Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

07.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 349

Sosiaali- ja terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

HEL 2018-009039 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä 1 olevan sopimuksen sosiaali- ja terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikkeenluovutussopimus

2

Liikkeenluovutussopimusliite 2 a Välinehuollon laitteet

3

Liikkeenluovutussopimusliite 2 b Välinehuollon irtain

4

Liikkeenluovutussopimusliite 3 Sopimukset

5

Liikkeenluovutussopimusliite 5 Tilat ja vuokrat

6

Liikkeenluovutussopimusliite 4 Helsingin kaupungin ja HUSin yhteistoimintasopimus välinehuollosta

7

Yhteistoimintasopimusliite 1 Palvelukuvaus

8

Yhteistoimintasopimusliite 2 Hintaliite

9

Yhteistoimintasopimusliite 3 Helsingin kaupungin Tietoturvallisuusliite

10

Palvelukuvausliite 1 Asiakkaat ja yhteystiedot

11

Palvelukuvausliite 2 Välinehuollon kuljetustaulukko

12

Sopimus henkilöstön siirtymisestä_FINAL

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 12

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää 11.9.2018 § 216, että Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen välinehuoltotoiminta siirretään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.  

Välinehuoltotoimintaan kuuluvat hoitotoimenpiteissä käytettävien instrumenttien ja välineiden huolto-, puhdistus-, pakkaus- ja sterilointipalvelut Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kohteille sekä vähäisessä määrin ulkopuolisille asiakkaille. Välinehuoltotoimintaan kuuluu lisäksi asiantuntijana toimiminen alan kehittämis-, neuvonta- ja ohjaustehtävissä.

Välinehuoltojen yhdistämisen katsotaan vahvistavan molempia toimijoita parantamalla toiminnan tehokkuutta sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Yhdistämisen hyötynä on suuremmassa välinehuoltoyksikössä olevat yhtenäiset toimintatavat ja raportointijärjestelmät, mikä auttaa kehittämään ja ylläpitämään välinehuoltotoiminnan laatua. Yhdistämisen myötä toimintavarmuus paranee, koska esimerkiksi laiterikoilla tai yksittäisten henkilöiden poissaoloilla ei ole suurta välitöntä vaikutusta välinehuollon toimintaan.

Lisäksi taustalla ovat muutokset, joiden myötä Helsingin välinehuollon asiakkaat ovat jo yhdistyneet tai ovat yhdistymässä HUSiin. Näitä yhdistymisiä ovat Ruskeasuon suun terveydenhuollon osittainen yhdistyminen vuonna 2017 sekä neurologian poliklinikan ja kuntoutustoiminnan yhdistyminen vuonna 2018 HUSiin. Kaupungin päivystystoiminnat on tarkoitus integroida HUSiin 7.1.2019 alkaen. Myös Ruskeasuon suun terveydenhuollon toiminnan suunnitellaan siirtyvän pois nykyisistä tiloista.

Liikkeenluovutuksessa on kysymys hallinnollisesta uudelleenjärjestelystä ja yhdistämisen tarkoituksena on järjestää välinehuollon palvelut horisontaalisena yhteistyönä. Luovutuksen seurauksena HUS tuottaa palvelun kaupungille HUSin perussopimuksen 3 §:n 4 momentin nojalla. Yhteistyötä ohjaavat vain yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä yhteistyön tarkoituksena ole osapuolten voiton tavoittelu. Yhdistämisen arvioidaan tuovan Helsingin kaupungille vuonna 2019 noin 226 000 euron ja vuonna 2020 noin 66 000 euron säästöt verrattuna vuoden 2018 arvioituun toteumaan.

Välinehuoltojen yhdistymisen jälkeen välinehuoltopalvelut jatkuvat nykyisissä toimipisteissä. HUS vuokraa luovutettavaan toimintaan liittyvät tilat Helsingin kaupungilta. Toimipisteitä keskitetään jatkossa kustannussäästöjen ja toiminnallisten hyötyjen aikaansaamiseksi.

