Helsingfors stad

Protokoll

21/2018

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/12

 

28.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 387

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om öppenhet på nämndernas och de övriga organens sammanträden

HEL 2018-003835 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförslaget att det utreds om det är möjligt att på stadskansliets vägnar skicka en skrivelse till alla nämnder, exklusive revisionsnämnden, i vilken det föreslås för övervägande att minst ett av 2019 års sammanträden hålls som ett offentligt sammanträde och att innehållet i föredragningslistan för nämnda sammanträde planeras i mån av möjlighet så att det på sammanträdet inte förekommer sekretessbelagda ärenden eller uppgifter, varvid publiken kan närvara under hela sammanträdet. (Petrus Pennanen)

 

Behandling

Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Otso Kivekäs föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförslaget att det utreds om det är möjligt att på stadskansliets vägnar skicka en skrivelse till alla nämnder, exklusive revisionsnämnden, i vilken det föreslås för övervägande att minst ett av 2019 års sammanträden hålls som ett offentligt sammanträde och att innehållet i föredragningslistan för nämnda sammanträde planeras i mån av möjlighet så att det på sammanträdet inte förekommer sekretessbelagda ärenden eller uppgifter, varvid publiken kan närvara under hela sammanträdet.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

21 omröstningen

Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförslaget att det utreds om det är möjligt att på stadskansliets vägnar skicka en skrivelse till alla nämnder, exklusive revisionsnämnden, i vilken det föreslås för övervägande att minst ett av 2019 års sammanträden hålls som ett offentligt sammanträde och att innehållet i föredragningslistan för nämnda sammanträde planeras i mån av möjlighet så att det på sammanträdet inte förekommer sekretessbelagda ärenden eller uppgifter, varvid publiken kan närvara under hela sammanträdet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 47
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 6
Perttu Hillman, Pia Kopra, Otto Meri, Dani Niskanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Blanka: 32
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Mia Nygård, Matias Pajula, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Matias Turkkila, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Anna Vuorjoki

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite toimielinten avoimista kokouksista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petrus Pennanen och 16 övriga ledamöter föreslår att stadsstyrelsen, sektornämnderna och sådana sektioner som i huvudsak behandlar offentliga ärenden borde experimentera med att hålla åtminstone delvis öppna sammanträden under denna fullmäktigeperiod. Sändningar från sammanträdena borde primärt distribueras via internet.

Stadsstyrelsen konstaterar att varje organ självt har befogenheter att fatta beslut om att ha offentliga sammanträden. Det är något man alltid måste pröva från fall till fall. I det kommunala beslutssystemet har det varit vedertaget att betrakta offentliga sammanträden som undantag från huvudregeln. Beslut om att sammanträdet ska vara offentligt fattas i förväg av organet på förslag av föredraganden.

Det kan vara ändamålsenligt att ha offentliga sammanträden, ifall det eller de ärenden som behandlas där väcker stort publikt intresse. Då måste man också i praktiken säkerställa att allmänheten kan ta del av information om att det ska hållas ett offentligt sammanträde (informationsspridning på bred front) och har möjlighet att följa sammanträdet (möteslokal, sändning på webben). I möteslokalen bör man vara beredd på att det kommer publik, men det är inte möjligt att ställa upp särskilda kriterier för hur stor lokalen ska vara.

Det fastslås i stadsstrategin (stadsfullmäktige 27.9.2017, § 321) att Helsingfors verksamhetsmodell grundar sig på så omfattande öppenhet och transparens som möjligt.

Det föreskrivs i 101 § 3 och 4 mom. i kommunallagen (410/2015) att andra organs än fullmäktiges sammanträden är offentliga endast om organet så beslutar och det vid sammanträdet inte behandlas ärenden eller handlingar som är sekretessbelagda enligt lag. Allmänheten ska kunna följa organens offentliga sammanträden också till den del någon deltar i ett sammanträde på elektronisk väg.

Att ordna verksamheten på det sätt som framställs i motionen har inga budgetkonsekvenser av betydelse. Det är möjligt att sända sammanträdet på Helsingforskanalen. Företaget Apogee Oy, som videofilmar fullmäktiges sammanträden, har uppskattat att en sändning med två robotkameror från ett två timmars sammanträde i en normal möteslokal kostar allra minst 640 euro.

I princip torde ännu billigare lösningar vara möjliga, om exempelvis de anställda inom sektorn skulle kunna använda en kamera anskaffad för detta ändamål. Då är ljudkvaliteten emellertid en riskfaktor (eventuellt behov av ytterligare mikrofoner) liksom också den anställdas möjligheter och kunskaper i att använda kamera då det uppstår något tekniskt fel. Detsamma gäller datorn, som krävs för att man ska kunna sända. Därutöver måste man fästa särskild uppmärksamhet vid sändningens tekniska driftsäkerhet, eftersom det är fråga om ett sammanträde som man har bestämt ska vara offentligt.

Eftersom frågan om att ordna offentliga sammanträden hör till varje organs egna befogenheter, konstaterar stadsstyrelsen att motionen inte föranleder några fler åtgärder.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Svaret har beretts av stadskansliets förvaltningsavdelning och kommunikationsavdelning i samarbete.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite toimielinten avoimista kokouksista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 741

HEL 2018-003835 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen loppuun käsitellyksi

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566