Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/10

 

07.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 352

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämisestä

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuuksia yhdessä Liikenneviraston kanssa toteuttaa kokonaisvaltaisesti toimenpiteitä lähijunien asemanseutujen kehittämiseksi, kuten yleiskaavan toteuttamisohjelmassa on linjattu. 

 

Ennen aluesuunnitelmien päivitystä kaupunkiympäristön toimialaa toivotaan selvittämään mahdollisuuksia toteuttaa kevyempiä toimenpiteitä viihtyisyyden edistämiseksi Helsingin juna-asemien ympäristössä, yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa, ja asukkaita kuunnellen. Viihtyisyyden parantamiseen voidaan vaikuttaa muun muassa parantamalla valaistusta, lisäämällä siivoamista, istutuksia, penkkejä ja taidetta julkisessa tilassa. (Alviina Alametsä)

 

Käsittely

Valtuutettu Alviina Alametsä ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuuksia yhdessä Liikenneviraston kanssa toteuttaa kokonaisvaltaisesti toimenpiteitä lähijunien asemanseutujen kehittämiseksi, kuten yleiskaavan toteuttamisohjelmassa on linjattu. 

 

Ennen aluesuunnitelmien päivitystä kaupunkiympäristön toimialaa toivotaan selvittämään mahdollisuuksia toteuttaa kevyempiä toimenpiteitä viihtyisyyden edistämiseksi Helsingin juna-asemien ympäristössä, yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa, ja asukkaita kuunnellen. Viihtyisyyden parantamiseen voidaan vaikuttaa muun muassa parantamalla valaistusta, lisäämällä siivoamista, istutuksia, penkkejä ja taidetta julkisessa tilassa. (Alviina Alametsä)

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

2 äänestys

Valtuutettu Alviina Alametsän ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuuksia yhdessä Liikenneviraston kanssa toteuttaa kokonaisvaltaisesti toimenpiteitä lähijunien asemanseutujen kehittämiseksi, kuten yleiskaavan toteuttamisohjelmassa on linjattu. Ennen aluesuunnitelmien päivitystä kaupunkiympäristön toimialaa toivotaan selvittämään mahdollisuuksia toteuttaa kevyempiä toimenpiteitä viihtyisyyden edistämiseksi Helsingin juna-asemien ympäristössä, yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa, ja asukkaita kuunnellen. Viihtyisyyden parantamiseen voidaan vaikuttaa muun muassa parantamalla valaistusta, lisäämällä siivoamista, istutuksia, penkkejä ja taidetta julkisessa tilassa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 80
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Deek Gurhan, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 3
Jussi Halla-aho, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Poissa: 1
Sampo Terho

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Alviina Alametsän ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

2

Liikenneviraston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyisi parantamaan Puistolan aseman alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Puistolan asemanseutua on kehitetty viime vuosina lähiöprojektin toimenpitein mm. parantamalla alikulkuja ja lisäämällä polkupyöräpaikkoja. Suutarilan aluesuunnitelmassa vuosille 2008-2017 on esitetty kunnostusta mm. Tapulinaukiolle ja Maatullinaukiolle, mutta kunnostusta ei vielä ole tehty.

Puistolan alueella on käynnistymässä asemanseudun kaavamuutoshanke, jonka yhteydessä tarkastellaan alueen julkista tilaa. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan periaatteet täydennysrakentamiselle. Asemakaavoitus käynnistyy arviolta vuonna 2020. Kaavatyön yhteydessä tehdään aktiivista vuorovaikutusta alueen asukkaiden kanssa.

Puistolan tilannetta ja merkittävimpiä kunnostuskohteita kartoitetaan yhdessä asukkaiden kanssa aluesuunnitelman päivityksen yhteydessä noin viiden vuoden kuluttua. Kaupunkiympäristön toimiala voi toteuttaa kevyitä, pienimuotoisia toimenpiteitä ennen aluesuunnitelman päivittämistä yhdessä alueen nuorten sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittää, voisiko nopeita parantamistoimenpiteitä toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kautta.

Asema-alueen laitureita ja tunnelia hallinnoivalla Liikennevirastolla ei ole suunnitteilla erityisiä parantamistoimenpiteitä asemalla. Alueella on käytössä turvakameravalvontajärjestelmä ja kiertävä partio.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

2

Liikenneviraston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 24.10.2018 § 328

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

10.10.2018 Pöydälle

26.09.2018 Pöydälle

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 588

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 155

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä kaupunkitilan ja asemaseutujen viihtyisyyden ja turvallisuuden kohentamista edelleen paremmalle tasolle.

Puistolan aseman seutuun liittyvä turvattomuuden tunne ja viihtyisyysongelmat on tiedossa myös alueen nuorisopalveluissa. Junaradan alikulun epäsiisteys ja suttuisuus on tunnistettu yhdeksi esteeksi alueen nuoriso ja kirjastopalveluiden käyttämiselle. Tilannetta voisi parantaa lisäämällä valaistusta asemalle, aseman lähiseudulle ja nuorisotalon edustalle. Valaistuksen lisääminen toisi turvallisemman olon lähestyä asemaa. Valaistuksen parantamista on esitetty vuosien ajan Tapulin nuorisotalon vaarojen arviointien yhteydessä ja asiaa on viety eteenpäin sekä työntekijöiden toimesta että isännöitsijän toimesta. Nuoret ovat tuoneet asian esille sekä avoimessa toiminnassa että nuorten kuulemisten yhteydessä.

