Helsingfors stad

Protokoll

19/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/7

 

07.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 349

Överföring av social- och hälsovårdssektorns instrumentvårdsverksamhet till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse

HEL 2018-009039 T 00 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände avtalet i bilaga 1 om överföring av social- och hälsovårdssektorns instrumentvårdsverksamhet till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt enligt principerna om rörelseöverlåtelse räknat från 7.1.2019.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Liikkeenluovutussopimus

2

Liikkeenluovutussopimusliite 2 a Välinehuollon laitteet

3

Liikkeenluovutussopimusliite 2 b Välinehuollon irtain

4

Liikkeenluovutussopimusliite 3 Sopimukset

5

Liikkeenluovutussopimusliite 5 Tilat ja vuokrat

6

Liikkeenluovutussopimusliite 4 Helsingin kaupungin ja HUSin yhteistoimintasopimus välinehuollosta

7

Yhteistoimintasopimusliite 1 Palvelukuvaus

8

Yhteistoimintasopimusliite 2 Hintaliite

9

Yhteistoimintasopimusliite 3 Helsingin kaupungin Tietoturvallisuusliite

10

Palvelukuvausliite 1 Asiakkaat ja yhteystiedot

11

Palvelukuvausliite 2 Välinehuollon kuljetustaulukko

12

Sopimus henkilöstön siirtymisestä_FINAL

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12

Den personal som överförs

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 12

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår (11.9.2018, § 216) att Helsingfors stads social- och hälsovårdssektors instrumentvårdsverksamhet ska överföras till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt enligt principerna om rörelseöverlåtelse räknat från 7.1.2019.

Instrumentvårdsverksamheten omfattar tjänsterna för underhåll, rengöring, förpackning och sterilisering av instrument och redskap för objekten inom stadens social- och hälsovårdssektor och i viss mån också för utomstående kunder. Dessutom hör det till instrumentvårdens uppgifter att fungera som sakkunnig inom utveckling, rådgivning och handledning i branschen.

Sammanslagningen av instrumentvårdsfunktionerna anses stärka båda aktörerna genom att effektiviteten förbättras både funktionellt och ekonomiskt. En fördel med sammanslagningen är att en större instrumentvårdsenhet har enhetliga verksamhetssätt och rapporteringssystem, vilket hjälper att utveckla och upprätthålla instrumentvårdens kvalitet. Sammanslagningen förbättrar funktionssäkerheten eftersom till exempel anordningar som går sönder eller enskilda personers frånvaro inte har någon stor och omedelbar inverkan på instrumentvårdens verksamhet.

En bakgrundsfaktor är dessutom förändringar som har gjort att Helsingfors instrumentvårds kunder redan har sammanslagits eller kommer att slås ihop med HNS. Dessa sammanslagningar är den delvisa sammanslagningen av Brunakärrs mun- och tandvårdsverksamhet år 2017 och sammanslagningen av den neurologiska polikliniken och rehabiliteringsverksamheten år 2018 med HNS. Det är meningen att integrera stadens jourfunktioner i HNS räknat från 7.1.2019. Också mun- och tandvårdsverksamheten i Brunakärr planeras flytta från de nuvarande lokalerna.

En överlåtelse av rörelse innebär en administrativ omstrukturering och syftet med sammanslagningen är att ordna instrumentvårdstjänsterna genom horisontellt samarbete. Som en följd av överlåtelsen producerar HNS servicen åt staden med stöd av 3 § 4 mom. i HNS grundavtal.
Samarbetet styrs enbart med hänsyn till allmännyttan och samarbetsparternas syfte är inte att sträva efter vinst. Sammanslagningen beräknas medföra staden besparingar på ca 226 000 euro år 2019 och ca 66 000 euro år 2020 i jämförelse med utfallet 2018.

Efter sammanslagningen av instrumentvårdsfunktionerna fortsätter tjänsterna på de nuvarande verksamhetsställena. HNS hyr lokalerna för den verksamhet som ska överlåtas hos Helsingfors stad. Verksamhetsställena centraliseras i fortsättningen i syfte att nå kostnadsbesparingar och funktionell nytta.

Överföring av personal och verksamhet

Personalen övergår till HNS tjänst såsom gamla arbetstagare enligt principerna om överlåtelse av rörelse och vid övergången tillämpas föreskrifterna i 10 § i arbetsavtalslagen. Bilaga 12 gäller personalens ställning.

