Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/10

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 244

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite kaupungin tilojen ja alueiden vuokraamisen eettisisistä ohjeista

HEL 2018-002605 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Jussi Halla-aho ehdotti valtuutettu Matias Turkkilan kannattamana, että  asia palautetaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi siten, että päätöksen perusteluista poistetaan kohta (9):

"Lisäksi Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteisiin lisätään kirjaus, ettei tiloja vuokrata YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin, ja ettei tiloja vuokrata väkivaltaa tuottavaa toimintaa tai sen suunnittelua harjoittaville yhteisöille."

Epämääräiset ja väljät muotoilut johtavat herkästi mielivaltaan ja viranomaispäätösten politisoitumiseen sekä ratkaisuihin, joita joudutaan puimaan oikeudessa. Ihmisten ja yhteisöjen yhdenmukaisen kohtelun ja oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että se, mitä kaupunginhallituksen esityksessä oikeasti tarkoitetaan, avataan ja määritellään.

4 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan asia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi siten, että päätöksen perusteluista poistetaan kohta (9): "Lisäksi Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteisiin lisätään kirjaus, ettei tiloja vuokrata YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin, ja ettei tiloja vuokrata väkivaltaa tuottavaa toimintaa tai sen suunnittelua harjoittaville yhteisöille." Epämääräiset ja väljät muotoilut johtavat herkästi mielivaltaan ja viranomaispäätösten politisoitumiseen sekä ratkaisuihin, joita joudutaan puimaan oikeudessa. Ihmisten ja yhteisöjen yhdenmukaisen kohtelun ja oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että se, mitä kaupunginhallituksen esityksessä oikeasti tarkoitetaan, avataan ja määritellään.

Jaa-äänet: 67
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Anna Laine, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 14
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Heimo Laaksonen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 2
Tapio Klemetti, Mauri Venemies

Poissa: 2
Kauko Koskinen, Jaana Pelkonen

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 19 muuta valtuutettua
esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki laatii tilojensa ja alueidensa vuokrausta koskevat eettiset ohjeet päätöksenteon tueksi. Aloitteessa todetaan, että Helsinki on sitoutunut strategiassaan osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, sekä suvaitsevaisuuden edistämiseen. Näiden arvojen ja tavoitteiden tulee heijastua myös siihen, millaista toimintaa ja tapahtumia voidaan järjestää Helsingin omistamissa tiloissa ja yleisillä alueilla.

Aloitteessa todetaan, että on syytä varmistaa, että Helsinki on kaikille turvallinen kaupunki, eikä kaupungin tiloja ja alueita käytetä esimerkiksi YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin, tai väkivaltaisen toiminnan harjoittamiseen tai suunnitteluun.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa 20.8.2018 § 505 vahvistettuihin tilojen asukaskäytön periaatteisiin.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Helsingissä on tarjolla eri toimijoiden vastuulla olevia matalan kynnyksen asukastiloja ja kokoontumismahdollisuuksia tasapuolisesti. Kaupunkistrategian mukaisesti julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoimintaan helpotetaan ja kaupunki pyrkii edistämään myös vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä.

Kaupungin toimialoilla ei ole ollut aikaisemmin yhtenäisiä eettisiä ohjeita  tilojen vuokrauksen päätöksenteon tueksi. Kirjasto on aiemmin linjannut, että sen strategian ja tavoitteiden vastaista toimintaa ei järjestetä kirjastossa, kuten esimerkiksi sananvapauden rajoittamiseen pyrkivää kampanjointia tai laitonta toimintaa. Kaupunginhallituksen vahvistamat asukaskäytön periaatteet muodostavat ensimmäisen kaikille toimialoille yhteisen ohjeistuksen tilojen asukaskäytön päätöksenteon tueksi.

Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteiden mukaan kaupungin tilojen asukaskäytön pohjana olevat arvot ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä yrittäjämyönteisyys. Kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön tulee olla edellä mainittujen arvojen mukaista ja tilojen käyttöä edistetään edellä mainittujen arvojen pohjalta selkeästi, avoimesti ja niin laajasti kuin se on mahdollista.

Lisäksi Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteisiin lisätään kirjaus, ettei tiloja vuokrata YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin, ja ettei tiloja vuokrata väkivaltaa tuottavaa toimintaa tai sen suunnittelua harjoittaville yhteisöille.

Asukaskäytön periaatteiden mukaan tilojen tarjoamisessa asukaskäyttöön noudatetaan tasapuolisuutta ja avoimuutta.
Tiloja käyttäessä tulee noudattaa hyviä tapoja sekä Suomen lakeja. Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita pyritään noudattamaan soveltuvin osin myöskin kaupunkikonserniin kuluvissa tytäryhteisöissä ja säätiöissä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteissa mainitut arvot ja edellytys noudattaa toiminnassa hyviä tapoja ja Suomen lakeja, muodostavat aloitteessa esitetyn eettisen ohjeistuksen päätöksenteon tueksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 580

HEL 2018-002605 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

17.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Perusteluosan 7 kappaleen jälkeen lisätään seuraava kappale:

”Lisäksi Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteisiin lisätään kirjaus, ettei tiloja vuokrata YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin, ja ettei tiloja vuokrata väkivaltaa tuottavaa toimintaa tai sen suunnittelua harjoittaville yhteisöille.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 6 - 8 (1 tyhjä).

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566