Helsingfors stad

Protokoll

19/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

07.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 348

Överföring av Helsingfors stads jourverksamhet till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse

HEL 2018-005839 T 00 00 00

Beslut

Stadsstyrelsen godkände avtalet i bilaga 6 om överföring av jourverksamheten inom servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster vid Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) enligt principerna om rörelseöverlåtelse fr.o.m. 7.1.2019.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av framställningen att det utreds om det är möjligt att

 

- rapportera uppföljningsdata om effekten av överföringen till social- och hälsovårdsnämnden och stadsstyrelsen i början av år 2020

 

- vid uppföljningen också beakta vilka konsekvenser överföringen har för den serviceverksamhet som blir kvar hos staden, såsom hälsostationerna och hemvården, och för tillgången till psykiatriska tjänster. (Anna Vuorjoki)

 

Behandling

Ledamoten Anna Vuorjoki understödd av ledamoten Veronika Honkasalo föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av framställningen att det utreds om det är möjligt att

 

- rapportera uppföljningsdata om effekten av överföringen till social- och hälsovårdsnämnden och stadsstyrelsen i början av år 2020

 

- vid uppföljningen också beakta vilka konsekvenser överföringen har för den serviceverksamhet som blir kvar hos staden, såsom hälsostationerna och hemvården, och för tillgången till psykiatriska tjänster.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 omröstningen

Ledamoten Anna Vuorjokis förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av framställningen att det utreds om det är möjligt att
- rapportera uppföljningsdata om effekten av överföringen till social- och hälsovårdsnämnden och stadsstyrelsen i början av år 2020
- vid uppföljningen också beakta vilka konsekvenser överföringen har för den serviceverksamhet som blir kvar hos staden, såsom hälsostationerna och hemvården, och för tillgången till psykiatriska tjänster.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 58
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Deek Gurhan, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 7
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Otto Meri, Dani Niskanen, Risto Rautava, Maarit Vierunen

Blanka: 20
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Joel Harkimo, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Mia Nygård, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Anna Vuorjokis förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio Loppuraportti  9 8 2018

2

Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 2: Helsinki, v. 2017 päivystystoimintojen toteuma v. 2018 budjetti ja ennuste ja yhteenveto kirjanpitoarvoista v. 2018 docx

3

Loppuraportin liite: koulutusohjelma HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio

4

Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 3: Yhteenveto sopimuksista HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio

5

Liikkeenluovutussopimuksen liite 1: Siirtosopimus päivystysintegraatio_26.4.2018.lopullinen

6

Liikkeenluovutussopimus.Päivystys.19062018

7

Yhteistyösopimus HYKS-Helsinki päivystyksen integraatiosta 11.5.2018

8

Yhteistyösopimus ruuhkanpurusta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

Den personal som överförs

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 5
Bilaga 6

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår (21.8.2017, § 193) att jourverksamheten inom servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster vid Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor ska överföras till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) enligt principerna om rörelseöverlåtelse fr.o.m. 7.1.2019.   

Organisering av jourmottagningen

Enligt 24 § i hälso- och sjukvårdslagen ska kommunerna ordna sjukvårdstjänster för dem som bor i kommunen. Kommunen ansvarar också för att ordna brådskande vård som avses i 50 § i hälso- och sjukvårdslagen.

I 53 § 3 mom. i hälso- och sjukvårdslagen föreskrivs bl.a. att HNS och några andra sjukvårdsdistrikt i anslutning till det egna centralsjukhuset ska ordna en enhet för omfattande jour dygnet runt. Med en enhet med omfattande jour dygnet runt avses samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården, som kan tillhandahålla omfattande tjänster inom flera medicinska specialområden omedelbart och dygnet runt och som har resurser för att upprätthålla den beredskap som behövs inom hälso- och sjukvården och för att sköta exceptionella situationer. Enheten för omfattande jour dygnet runt ska stödja de andra jourenheterna.

