Helsingfors stad

Protokoll

1/2019

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/23

 

16.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-000643, 2019-000644, 2019-000646, 2019-000647, 2019-000648, 2019-000649

Beslut

Budgetmotioner

        Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om personaldimensioneringen inom deltidsdagvården

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Pentti Arajärvi m.fl. om bevarande av Lappvikens sjukhusområde i allmännyttigt bruk
 

        Motion av ledamoten Abdirahim Hussein m.fl. om tjänster för förebyggande av utslagning och ensamhet
 

        Motion av ledamoten Jukka Järvinen m.fl. om nedläggning av ölflytet
 

        Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om uppdatering av stadens reseanvisningar
 

        Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om ökad tillgänglighet i stadens möteslokaler med hjälp av induktionsslinga

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566