Helsingfors stad

Protokoll

19/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/13

 

07.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 355

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om öppnande av lokaler för kvällsklubbar för skiftarbetande ensamförsörjares barn

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1

Aloite iltatoiminnasta 2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petrus Pennanen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att möjligheterna att öppna lokaler för kvällsklubbar för skiftarbetande ensamförsörjares barn i lågstadieåldern ska utredas.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till fostrans- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens utlåtanden och konstaterar följande:

Rektorn beslutar om användningen av skollokalerna till klockan 17. På eftermiddagar ordnas eftermiddagsverksamhet i skolor i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och avgiftsfri klubb- och hobbyverksamhet för barn och unga.

Lekparkernas och daghemmens lokaler hyrs ut på kvällar och veckoslut till exempel för familjefester och ordnande av verksamhet och möten.

Föreningar, organisationer, sammanslutningar, företag och privata personer kan ansöka om användningsturer i skolor, läroinrättningar och arbetarinstitutens entréhallar, festsalar och klassrum på kvällar och veckoslut och under semestertider. Reserveringen av gymnastiklokalerna i fostrans- och utbildningssektorns skolor och läroinrättningar för kvälls- och fritidsaktiviteter överfördes till kultur- och fritidssektorn 1.7.2017. Turer i skolsalar kan sökas för kvällsklubbar med motionsverksamhet vardagar klockan 17–21 och på veckoslut och under semestertider klockan 9–21.

Motions- och idrottstjänsterna ordnar i samarbete med föreningar förmånlig eller avgiftsfri Easy Sport-verksamhet för barn i lågstadieåldern. Verksamhet ordnas i ca 40 skolor främst på eftermiddagar. En del av grupperna fungerar också på kvällar.

Kultur- och fritidssektorn administrerar systemet Varaamo. Turerna i skolornas gymnastiksalar finns med i lokalreserveringssystemet Enkora.

Läx-, hobby- och fritidsklubbar och öppen verksamhet för yngre tonåringar ordnas inom ramen för ungdomsservicehelhetens ungdomsarbete på lokal nivå och på ungdomsgårdar som bildar ett omfattande nätverk i olika delar av staden. Många ungdomsorganisationer tillhandahåller motsvarande verksamhet som staden främjar genom understöd.

Stadsstyrelsen godkände 20.8.2018 principerna för användning av stadens lokaler för invånarbruk.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1

Aloite iltatoiminnasta 2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 24.10.2018 § 331

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

26.09.2018 Bordlades

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 546

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 166

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että lapset pääsevät harrastamaan liikuntaa lähellä kotiaan koulupäivän jälkeen sekä ilta-aikoina.

Liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä seurojen kanssa maksutonta tai edullista Easy Sport -toimintaa alakouluikäisille eri puolella Helsinkiä. Easy Sport -toimintaa järjestetään noin 40:ssä eri koulussa pääasiassa iltapäiväaikaan. Ryhmiä järjestetään viikossa noin 150 ja osa ryhmistä toimii myös ilta-aikaan.

Lisäksi liikuntapalvelut myöntää vuorot noin 150 koulun liikuntasaliin ilta- ja vapaa-ajankäytön osalta.

Liikuntaseurat, muut yhdistykset, yritykset ja yhteisöt sekä yksityiset henkilöt voivat hakea tilavuoroja koulujen saleista liikunnallista iltakerhotoimintaa varten arkipäiviksi klo 17–21 väliselle ajalle sekä klo 9–21 viikonlopuiksi ja koulujen loma-ajoiksi.

Aloitteessa kaivattuja läksy-, harrastus- ja ajanvietekerhoja sekä avointa varhaisnuorten toimintaa järjestetään toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden alueellisessa nuorisotyössä ja nuorisotaloissa, joita on laaja verkosto ympäri kaupunkia. Tämän lisäksi vastaava toimintaa järjestävät monet nuorisojärjestöt, joiden toimintaa kaupunki tukee avustuksin.

Varaamo-järjestelmää hallinnoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja siellä on varattavissa tällä hetkellä mm. kaupunginkirjaston, nuorisopalvelukokonaisuuden sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden kokous- ja ryhmätyötiloja. Koulujen liikuntasalien tilavuorot ovat Enkora-tilavarausjärjestelmässä ja vuoroja ilta- ja vapaa-ajankäyttöön haetaan sähköisellä lomakkeella. Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön ajantasaista varaustilannetta voi tarkastella kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivujen kautta julkisessa kalenterissa.

Liikuntasalien käyttöaste ilta-aikoina on etenkin suurimpien liikuntasalien osalta korkea. Vuorojenjakoperiaatteiden mukaisesti lasten ja nuorten tunnit pyritään sijoittamaan alkuiltaan ja aikuisten vuorot myöhäisempiin ajankohtiin.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.05.2018 § 111

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan kouluilla tai koulujen läheisyydessä heti koulupäivän jälkeen ja alkuillasta. Koulutilojen käytöstä kello 17 asti päättää koulun rehtori. Iltapäivisin kouluilla järjestetään perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa ja maksutonta kerho- ja harrastetoimintaa lapsille ja nuorille.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei itse järjestä koululaisille läksy-, harrastus- ja ajanvietekerhoja iltaisin. Toiminnan järjestämisvastuu on seuroilla, järjestöillä, yhteisöillä, yrityksillä ja yksityisillä henkilöillä. Lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan myönnetyistä avustuksista vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Leikkipuistojen ja päiväkotien tiloja vuokrataan iltaisin ja viikonloppuisin esimerkiksi perhejuhliin sekä toiminnan järjestämiseen ja kokouksiin.

Seurat, järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat hakea myös koulujen, oppilaitosten ja työväenopistojen aula-, juhlasali- ja luokkatilojen käyttövuoroja illoiksi, viikonlopuiksi ja loma-ajoiksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen ilta- ja vapaa-ajan käytön varaaminen siirtyi 1.7.2017 lukien kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle.

Kaupunginjohtaja päätti 19.4.2017 asettaa kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita valmistelevan työryhmän. Tilojen asukaskäytön helpottamiseksi ja yhtenäistämiseksi työryhmän tuli määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet sekä keskittyä erityisesti maksuttoman käytön periaatteisiin sekä omavalvonnan toteuttamisen mahdollisuuksiin.

Tavoitteena tuli olla, että kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla on mahdollisimman selkeät ja yhtenäiset linjaukset tilojen asukaskäytöstä.

Loppuraportissaan ”Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla” työryhmä toteaa seuraavaa:” Tilojen käyttö on maksutonta, mikäli kyseessä on pääasiassa helsinkiläisten avoimeen osallistumiseen perustuva järjestö- tai kansalaistoiminta. Toiminnalla on aina kasvatus-, koulutus-, nuoriso-, liikunta- tai kulttuuripoliittista merkitystä. Toiminnan tulee lisätä alueen osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä tai vetovoimaisuutta. Maksutonta käyttöä on kaupungin oma toiminta, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien, vanhempainyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen järjestö- ja kansalaistoiminta kaupunkikulttuurinen aktiivisuus, aktivismi, omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta ja taiteen perusopetuksen ryhmäopetus.”

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566