I Statsrådets förordning 583/2017 fastställs grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska verksamhetsområden. Enligt förordningen ska kommunen eller samkommunen sköta om att det finns tillgång till brådskande vård enligt 50 § i hälso- och sjukvårdslagen under alla tider på dygnet, antingen i samband med den icke-brådskande vården eller vid en särskild jourenhet som är planerad för ändamålet och som är verksam dygnet runt. Jour dygnet runt ska ordnas som samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården om inte något annat följer av tillgänglighets- och patientsäkerhetssynpunkter.

Beredning av övergången till samjour (integration)

I enlighet med HNS styrelses riktlinjer från december 2017 och den av stadsfullmäktige godkända budgeten 2018 beslutade man att bereda en övergång till samjour (integration) till HNS på sätt att överföringen av stadens jourverksamhet (inklusive jouren för munhälsovård utanför tjänstetid) ska genomföras i början av 2019. I enlighet med Helsingfors social- och hälsovårdssektors dispositionsplan 2018 och budgeten som godkänts av HNS fullmäktige har man fortsatt beredningen av överföringen av Malms och Haartmans jourverksamheter till HUCS-sjukvårdsområde på så sätt att jouren i framtiden ska vara en samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården vid Malms sjukhus och Haartmanska sjukhuset.

Slutrapporten för HUCS-Helsingfors jourverksamhets integrationsprojekt utgör bilaga 1. 

Jourpoliklinikerna vid Malms sjukhus och Haartmanska sjukhuset samt jour- och övervakningsavdelningarna överförs till HUCS resultatenhet Akuten och avdelningarna som stöder jouren till HUCS resultatenhet Inremedicin och rehabilitering. Integrationen gäller även jouren för munhälsovård, men då endast jourverksamheten utanför tjänstetid som överförs till HUCS resultatenhet Huvud- och halscentrum. Helsingfors fortsätter med jouren för munhälsovård under tjänstetid. Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus förblir i Helsingfors ägo, men staden hyr ut de lokaler som behövs för jouren i dessa sjukhus till HNS. Hälsocentralsjouren för barn utanför tjänstetid vid Haartmanska flyttas till HUCS resultatenhet Sjukvård för barn och unga.

Målet med integreringen är en enhetlig, god och kostnadseffektiv jourtjänst producerad i Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus såsom samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården fr.o.m. 7.1.2019 på så sätt att servicens tillgänglighet, produktivitet, genomslagskraft samt kund- och personalupplevelsen förbättras.

Social- och krisjouren vid Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor omfattas inte av rörelseöverlåtelsen. Social- och krisjouren slås samman med servicehelheten hälso- och missbrukartjänster till en del av psykiatri- och missbrukartjänsterna.

Socialarbetstjänsterna vid Haartmans och Malms jourpoliklinik samt jour- och övervakningsavdelningar, vilka överförs till HNS, produceras även i fortsättningen av Helsingfors social- och krisjour i enlighet med ett separat samarbetsavtal.

En överlåtelse av rörelse innebär en administrativ omstrukturering och syftet med överlåtelsen är att skapa horisontellt samarbete. Som en följd av överlåtelsen producerar HNS servicen åt staden med stöd av 3 § 4 mom. i HNS grundavtal. Endast synpunkter förknippade med lagen och det allmänna bästa styr samarbetet och meningen är inte att samarbetspartnerna ska sträva efter vinst.   

Överföring av personal och verksamhet

Jourverksamheten vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus överförs till HNS och dess personal i vård- och stödtjänster övergår till HNS såsom gamla arbetstagare enligt principerna om överlåtelse av rörelse. Vid övergången tillämpas 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen och bestämmelserna i 25 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare.  

Sammanlagt 539 personer överförs, varav 512 vid Haartmans och Malms jour, 7 vid psykiatri- och missbrukartjänsterna, 4 vid social- och krisjouren, 10 vid Helsingfors sjukhus och 6 från förvaltnings- och stödtjänsterna. Överföringen gäller alla personer som innehar dessa uppgifter vid tidpunkten för överföringen. Alla anställningar har inte tillsatts och vissa innehas på viss tid av tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens vikarie. Bilaga 5 gäller personalens ställning. 

