Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2018

1 (6)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/15

 

28.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 390

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Helenin ja Vantaan Energian yhteistyön lisäämiseksi sähkö- ja lämpövoimalahankkeissa

HEL 2018-006251 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Sinikka Vepsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Sinikka Vepsä ehdotti valtuutettu Björn Månssonin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:

1

Selvitetään mahdollisuuksia tutkia jatkovalmistelun yhteydessä muita sijaintipaikkoja esimerkiksi Kivikkoa.

 

Kivikko ei sijaitse  herkkien alueiden läheisyydessä kuten asunnot, päiväkoti, koulu. Eilisessä 27.11.18 avoimessa asukastilaisuudessa Tattarisuon biolämpökeskuksen vaikutuksesta asukkaiden arkeen Puistolan Peruskoulussa tuli selkeästi ilmi, että Helenille Kivikko olisi mieluisin paikka. Infra on myös valmiina. Siellä löytyy myös riittävä tontti laitokselle toistaiseksi. Tontti on varattu Werkstaden kiinteistöille perustettavan yhtiön lukuun, mutta vuokrasopimusta ei ole vielä tehty. Tämä kiinteistöalan yritys voisi mainiosti toimia Tattarisuolla ja biolämpökeskus Kivikossa.

 

 

2

Selvitetään Helenin ja Vantaan Energian kaukolämpöverkkojen välisten siirtoasemien tehon lisäämiseen tarvittavien investointien kustannukset.

 

Heleniltä saatujen tietojen mukaan kaukolämpöverkkojen putkistojen koko riittäisi 150 MW tehoon. Tämän suuruinen teho riittäisi ja uutta Biolämpövoimalaa ei tarvitsisi rakentaa. Voisimme odottaa uusien ympäristöystävällisempien energiahankkeiden valmistumista.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

22 äänestys

Valtuutettu Sinikka Vepsän ehdottama ensimmäinen toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuuksia tutkia jatkovalmistelun yhteydessä muita sijaintipaikkoja esimerkiksi Kivikkoa. Kivikko ei sijaitse  herkkien alueiden läheisyydessä kuten asunnot, päiväkoti, koulu. Eilisessä 27.11.18 avoimessa asukastilaisuudessa Tattarisuon biolämpökeskuksen vaikutuksesta asukkaiden arkeen Puistolan Peruskoulussa tuli selkeästi ilmi, että Helenille Kivikko olisi mieluisin paikka. Infra on myös valmiina. Siellä löytyy myös riittävä tontti laitokselle toistaiseksi. Tontti on varattu Werkstaden kiinteistöille perustettavan yhtiön lukuun, mutta vuokrasopimusta ei ole vielä tehty. Tämä kiinteistöalan yritys voisi mainiosti toimia Tattarisuolla ja biolämpökeskus Kivikossa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 28
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Martina Harms-Aalto, Perttu Hillman, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, Leo Stranius, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 4
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Otto Meri, Matti Parpala

Tyhjä: 52
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Poissa: 1
Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Sinikka Vepsän ehdottamaa ensimmäistä toivomuspontta.

23 äänestys

Valtuutettu Sinikka Vepsän ehdottama toinen toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Selvitetään Helenin ja Vantaan Energian kaukolämpöverkkojen välisten siirtoasemien tehon lisäämiseen tarvittavien investointien kustannukset. Heleniltä saatujen tietojen mukaan kaukolämpöverkkojen putkistojen koko riittäisi 150 MW tehoon. Tämän suuruinen teho riittäisi ja uutta Biolämpövoimalaa ei tarvitsisi rakentaa. Voisimme odottaa uusien ympäristöystävällisempien energiahankkeiden valmistumista.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 20
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Perttu Hillman, Veronika Honkasalo, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Abdirahim Mohamed, Björn Månsson, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Terhi Peltokorpi, Leo Stranius, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 6
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Martina Harms-Aalto, Otto Meri, Matti Parpala, Mirita Saxberg