I instrumentvården, som är objektet för rörelseöverlåtelsen, finns 80 befattningar med titlarna instrumentvårdare, avdelningsskötare och planerare. Alla befattningar har inte tillsatts och vissa innehas på viss tid av en tjänsteinnehavares eller arbetstagares vikarie. Alla personer (det slutliga antalet preciseras senare) inom den verksamhet som är objektet för överlåtelsen övergår till HNS tjänst.

Rättigheter och skyldigheter som följer av ett anställningsförhållande övergår till den nya arbetsgivaren. Anställningsförhållandet för anställda med visstidsanställning gäller till utgången av den tidigare avtalade bestämda tiden. Personalen överförs till uppgifter som motsvarar deras tidigare uppgifter eller till uppgifter på samma nivå.

Boendet för dem som hyr bostad i tjänsteförhållande ska tryggas för dem som bor i stadens hyreslägenheter med tidsbestämt hyresavtal fram tills avtalet upphör. För dem som har hyresavtal som gäller tills vidare avtalar man om en hyrestid på fem år eller tills vidare. Bostadens hyra fastställs på nytt.

Överföringen av funktionerna har behandlats med personalen vid samarbetsmöten och i sektorns personalkommitté. Bilagan om personalens ställning har utarbetats i samarbete med företrädare för huvudavtalsorganisationerna. Stadens personalkommitté behandlade ärendet 10.9.2018. Personalkommitténs protokoll med bilagor utgör bilagematerial.

Ersättningen för den verksamhet som överlåtelsen gäller beräknas uppgå till totalt ca 382 000 euro, bestående av en ersättning för anläggningstillgångar (ca 200 000 euro) och en ersättning för investeringar (ca 182 000). Ersättningsbeloppet bekräftas då Helsingfors stads bokslut för år 2018 blir färdigt.

Om överlåtelsen av verksamheten medför mervärdesskatt och/eller överlåtelseskatt, förbinder sig HNS att ansvara för skattepåföljderna i enlighet med avtalet om rörelseöverlåtelse.

Rörelseöverlåtelsen har beaktats i beredningen av stadens budget för 2019.

Enligt 7 kap 1 § 14 mom. i stadens förvaltningsstadga ska stadsfullmäktige besluta om inledande av produktion av hälsovårdstjänster inom någon sektor av primärvården eller någon specialitet inom den specialiserade sjukvården eller för någon stor befolkningsgrupp i form av verksamhet som staden själv upprätthåller och om nedläggning av sådan produktion.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten av fullmäktiges beslut dels att uppmana chefen för social- och hälsovårdssektorn att underteckna avtalet om överlåtelse av rörelse och att göra nödvändiga tekniska och smärre ändringar i avtalet, dels att bemyndiga social- och hälsovårdssektorn att sörja för samarbetet i fråga om de överförda tjänsterna och de praktiska arrangemangen för dessa.

Stadskansliets personalavdelning, ekonomi- och planeringsavdelning och rättstjänst har tillsammans berett ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Liikkeenluovutussopimus

2

Liikkeenluovutussopimusliite 2 a Välinehuollon laitteet

3

Liikkeenluovutussopimusliite 2 b Välinehuollon irtain

4

Liikkeenluovutussopimusliite 3 Sopimukset

5

Liikkeenluovutussopimusliite 5 Tilat ja vuokrat

6

Liikkeenluovutussopimusliite 4 Helsingin kaupungin ja HUSin yhteistoimintasopimus välinehuollosta

7

Yhteistoimintasopimusliite 1 Palvelukuvaus

8

Yhteistoimintasopimusliite 2 Hintaliite

9

Yhteistoimintasopimusliite 3 Helsingin kaupungin Tietoturvallisuusliite

10

Palvelukuvausliite 1 Asiakkaat ja yhteystiedot

11

Palvelukuvausliite 2 Välinehuollon kuljetustaulukko

12

Sopimus henkilöstön siirtymisestä_FINAL

Bilagematerial

1

Pöytäkirja 09 2018

2

Liite  1 JHL ja Tehyn lausunto htk_Välinehuollo liikkeenluovutukseen 10.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12

Den personal som överförs

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 12

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdssektorn

Stadsmiljösektorn

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2018 § 651

HEL 2018-009039 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan sopimuksen sosiaali- ja terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.09.2018 § 216

HEL 2018-009039 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnan siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon tulosyksikön välinehuoltoon (jatkossa HUS) 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti sekä

- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Käsittely

11.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Välinehuoltopäällikkö Anneli Lintuluoto oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Anneli Lintuluoto, välinehuoltopäällikkö, puhelin: 310 47431

anneli.lintuluoto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566