Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/30

 

28.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 405

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2018-012500, 2018-012501, 2018-012502, 2018-012503, 2018-012504

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Dani Niskasen ym. aloite Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden takaamisesta
 

        valtuutettu Emma Karin ym. aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä
 

        valtuutettu Emma Karin ym. aloite perhetyön tuomisesta päiväkoteihin
 

        valtuutettu Emma Karin ym. aloite Helsingin niittyverkoston laajentamisesta

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Hannu Oskalan ym. aloite Helsingin asuntotuotannon nopeuttamisesta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566