Helsingfors stad

Protokoll

19/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/21

 

07.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 363

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om tryggande av Heikki Hurstis mathjälp i fortsättningen

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Pia Kopra understödd av ledamoten Juhani Strandén föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera motionen för ny beredning på följande grunder: Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö har delat ut mat som hjälp till mindre bemedlade i Helsingfors redan i 50 års tid. Föreningens verksamhet är alltjämt hotad trots privata donationer. Brödköerna i Helsingfors har inte blivit kortare, tvärtom. Enligt Hurstis dörräknare står fortfarande ca 3 000 människor på en gång i köerna. De som köar vill att mathjälpen ska bibehållas. De får vid varje hjälptillfälle mat för ungefär tre måltider under en vecka. Jag föreslår att motionen återremitteras för ny beredning med tanke på beviljande av ett bidrag på 50 000 euro.

7 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö har delat ut mat som hjälp till mindre bemedlade i Helsingfors redan i 50 års tid. Föreningens verksamhet är alltjämt hotad trots privata donationer. Brödköerna i Helsingfors har inte blivit kortare, tvärtom. Enligt Hurstis dörräknare står fortfarande ca 3 000 människor på en gång i köerna. De som köar vill att mathjälpen ska bibehållas. De får vid varje hjälptillfälle mat för ungefär tre måltider under en vecka. Jag föreslår att motionen återremitteras för ny beredning med tanke på beviljande av ett bidrag på 50 000 euro.

Ja-röster: 60
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Matti Niiranen, Mika Raatikainen, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Mauri Venemies

Frånvarande: 15
Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Kauko Koskinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Pia Kopra understödd av ledamoten Juhani Strandén föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförslaget att det utreds om det är möjligt att erbjuda Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry tillräckligt stora logistiklokaler som uppfyller hygienkraven och som också har sanitetsutrymmen.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

8 omröstningen

Ledamoten Pia Kopras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförslaget att det utreds om det är möjligt att erbjuda Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry tillräckligt stora logistiklokaler som uppfyller hygienkraven och som också har sanitetsutrymmen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 18
Zahra Abdulla, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Sami Muttilainen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Leo Stranius, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Mauri Venemies

Nej-röster: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Tapio Klemetti, Otto Meri, Mia Nygård, Wille Rydman

Blanka: 46
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Abdirahim Mohamed, Björn Månsson, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 16
Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Kauko Koskinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Pia Kopras förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kopra Pia Aloite Kvsto 14022018 4

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Kopra och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att Heikki Hurstis mathjälp ska tryggas med tilläggsfinansiering.    

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande och konstaterar att det i Helsingfors finns föreningar, stiftelser, församlingar och andra som delar ut livsmedel gratis och ordnar gemensamma måltider antingen gratis eller mycket förmånligt. Människor som anlitar livsmedelsutdelningen lever i levnadsförhållanden av varierande svårighetsgrad.

Social- och hälsovårdsnämnden delar årligen ut bidrag åt föreningar och stiftelser. En av bidragstagarna är Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen nuoret ry som ordnar utdelning av livsmedel och kläder i Helsingfors. Storleken av det belopp som beviljas föreningen bestäms årligen på basis av uppgifter i ansökan. Målsättningen är att trygga föreningens fortsatta verksamhet. Föreningen har inte begärt omprövning av bidragsbeslutet för år 2018.

Representanter från social- och hälsovårdssektorn har sedan december 2017 varit aktivt i kontakt med representanter för Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen nuoret ry för att säkerställa att det finns tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att verksamheten kan fortsätta. Föreningen deltar även i ett arbete där man tillsammans med flera aktörer söker nya alternativ för samarbete och organisering av mathjälp i Helsingfors.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kopra Pia Aloite Kvsto 14022018 4

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 24.10.2018 § 339

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

26.09.2018 Bordlades

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 592

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.05.2018 § 143

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Pia Kopran ym. Heikki Hurstin ruoka-avun jatkamisen turvaamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

”Helsingissä toimii yhdistyksiä, säätiöitä, seurakuntia ja muita tahoja, jotka jakavat elintarvikkeita maksutta niitä tarvitseville ja tarjoavat maksuttomia tai hyvin halpoja mahdollisuuksia yhteisruokailuun. Elintarvikejakeluihin turvautuvat hyvin erilaiset ihmiset vaihtelevissa vaikeissa elämäntilanteissa. Näistä nk. leipäjonoista on mahdollista saada apua silloin, kun välttämättömän ruuan hankkiminen ei muuten esimerkiksi suurten taloudellisten vaikeuksien vuoksi ole mahdollista. Sosiaali- ja terveyslautakunta jakaa vuosittain avustuksia yhdistyksille ja säätiöille ja näistä muutamia kohdistuu elintarvikejakeluihin.

Yksi avustuksen saajista on elintarvike- ja vaatejakelua Helsingissä järjestävä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen nuoret ry. Yhdistykselle myönnettävän avustuksen suuruus päätetään vuosittain hakemuksessa saatujen tietojen perusteella. Tavoitteena avustamisessa on yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Yhdistys ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta vuotta 2018 koskevasta avustuspäätöksestä.

Sosiaali- ja terveystoimialan edustajat ovat joulukuusta 2017 alkaen olleet aktiivisessa yhteydessä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen nuoret ry:n edustajiin ja varmistaneet, että toiminnan jatkumiselle on riittävät taloudelliset edellytykset. Näin tehtiin viimeksi 20.3.2018 käydyssä neuvottelussa, jossa todettiin yksityisten lahjoitusten merkittävä kasvu.

Yhdistys on lisäksi kutsuttu mukaan sosiaali- ja terveystoimialalla käynnissä olevaan työskentelyyn, jossa useiden toimijoiden kanssa etsitään ruoka-avun jakamisen mahdollisia uusia yhteistyö- ja järjestämisvaihtoehtoja Helsingissä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Riittävä, ravitseva ja monipuolinen ravinto on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen kannalta välttämätöntä. Liian vähäinen, yksipuolinen tai epäterveellinen ravinto voi aiheuttaa erilaisia ongelmia ja lisätä sairauden tai hyvinvoinnin riskejä. Maksuttoman elintarvikkeiden jakelun avulla voidaan ihmiselle antaa hätäapua tilanteessa, jossa ruokaa ei muulla tavoin ole mahdollista saada."

Käsittely

22.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:

Palautusehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyöhön myönnetään 50 000 euron lisärahoitus kuten aloitteessa on esitetty.

Perustelut: Yksityiset lahjoitukset eivät riitä takaamaan työn jatkuvuutta. Asiakasmäärät ruoanjakelussa kasvavat edelleen. Helsingin kaupunki ei voi myöskään vetäytyä vastuustaan
vetoamalla yksityisten lahjoitusten kasvuun. Helsingin kaupungilla on suurempi vastuu asukkaidensa elämänedellytyksistä kuin vaikkapa amerikkalaisella rockyhtyeellä. Heikki Hurstilta 21.5.2018 saadun tiedon mukaan työn jatkuvuus on jälleen uhattuna viimeistään tulevana syksynä eikä Hursti ole jäänyt siihen käsitykseen, että oikaisuvaatimus olisi käytännössä relevantti komponentti muuttaa lautakunnan päätöstä. Samaan aikaan kun asiakasmäärät ovat vuosi vuodelta kasvussa, on Hurstin avustusta leikattu 50 000 eurolla viime vuosina.

Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Jäsen Mari Rantanen jätti lausunnosta eriävän mielipiteen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566