Helsingfors stad

Protokoll

19/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/24

 

07.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 366

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2018-011678, 2018-011679, 2018-011680, 2018-011681

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Elina Moisio om Helsingfors möjlighet att delta i programmet Global Active City

        Motion av ledamoten Sinikka Vepsä om bevarande av tjänsterna inom handikappservicen för helsingforsare med funktionshinder som fyller 65 år

        Motion av ledamoten Juhani Strandén om bevarande av spårvagnsbiljetten i den kommande zonmodellen

        Motion av ledamoten Terhi Peltokorpi om klimatkonsekvensbedömning i beslutsfattandet

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566