelin: 310 37215

jari.rantsi(a)hel.fi

Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, vuorovaikutus, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 17.2.2017

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistöviraston tonttiosasto antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle Wäinö Aaltosentie 7 koskevasta asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1275-00/17 seuraavan lausunnon:

Kiinteistövirasto pitää asemakaavamuutosluonnoksen ratkaisuja hyvinä ja sillä ei ole muuta lausuttavaa asemakaavamuutosluonnoksesta.

Asemakaavamuutosalue on kaupungin omistuksessa ja maankäyttökorvaussopimuksella ei ole täten tarvetta.

Lisätiedot

Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566