Helsingfors stad

Protokoll

16/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/9

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 243

Den av ledamoten Johanna Sydänmaa väckta motionen om utvidgning av rapporteringen om Helsingfors stads företagshälsoenkät i fråga om ledararbete

HEL 2018-002004 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Johanna Sydänmaa väckta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige anser vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att det är viktigt att rapporteringen av trakasserier och mobbning på arbetsplatsen inte lämnas bort i rapporteringen av resultaten av Helsingfors egen arbetshälsoenkät. (Sydänmaa)

 

Behandling

Ledamoten Johanna Sydänmaa understödd av ledamoten Alviina Alametsä föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige anser vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att det är viktigt att rapporteringen av trakasserier och mobbning på arbetsplatsen inte lämnas bort i rapporteringen av resultaten av Helsingfors egen arbetshälsoenkät.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

3 omröstningen

Ledamoten Johanna Sydänmaas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige anser vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att det är viktigt att rapporteringen av trakasserier och mobbning på arbetsplatsen inte lämnas bort i rapporteringen av resultaten av Helsingfors egen arbetshälsoenkät.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 73
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Anna Laine, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Mia Nygård, Risto Rautava, Matias Turkkila, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari

Frånvarande: 1
Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Johanna Sydänmaas förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marju Pohjaniemi, personaldirektör, telefon: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Asta Enroos, chef för personalpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Johanna Sydänmaa och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att rapporteringen om stadens företagshälsovårdsenkät ska utvidgas i fråga om ledararbete och gränserna för minimiantalet svarande ska sänkas.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Sänkning av minimiantalet svarande i företagshälsoenkäten

Helsingfors stads personalenkäter omfattar företagshälsoenkäten och Kommun10-enkäten som genomförs turvis vartannat år. Kommun10 är en landsomfattande uppföljningsundersökning som leds av Arbetshälsoinstitutet. Med hjälp av undersökningen följs personalens välbefinnande och arbetslivets utveckling. Resultaten ska behandlas i varje arbetsenhet och utifrån resultaten ställs det upp mål för utvecklingen av arbetet, arbetsorganisationerna och chefsarbetet.

Stadsstyrelsen anser att det är viktigt att arbetsorganisationerna och cheferna får respons för att kunna utveckla sin verksamhet. I undersökningar och enkäter ska man dock alltid sörja för integritetsskyddet och forskningsetiska frågor.

Den landsomfattande styrgruppen för Kommun10-undersökningen beslutade våren 2018 sänka gränserna för minimiantalet svarande för att även de minsta arbetsenheterna skulle få respons över sin verksamhet. Styrgruppen kom fram till en sådan lösning att antalet 30 svarande bevaras som minimigräns i fråga om delikata frågor som gäller diskriminering, trakasseri och mobbning på arbetsplatsen. I de övriga resultat som rapporteras tillämpas 10 svarandes minimigräns. Härigenom får också de minsta arbetsenheterna respons över arbetets smidighet, ledararbetet och arbetsorganisationens funktionalitet.

Det har också omvärderats om företagshälsoenkätens gränser för minimiantalet svarande är ändamålsenliga och gränserna kommer i fortsättningen att sättas på samma sätt som i Kommun10-undersökningen. I rapporteringen av alla andra frågor utom de som gäller individens hälsa och arbetsförmåga tillämpas i fortsättningen en gräns på 10 svarande. Endast när det gäller frågor om individens arbetsförmåga och hälsa bevaras minimiantalet på 30 svarande som gräns för att garantera integritetsskyddet.

Stadsstyrelsen konstaterar att sänkningen av gränserna för minimiantalet svarande enligt ovan gör det nu möjligt även för de minsta enheterna att få sina egna resultat.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marju Pohjaniemi, personaldirektör, telefon: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Asta Enroos, chef för personalpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 527

HEL 2018-002004 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Johanna Sydänmaan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566