Henkilöstön ja toiminnan siirtyminen

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein niin sanottuina vanhoina työntekijöinä HUSin palvelukseen ja siirtymässä sovelletaan työsopimuslain 10 §:n säännöksiä. Liitteenä 12 on henkilöstön asemaa koskeva liite.

Liikkeenluovutuksen kohteena olevassa välinehuoltotoiminnassa on 80 vakanssia nimikkeillä välinehuoltaja, osastonhoitaja ja suunnittelija. Kaikkia vakansseja ei ole täytetty ja jollakin vakanssilla saattaa olla vakinainen työntekijä ja määräaikainen sijainen. Kaikki luovutushetkellä liikkeenluovutuksen kohteena olevassa toiminnassa olevat henkilöt (lopullinen lukumäärä tarkentuu) siirtyvät HUSin palvelukseen.

Palvelussuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle työnantajalle. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden palvelussuhde on voimassa, kunnes aiemmin sovittu määräaika päättyy. Henkilöstö siirtyy luovutushetkellä aikaisempia tehtäviään vastaaviin tai saman tasoisiin tehtäviin. 

Palvelussuhdeasunnon vuokralaisten asuminen pyritään turvaamaan kaupungin vuokra-asunnossa määräaikaisten vuokrasopimusten osalta niiden päättymiseen asti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta joko uudella viiden vuoden määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asunnon vuokra määritellään uudelleen.

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa ja toimialan henkilöstötoimikunnassa. Henkilöstön asemaa koskeva liite on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa 10.9.2018. Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja liitteineen on oheismateriaalina.   

Luovutettavaan toimintaan liittyvä korvausarvio on yhteensä noin 382 000 euroa, joka muodostuu käyttöomaisuuskorvauksesta (noin 200 000 euroa) ja investointikorvauksesta (noin 182 000 euroa). Korvaussumma vahvistuu Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistuttua.

Jos toiminnan luovutuksesta tulisi suoritettavaksi arvonlisä- ja/tai varainsiirtoveroa, HUS sitoutuu maksamaan veroseuraamukset liikkeenluovutussopimuksen mukaisesti.

Liikkeenluovutus on huomioitu kaupungin vuoden 2019 talousarvion valmistelussa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja tekemään sopimukseen allekirjoittamisen yhteydessä tarvittavat tekniset ja vähäiset muutokset sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan huolehtimaan luovutettavia palveluja koskevasta yhteistoiminnasta käytännön järjestelyineen.  

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston, talous- ja suunnitteluosaston sekä oikeuspalvelujen kanssa. 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikkeenluovutussopimus

2

Liikkeenluovutussopimusliite 2 a Välinehuollon laitteet

3

Liikkeenluovutussopimusliite 2 b Välinehuollon irtain

4

Liikkeenluovutussopimusliite 3 Sopimukset

5

Liikkeenluovutussopimusliite 5 Tilat ja vuokrat

6

Liikkeenluovutussopimusliite 4 Helsingin kaupungin ja HUSin yhteistoimintasopimus välinehuollosta

7

Yhteistoimintasopimusliite 1 Palvelukuvaus

8

Yhteistoimintasopimusliite 2 Hintaliite

9

Yhteistoimintasopimusliite 3 Helsingin kaupungin Tietoturvallisuusliite

10

Palvelukuvausliite 1 Asiakkaat ja yhteystiedot

11

Palvelukuvausliite 2 Välinehuollon kuljetustaulukko

12

Sopimus henkilöstön siirtymisestä_FINAL

Oheismateriaali

1

Pöytäkirja 09 2018

2

Liite  1 JHL ja Tehyn lausunto htk_Välinehuollo liikkeenluovutukseen 10.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 12

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2018 § 651

HEL 2018-009039 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan sopimuksen sosiaali- ja terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.09.2018 § 216

HEL 2018-009039 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnan siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon tulosyksikön välinehuoltoon (jatkossa HUS) 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti sekä

- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Käsittely

11.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Välinehuoltopäällikkö Anneli Lintuluoto oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Anneli Lintuluoto, välinehuoltopäällikkö, puhelin: 310 47431

anneli.lintuluoto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566