Helsingfors stad

Protokoll

19/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/12

 

07.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 354

Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om en konstisbana till Drumsö idrottspark

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1

Nygård Mia Aloite Kvsto 31012018 4

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mia Nygård och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheterna att anlägga en konstisbana i Pyrintös rink på Drumsö.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet 5.6.2018 från kultur- och fritidssektorn och konstaterar följande:

För tillfället finns det 7 konstisbanor i Helsingfors: Berghäll, Gårdsbacka, Kottby, Lassas, Åggelby, Bocksbacka och Järnvägstorget. I Degerö idrottspark anläggs i slutet av 2018 en ny konstisbana av rinkstorlek. Konstissituationen i innerstaden bli lättare hösten 2019, då en stor konstisbana av fotbollsplansstorlek (64 × 100 m) blir färdig i Busholmens idrottspark.

Idrottsverket lät år 2017 göra en utredning om idrotts- och motionsanläggningarnas nåbarhet och optimala lägen för nya idrotts- och motionsanläggningar på lång sikt. Det framgick av utredningen att den planerade konstisbanan i Busholmens idrottspark förbättrar nåbarheten speciellt med beaktande av den framtida befolkningsprognosen. Enligt utredningen är de mest optimala lägena för nya konstisbanor med tanke på hela konstisbanenätet Hertonäs, Östersundom, Nordsjö och Haga/Brunakärr. Kultur- och fritidssektorn har beaktat utredningens resultat och börjat främja en konstisbana till Degerö-Hertonäs och Nordsjö i samband med programmet för byggande av idrotts- och motionsanläggningar. Kultur- och fritidssektorn genomför en mer omfattande utredning om hela sektorns servicenät.

Stadsstyrelsen konstaterar att det är värt understöd att öka möjligheterna till idrott och motion. Prioritetsordningen för byggande av nya konstisbanor ska följa kultur- och fritidssektorns bedömning av serviceutbudet på hela stadens nivå.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1

Nygård Mia Aloite Kvsto 31012018 4

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 24.10.2018 § 330

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

26.09.2018 Bordlades

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 590

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 120

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdollisuuksien lisäämistä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut määrärahat eivät tällä hetkellä riitä tarpeellisiin liikuntahankkeisiin, asukasluvun kasvuun ja kasvavaan palvelutarpeeseen. Jotta uusia tekojääratahankkeita voidaan toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että ylläpitomäärärahoja nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyksessä tulisi tukeutua kulttuuriin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoiseen arvioon palvelutarjonnasta

Liikuntapalvelut ei näe nykyisillä resursseillaan ehdotetun Lauttasaaren tekojään toteuttamista mahdollisena kuluvalla budjettikaudella. Jotta hanke olisi mahdollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrärahat suunnittelun aloittamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvitetään myös tarkemmin Lauttasaaren tekojääradan rakentamisen kustannukset. Hanketta ei ole vielä suunniteltu lainkaan, joten sen toteutuminen ehdotetussa aikataulussa on epätodennäköistä.

Lauttasaareen ehdotetun kaukalon kokoisen tekojään kustannuksia ei ole huomioitu liikuntapalvelujen vuoden 2018 käyttötalouden talousarviossa eikä liikuntapuistojen rakentamiseen varatussa investointiohjelmassa.

Aloitetta perustellaan tekojään kovalla kysynnällä kantakaupungin alueella ja sillä, että Lauttasaaren liikuntapuiston kaukaloon asennettava tekojää olisi edullinen hintaluokaltaan 40 000–60 000 euroa. Liikuntapalvelujen selvitysten perusteella tekojään käyttökustannukset olisivat noin 65 000 euroa vuositasolla. Tekojääradan rakentamisen kustannuksia ei ole yksityiskohtaisesti selvitetty, mutta vastaavan kokoisen tekojääkaukalon investointikustannuksiksi Laajasalossa - jossa kenttään on jo valmiiksi asennettu jäädytysputkisto - on arvioitu 300 000 euroa. Tekojääratojen määrän kasvu edellyttää myös jäähoitokoneiden hankintojen lisäystä.

Tekojääradan rakentaminen pidentää useimpina talvina huomattavasti luistelukautta Helsingin ilmasto-olosuhteissa ja parantaa muutenkin jääliikunnan olosuhteita. Liikuntaolosuhteiden parantaminen lisää liikunnan määrää ja sillä on sitä kautta myönteisiä kansanterveydellisiä vaikutuksia lähialueilla laajemminkin.

Helsingissä on tällä hetkellä 7 tekojäärataa: Kallio, Kontula, Käpylä, Lassila, Oulunkylä, Pukinmäki ja Rautatientori. Laajasalon liikuntapuistoon valmistuu loppuvuodesta 2018 uusi kaukalon kokoinen tekojäärata. 

Kantakaupungin tekojäätilanne helpottuu syksyllä 2019, kun Jätkäsaareen rakennettavaan liikuntapuistoon valmistuu iso, jalkapallokentän (64 x 100 m) kokoinen tekojäärata, jonka käyttökustannukset on huomioitu liikuntapalvelujen taloussuunnitelmassa.

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavutettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista pitkän aikavälin tarkastelussa. Saavutettavuus- ja sijaintioptimointitarkastelut toteutettiin tekojääkentille ja neljälle muulle eri liikuntapaikkatyypille. Selvityksestä kävi ilmi, että Jätkäsaaren liikuntapuistoon suunniteltu tekojääkenttä parantaa saavutettavuutta etenkin tulevaisuuden väestöennuste huomioiden. Selvityksessä tekojääkenttä verkoston optimaalisimmat sijainnit uusille tekojääkentille sijaitsevat Herttoniemessä, Östersundomissa, Vuosaaressa ja Haagan/Ruskeasuon alueilla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on ottanut selvityksen tulokset huomioon ja ryhtynyt edistämään liikuntapaikkarakentamisohjelman yhteydessä tekojääkenttää Laajasalo-Herttoniemi alueelle ja Vuosaaren alueelle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan palveluverkkoa koskevan selvityksen "Kulttuurin ja vapaa-ajan yleiskaavan”.

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Otto Meri: Lisätään ensimmäisen kappaleen keskivaiheille sanaan "budjettikaudella" päättyvän virkkeen jälkeen: "Jotta hanke olisi mahdollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrärahat suunnittelun aloittamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvitetään myös tarkemmin Lauttasaaren tekojääradan rakentamisen kustannukset."

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Lautakunta hyväksyi Otto Meren vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään ensimmäiseksi kappaleeksi: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdollisuuksien lisäämistä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut määrärahat eivät tällä hetkellä riitä tarpeellisiin liikuntahankkeisiin, asukasluvun kasvuun ja kasvavaan palvelutarpeeseen. Jotta uusia tekojääratahankkeita voidaan toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että ylläpitomäärärahoja nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyksessä tulisi tukeutua kulttuurin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoiseen arvioon palvelutarjonnasta.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

22.05.2018 Pöydälle

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566