Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

07.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 347

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen valinta

HEL 2018-010637 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi Markus Kalliolalle eron Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luottamustoimesta ja valitsi hänen tilalleen Matti Hiltusen varajäseneksi (Seija Muurisen henkilökohtainen varajäsen) kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkaneen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.    

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Markus Kalliola (Kok.) pyytää 15.8.2018 eroa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.   

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 292 jäsenet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkaneeksi toimikaudeksi. Valtuuston on valittava uusi varajäsen Kalliolan tilalle Seija Muurisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.    

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat valitsevat valtuustoon perussopimuksen mukaan 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Helsinki on oikeutettu valitsemaan enimmäismäärän viisi jäsentä.     

Yleinen kotikuntaan ja äänioikeuteen perustuva vaalikelpoisuus kuntayhtymän valtuustoon perustuu kuntalain 76 §:n 1 momenttiin. Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö eikä valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 666

HEL 2018-010637 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Markus Kalliolalle eron Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee hänen tilalleen Matti Hiltusen varajäseneksi (Seija Muurisen henkilökohtainen varajäsen) kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkaneen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.    

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566