Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/14

 

07.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 356

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite lähiliikuntapaikasta Puistolan liikuntapuistoon

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Heimo Laaksosen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Laaksonen Heimo Aloite Kvsto 14022018 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki suunnittelisi ja toteuttaisi nyt talousarviossa olevilla määrärahoilla lähiliikuntapaikan Puistolan liikuntapuistoon.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 22.5.2018 antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Puistolan liikuntapuisto sijaitsee koillisessa suurpiirissä. Suurmetsän kaupunginosaan kuuluvan Puistolan peruspiirin alueella ei ole yhtään lähiliikuntapaikkaa. Koillisen suurpiirin alueella on tällä hetkellä kolme lähiliikuntapaikkaa. Nämä sijaitsevat Jakomäessä, Latokartanossa ja Pukinmäessä.

Liikuntapalvelut on tiedostanut koillisen suurpiirin lähiliikuntapaikkojen suhteellisen niukkuuden ja suunnitteluttanut lähiliikuntapaikan Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Tämän lisäksi laajennetaan Latokartanon lähiliikuntapaikkaa.

Puistolan liikuntapuistossa on päivisin peruskoulun käytössä oleva monitoimihalli, kaksi jalkapallokenttää, nurmikenttä 103 m x 66 m ja Puistolan Urheilijoiden ylläpitämä tekonurmikenttä 99 m x 60 m, kolme tenniskenttää, koripallokenttä, kolme yleisurheilun suorituspaikkaa, lento-pallokenttä ja 550 metriä pitkä kuntorata. Puiston vuotuinen kävijämäärä on noin 90 000, joista liikuntahallin käyttäjiä on noin 25 000. Lähiliikuntapaikan toteuttaminen lisäisi merkittävästi matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia Puistolassa ja tukisi täten Helsingin strategian mukaista liikkumisohjelmaa.

Helsingissä on 26 liikuntapalvelujen rakentamaa ja ylläpitämää lähiliikuntapaikkaa. Tapulikaupungin uuden lähiliikuntapaikan rakentamisen ja Latokartanon lähiliikuntapaikan laajentamisen lisäksi tänä vuonna laajennetaan Paloheinän lähiliikuntapaikkaa.

Liikuntapalvelut tarkentaa vuoden aikana lähiliikuntapaikkojen tulevaa rakentamissuunnitelmaa ja tässä yhteydessä selvitetään, mille vuodelle Puistolan lähiliikuntapaikan toteutus voidaan sijoittaa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Laaksonen Heimo Aloite Kvsto 14022018 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 24.10.2018 § 332

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

10.10.2018 Pöydälle

26.09.2018 Pöydälle

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 545

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.05.2018 § 109

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Liikuntapalvelut suhtautuu myönteisesti lähiliikuntapaikan toteuttamiseen Puistolan liikuntapuistoon.

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 22 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen lähiliikuntapaikan toteuttamiseksi vuonna 1994 valmistuneeseen Puistolan liikuntapuistoon talousarviossa jo olevilla määrärahoilla. Talousarviossa on 500 000 euroa kohdennettuna 1–2 lähiliikuntapaikan rakentamiseen kaupunginhallituksen 30.10.2017 myöntämistä liikuntarakentamisen lisämäärärahoista.

Puistolan liikuntapuisto sijaitsee koillisessa suurpiirissä. Suurmetsän kaupunginosaan kuuluvan Puistolan peruspiirin alueella ei ole yhtään lähiliikuntapaikkaa. Puistolan peruspiiriin kuuluvat Puistolan lisäksi Tapulikaupunki, Heikinlaakso ja Tattarisuo. Koko koillisen suurpiirin alueella on tällä hetkellä vain kolme lähiliikuntapaikkaa. Nämä sijaitsevat Jakomäessä, Latokartanossa ja Pukinmäessä.

Liikuntapalvelut on tiedostanut koillisen suurpiirin lähiliikuntapaikkojen suhteellisen niukkuuden ja suunnitteluttanut vuonna 2017 lähiliikuntapaikan Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Tätä hanketta ei kuitenkaan ehditty toteuttaa vielä viime vuonna, vaan se valmistuu tänä kesänä. Tämän lisäksi kesän aikana laajennetaan Latokartanon lähiliikuntapaikkaa.

Puistolan liikuntapuistossa on päivisin peruskoulun käytössä oleva monitoimihalli, kaksi jalkapallokenttää: nurmikenttä 103 m x 66 m ja Puistolan Urheilijoiden ylläpitämä tekonurmikenttä 99 m x 60 m, kolme tenniskenttää, koripallokenttä, kolme yleisurheilun suorituspaikkaa, lento-pallokenttä ja 550 metriä pitkä kuntorata. Puiston vuotuinen kävijämäärä on noin 90 000, joista liikuntahallin käyttäjiä on noin 25 000. Lähiliikuntapaikan toteuttaminen lisäisi merkittävästi matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia Puistolassa ja tukisi täten hienosti Helsingin strategian mukaista liikkumisohjelmaa.

Helsingissä on 26 liikuntapalvelujen rakentamaa ja ylläpitämää lähiliikuntapaikkaa. Edellä mainittujen Tapulikaupungin uuden lähiliikuntapaikan rakentamisen ja Latokartanon lähiliikuntapaikan laajentamisen lisäksi tänä vuonna laajennetaan Paloheinän lähiliikuntapaikkaa.

Liikuntapalvelut tarkentaa vuoden aikana lähiliikuntapaikkojen tulevaa rakentamissuunnitelmaa ja tässä yhteydessä selvitetään mille vuodelle Puistolan lähiliikuntapaikan toteutus voidaan sijoittaa.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566