Arbetstagarna och tjänsteinnehavarna överförs till uppgifter som motsvarar deras tidigare eller till uppgifter på samma nivå med sina nuvarande titlar. När uppgifterna organiseras beaktas dock behovet av att utveckla och ändra verksamheten.

Boendet för dem som hyr bostad i tjänsteförhållande ska tryggas för dem som bor i stadens hyreslägenheter med tidsbestämt hyresavtal fram tills avtalet upphör. För dem som har hyresavtal som gäller tills vidare avtalar man om en hyrestid på fem år eller tills vidare. Bostadens hyra fastställs på nytt.

Överföringen av funktionerna har behandlats med personalen vid samarbetsmöten och  branschens personalkommittéer. Bilagan om personalens ställning har utarbetats i samarbete med företrädare för huvudavtalsorganisationerna. Stadens personalkommitté noterade ärendet 25.6.2018.

De immateriella och materiella tillgångarna samt anläggningstillgångarna överförs till sitt bokföringsvärde 31.12.2018.

Samarbetsavtalet om produktion av jourverksamhet och samarbetets former (bilaga 7) garanterar för patienterna att jourservicen finns och fortsätter.

Bilaga 8 är ett avtal om att avhjälpa rusning med vilket man säkerställer smidiga jourtjänster och antalet vårdplatser i rusningstid.

Överföringen av anslagen för jourverksamheten beaktas i budgeten för 2019. Jourverksamhetens utgifter och inkomster överförs från budgetmomentet social- och hälsovårdstjänster (5 10 01) till budgetmomentet Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (5 10 05). Enligt kalkylerna i bilaga 2 är jourverksamhetens inkomster 8,3 mn euro och utgifterna 78,27 mn euro. Kalkylerna för anslagen som överförs grundar sig på uppskattningar i nuläget och kan senare specificeras.

Enligt 7 kap 1 § 14 punkten i stadens förvaltningsstadga ska stadsfullmäktige besluta om inledande av produktion av hälsovårdstjänster inom någon sektor av primärvården eller någon specialitet inom den specialiserade sjukvården eller för någon stor befolkningsgrupp i form av verksamhet som staden själv upprätthåller och om nedläggning av sådan produktion.

Stadskansliets personalavdelning, ekonomi- och planeringsavdelning och rättstjänst har tillsammans berett ärendet. 

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten av fullmäktiges beslut dels att uppmana chefen för social- och hälsovårdssektorn att underteckna avtalet om överlåtelse av rörelse och att göra för undertecknandet behövliga tekniska och smärre ändringar i avtalet, dels att bemyndiga social- och hälsovårdssektorn att sörja för samarbetet i fråga om de överförda tjänsterna och de praktiska arrangemangen för dessa.   

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio Loppuraportti  9 8 2018

2

Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 2: Helsinki, v. 2017 päivystystoimintojen toteuma v. 2018 budjetti ja ennuste ja yhteenveto kirjanpitoarvoista v. 2018 docx

3

Loppuraportin liite: koulutusohjelma HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio

4

Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 3: Yhteenveto sopimuksista HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio

5

Liikkeenluovutussopimuksen liite 1: Siirtosopimus päivystysintegraatio_26.4.2018.lopullinen

6

Liikkeenluovutussopimus.Päivystys.19062018

7

Yhteistyösopimus HYKS-Helsinki päivystyksen integraatiosta 11.5.2018

8

Yhteistyösopimus ruuhkanpurusta

Bilagematerial

1

Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 25.6.2018.pdf

2

Henkilöstötoimikunnan kokouksen päätöstiedote 10.9.2018.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

Den personal som överförs

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 5
Bilaga 6

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdssektorn

Stadsmiljösektorn

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 665

HEL 2018-005839 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan sopimuksen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden päivystystoimintojen siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Käsittely

29.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anna Vuorjoki, Ulla-Marja Urho

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2018 § 193

HEL 2018-005839 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden päivystystoimintojen siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti, ja

- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Käsittely

21.08.2018 Ehdotuksen mukaan

Projektipäällikkö, HYKS:n linjajohtaja Veli-Pekka Harjola ja vs. päivystystoimintojen johtajalääkäri Laura Pikkarainen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566