Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2018

1 (5)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/12

 

28.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 387

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite lautakuntien ja muiden toimielinten kokousten avoimuudesta

HEL 2018-003835 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto pyytää selvittämään Kaupunginkanslian mahdollisuudet lähettää kaikille muille lautakunnille paitsi tarkastuslautakunnalle kirje, jossa esitetään harkittavaksi, että vähintään yksi vuoden 2019 kokouksista pidettäisiin julkisena kokouksena ja tämän kokouksen esityslistan sisältö suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan siten, että kokouksessa ei olisi käsiteltävissä asioissa salassa pidettäviä asiakohtia tai tietoja, jolloin yleisön on mahdollista olla paikalla koko kokouksen ajan. (Petrus Pennanen)

 

Käsittely

Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Otso Kivekkään kannattamana seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto pyytää selvittämään Kaupunginkanslian mahdollisuudet lähettää kaikille muille lautakunnille paitsi tarkastuslautakunnalle kirje, jossa esitetään harkittavaksi, että vähintään yksi vuoden 2019 kokouksista pidettäisiin julkisena kokouksena ja tämän kokouksen esityslistan sisältö suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan siten, että kokouksessa ei olisi käsiteltävissä asioissa salassa pidettäviä asiakohtia tai tietoja, jolloin yleisön on mahdollista olla paikalla koko kokouksen ajan.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

21 äänestys

Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto pyytää selvittämään Kaupunginkanslian mahdollisuudet lähettää kaikille muille lautakunnille paitsi tarkastuslautakunnalle kirje, jossa esitetään harkittavaksi, että vähintään yksi vuoden 2019 kokouksista pidettäisiin julkisena kokouksena ja tämän kokouksen esityslistan sisältö suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan siten, että kokouksessa ei olisi käsiteltävissä asioissa salassa pidettäviä asiakohtia tai tietoja, jolloin yleisön on mahdollista olla paikalla koko kokouksen ajan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 47
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Perttu Hillman, Pia Kopra, Otto Meri, Dani Niskanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 32
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Mia Nygård, Matias Pajula, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Matias Turkkila, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Anna Vuorjoki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petrus Pennasen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite toimielinten avoimista kokouksista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät, että kaupunginhallituksen, toimialalautakuntien ja pääasiassa julkisia asioita käsittelevien jaostojen tulisi kokeilla ainakin osittain avoimia kokouksia tällä valtuustokaudella. Kokouksia tulisi ensisijaisesti lähettää verkossa.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimivalta päättää kokouksen pitämisestä julkisena on jokaisella toimielimellä itsellään. Harkinta on aina tapauskohtaista. Kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä on vakiintuneesti katsottu, että julkisen kokouksen pitäminen on poikkeus pääsäännöstä. Toimielin päättää julkisen kokouksen järjestämisestä etukäteen esittelijän esityksestä.

Kokouksia voi olla tarkoituksenmukaista pitää julkisina, jos niissä käsitellään yleistä mielenkiintoa herättävää asiaa tai asioita. Tällöin on myöskin käytännössä turvattava yleisön mahdollisuus saada julkisesta kokouksesta tieto (tiedottaminen laajasti) sekä seurata kokousta (kokoustila, verkkolähetys). Kokoustilassa on varauduttava yleisön saapumiseen, mutta mitään erityisiä kriteerejä tilan koon puolesta ei ole asetettavissa.

Kaupunkistrategian (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) mukaan Helsingin toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Kuntalain (410/2015) 101 §:n 3 ja 4 momenttien mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi. Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata toimielimen julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.

Aloitteen mukaisen toiminnan järjestämisellä ei ole merkittäviä talousarviovaikutuksia. Kokouksen lähettäminen Helsinki-kanavalla on mahdollista. Huomiota tulee kiinnittää kokoustiloissa, joita ei ole suunniteltu videointiin, erityisesti äänen laatuun (mahdollinen tarve lisämikrofoneille). Kustannukset ovat korkeammat, mikäli ulkopuolinen taho hoitaa videoinnin. Toteutus lienee mahdollista edullisemmin, mikäli esimerkiksi toimialan henkilökunta voi käyttää tarkoitusta varten hankittavaa kameraa. Tällöin kuitenkin riskinä on kyseisen henkilön mahdollisuudet ja osaaminen käyttää kameraa ja lähetykseen tarvittavaa tietokonetta myös toimintahäiriöiden sattuessa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota lähetyksen tekniseen toimintavarmuuteen, koska kyse on kokouksesta, joka on päätetty pitää julkisena.

Koska julkisen kokouksen järjestäminen kuuluu kunkin toimielimen omaan toimivaltaan, kaupunginhallitus toteaa, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Vastaus on valmisteltu kaupunginkanslian hallinto-osaston ja viestintäosaston yhteistyönä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite toimielinten avoimista kokouksista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 741

HEL 2018-003835 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen loppuun käsitellyksi

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566