Tyhjä: 56
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Poissa: 3
Maija Anttila, Sami Muttilainen, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Sinikka Vepsän ehdottamaa toista toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

2

Helen Oy:n lausunto

3

Vantaan Energia Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sinikka Vepsä ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helen ja Vantaan Energia käynnistävät nykyistä tiiviimmän yhteistyön lämmönsiirron ja lämpövoimalatuotantolaitosten rakentamisessa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki omistaa kokonaan Helen Oy:n, jonka toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Vantaan Energia Oy puolestaan on Helsingin (40 %) ja Vantaan kaupungin (60 %) yhdessä omistama yhtiö, jonka toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta.

Helen Oy on antanut valtuustoaloitteeseen liittyen lausunnon, jonka mukaan yhtiö käy Vantaan Energia Oy:n kanssa lämpökauppaa ympärivuotisesti. Erityisesti kesäaikaan Vantaan Energialla on jätevoimalasta ylimääräistä lämpöä myytävänä ja vastaavasti muina vuoden aikoina Helen on myynyt lämpöä Vantaan Energialle. Lämpökauppa on markkinaehtoista ja molempia osapuolia hyödyttävää.

Helenin mukaan kaupunkien rajojen yli pystytään tällä hetkellä siirtämään lämpöä kahdesta pisteestä, joiden siirtotehot ovat yhteensä 70–80 MW. Mikäli siirrettävät lämpömäärät kasvavat syystä tai toisesta, on tarpeen miettiä investointeja rajat ylittävään siirtoon.

Helen ja Vantaan Energia ovat selvittäneet yhteisten tuotantolaitosten edellytyksiä eri muodoissaan. Helen Oy:n mukaan keskustelu eri vaihtoehdoista jatkuu ja molemmilla osapuolilla on tahto kehittää yhteistyötä. Mahdolliset yhteistyöhankkeet tulee tehdä liiketaloudellisin perustein.

Vantaan Energia Oy on antanut valtuustoaloitteeseen liittyen lausunnon, jonka mukaan Helenin ja Vantaan Energian kaukolämpöverkkojen välisten siirtoasemien teho ei riitä korvaamaan Tattarisuolle suunniteltua lämpökeskusta. Siirtoasemien tehon vahvistaminenkaan ei riitä vaan tarvittaisiin myös mittavia kaukolämpöverkoston investointeja Vantaalla ja Helsingissä.

Aloitteessa esitetyn Långmossebergenin alueen hyödyntämisen osalta Vantaan Energia toteaa lausunnossaan, että yhtiö on julkistanut aloittavansa kyseisellä laitosalueella ympäristövaikutusten arviointiohjelman koskien muun muassa uuden laitosyksikön rakentamista. Investointi tuo toteutuessaan lisää lämmityskapasiteettia laitosalueelle, mutta se on tarkoitettu korvaamaan kivihiilen käyttöä yhtiön Martinlaakson voimalaitoksessa. Alueen uusi kapasiteetti ei voi olla vaihtoehto Helenin Tattarisuon lämpöhankkeelle.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helen Oy ja Vantaan Energia Oy ovat markkinaehtoisesti toimivia osakeyhtiöitä, jotka tekevät molempia osapuolia hyödyttävää liiketaloudellisesti perusteltua ja kilpailuoikeudellisesti sallittua yhteistyötä. Yhteistyö Helenin ja Vantaan Energian välillä on sujuvaa molempien yhtiöiden näkökulmasta. Yhtiöt ovat muun muassa yhdessä muiden tahojen kanssa tekemässä teknis-taloudellista esiselvitystä Nesteen ja Borealiksen Kilpilahden laitoksilta muodostuvan hukkalämmön käyttömahdollisuuksista kaukolämpönä pääkaupunkiseudulla.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

2

Helen Oy:n lausunto

3

Vantaan Energia Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 705

HEL 2018-006251 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sinikka Vepsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

12.11.2018 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566