Helsingfors stad

Protokoll

21/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/30

 

28.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 405

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2018-012500, 2018-012501, 2018-012502, 2018-012503, 2018-012504

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Dani Niskanen m.fl. om tryggande av säkerheten vid Helsingfors judiska församling
 

        Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om utveckling av rekreationsanvändningen av Vårdö
 

        Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om införande av familjearbete vid daghem
 

        Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om utvidgning av ängsnätverket i Helsingfors

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Hannu Oskala m.fl. om påskyndande av stadens bostadsproduktion

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566