Nuorisopalvelut ovat aktiivisesti edistäneet ja kehittäneet ratkaisuja aseman seudun ongelmiin yhdessä nuorten kanssa. Puistolan aseman seudun parantamiseen liittyvä prosessi alkoi vuoden 2017 nuorten osallistuvan budjetoinnin RuBuFestissä ja jatkui suunnittelulla työpajoissa. Ehdotus voitti myös yhdeksästä työpajoista äänestyksen. Tämän jälkeen työstämistä on jatkettu yhdessä nuorten kanssa RuBuFesteillä 2018, johon pyydetty mukaan kaavoituksesta vastaava arkkitehti Tapulikaupungin ja Puistolan aseman seudun kaavoitushankkeessa, jossa tutkitaan mm. palvelutilojen uudelleenjärjestelyä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Nuorten näkemykset aiheesta tulivat kuulluksi siten myös pidemmän aikavälin kaavoitushankkeen lähtötiedoiksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmis edelleen edistämään yhdessä kehitettyjä ratkaisuja ja aktivoimme nuoria toimimaan alueen parantamisen eteen. Alueen asemakaavoitushankkeen avulla on saavutettavissa alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan parannusta, mutta samalla olisi toivottavaa saada nopeampia toimenpiteitä aikaiseksi. Rahoitus näihin nopeampiin toimenpiteisiin olisi mahdollisesti löydettävistä tänä syksynä alkavan osallisuusmallin mukaisen osallistuvan budjetoinnin kautta.

Käsittely

28.08.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Tommi Laitio: Esittelijä poisti keskeneräisen lauseen: "Toinen selkeä parannus mahdollisuus olisi"

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi

Mirja Silajärvi, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71599

mirja.silajarvi(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 314

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

On positiivista, että helsinkiläiset nuoret haluavat aktiivisesti vaikuttaa lähiympäristönsä viihtyisyyteen. Nuorten omassa vaikuttamisjärjestelmässä, Helsingin nuorisoneuvosto Ruudissa, 13-17 vuotiaat nuoret ovat vuonna 2017 äänestäneet aiheen ”asemat siistiksi” kaupungin tärkeimmäksi parannuskohteeksi. Aihe sai eniten kannatusta Puistolan peruskoululaisten keskuudessa. Puistolan nuoret kaipaavat asemalleen lisää turvallisuutta, viihtyisyyttä ja miellyttävää kulkua esimerkiksi Puistolan nuorisotalolle.

Puistolan asemanseutu kaipaa kunnostusta, ja alueelle on toteutettu parannustoimenpiteitä vuosien saatossa. Lähiörahaston rahoituksella parannettiin alikulkuja ja lisättiin polkupyöräpaikkoja. Suutarilan aluesuunnitelmassa vuosille 2008-2017 nousi esiin tarpeita paremmasta kunnossapidosta ja puutteiden korjaamisista viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Kunnostusta esitettiin muun muassa Tapulinaukiolle ja Maatullinaukiolle. Aukiot eivät ole kuitenkaan vielä edenneet toteutukseen. Seuraavan kerran Puistolan tilannetta ja merkittävämpiä kunnostuskohteita kartoitetaan yhdessä asukkaiden kanssa aluesuunnitelman päivityksen yhteydessä noin viiden vuoden kuluttua.

Kaupunkiympäristön toimialalla on mahdollisuus toteuttaa kevyitä, pienimuotoisia toimenpiteitä aseman ympäristössä ennen aluesuunnitelman päivittämistä yhdessä alueen nuorten ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelun kanssa. Viihtyisyyden parantamiseen voidaan vaikuttaa muun muassa valaistusta parantamalla sekä penkkejä ja kukkaistutuksia lisäämällä.

Puistolan alueella on käynnistymässä vuonna 2018 laajempi asemanseudun kaavamuutoshanke, jonka yhteydessä tarkastellaan alueen julkista tilaa. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan periaatteet alueen täydennysrakentamiselle. Tarkempi asemakaavoitus käynnistyy arviolta vuonna 2020. Asemakaavoituksen yhteydessä suunnitellaan myös kaava-alueiden kadut ja puistot sekä laaditaan hankeohjelmat toteutusta varten. Kaavatyön yhteydessä tehdään aktiivista vuorovaikutusta alueen asukkaiden kanssa.

Asema-alueen laitureita ja tunnelia hallinnoi Liikennevirasto ja kunnossapidosta vastaavat alueisännöitsijät. Aktiivinen yhteydenpito laituriympäristön parantamiseksi jatkuu Liikenneviraston suuntaan.

Helsingin uusi osallisuusmalli antaa entistä monipuolisempia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Asukkaat äänestävät osallistuvaan budjetointiin varatun rahan käytöstä heiltä kerättyjen ehdotusten pohjalta. Äänestysikäraja on 12 vuotta. Stadiluotsitoiminnan ja osallisuusrahaston kautta saattaisi myös löytyä ketteriä ja nopeita keinoja Puistolan ympäristön yhteiselle kehittämiselle yhdessä asukkaiden ja nuorten kanssa. 

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37085

maija.lounamaa(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566