Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 237

Ilmoitus valtuustoryhmän perustamisesta

HEL 2018-009790 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä 1 olevan ilmoituksen Liike Nyt Helsinki nimisen valtuustoryhmän perustamisesta ja ilmoituksessa mainitun valtuutetun liittymisen perustettuun valtuustoryhmään.

Samalla kaupunginvaltuusto totesi Mirita Saxbergin eronneen Kokoomuksen valtuustoryhmästä.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus valtuustoryhmän perustamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 30 luvun 1 §:n mukaan valtuustotyöskentelyään varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen allekirjoitettava.

Hallintosäännön 30 luvun 2 §:n mukaan valtuutetun on ilmoitettava liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta kirjallisesti valtuustolle.

Kaupunginvaltuustolle on 18.9.2018 jätetty ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus valtuustoryhmän perustamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566