Helsingfors stad

Protokoll

16/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/8

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 242

Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om genomförande av FN:s mål för hållbar utveckling i Helsingfors

HEL 2018-001302 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite, allekirjoittamaton

2

Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteet, YK

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jenni Pajunen och 44 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden systematiskt ska samla in information om hur Förenta nationernas (FN) mål för hållbar utveckling genomförs i Helsingfors och göra en plan för att påskynda detta. Man bör följa upp hur FN:s mål nås som en del av utvärderingen av stadsstrategin. Dessutom bör man reda ut möjligheterna att beakta FN:s mål för hållbar utveckling i stadens budgetprocess.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen konstaterar att det vid ett toppmöte i New York 25–27.9.2015 har fattats beslut om Förenta nationernas målsättningar och utvecklingsprogram, vilka nämns i motionen. Programmet för hållbar utveckling (Agenda 2030) föreslås styra den internationella gemenskapen mot åtgärder inom hållbar utveckling fram till år 2030. Det centrala är att avskaffa extrem fattigdom och att få en utveckling som tar hänsyn till miljö, ekonomi och människan på ett likvärdigt sätt. Målen trädde i kraft i medlemsländerna vid ingången av 2016.

FN:s program för hållbar utveckling är en mycket omfattande helhet som är indelad i följande 17 globala mål, och vart och ett av dessa har ca tio delmål:

 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.
 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, förbättra nutritionen och främja ett hållbart jordbruk.
 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
 4. Säkerställa en öppen, likvärdig och god utbildning samt främja livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
 7. Säkerställa tillgång till förmånlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Verka för en hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en hållbar industrialisering samt främja innovation.
 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
 11. Göra städer och bosättningar säkra och hållbara. 
 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser.
 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.
 15. Skydda de landbaserade ekosystemen, återställa dem och främja hållbart bruk av dem, främja hållbart skogsbruk, bekämpa ökenspridning, hejda markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
 16. Främja fredliga samhällen, tillhandahålla rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och ansvarstagande institutioner på alla nivåer.
 17. Stärka genomförandet av den hållbara utvecklingen och stödja globalt partnerskap.

Stadsstyrelsen konstaterar att FN:s mål mycket väl stämmer överens med stadens mål. I stadsstrategin 2017–2021 konstateras det "att säkra en helhetsbetonad ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet hör till de viktigaste målen för den växande staden". Stadsstyrelsen godkände 12.3.2018 stadsstrategins mätare samt tog ställning till två internationella jämförelser som ska följas upp. Dessutom uppmanade stadsstyrelsen centralförvaltningen och sektorerna att beakta mätarna vid beredningen av målen, åtgärderna och mätningen av verksamheten i budgeten för år 2019. Att säkerställa en hållbar tillväxt är ett av de strategiska mätarnas tre teman. Mätarna följs upp kvartalsvis i stadens uppföljningsrapport över ekonomin och verksamheten. I anvisningarna för utarbetandet av budgeten 2019 uppmanas till konsekvensanalyser, såsom barnkonsekvenser, könskonsekvenser, hälso- och välmåendekonsekvenser, sociala konsekvenser, företagskonsekvenser och miljökonsekvenser.

Trots att Agenda 2030 är en förbindelse på statsnivå, beror framgången för programmet i hög grad på hur städerna och organisationerna lyckas verkställa den. Städerna som tillväxtcentrum har en kritisk roll som förändringsfaktorer och verkställare – världens svåraste problem blir i framtiden lösta på stadsnivå.

I maj 2018 blev New York den första staden som rapporterade hur FN:s mål för hållbar utveckling nåtts på stadsnivå. Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors som andra stad i världen börjar rapportera hur målen för FN:s Agenda 2030 har nåtts.

Den frivilliga verkställighetsrapporteringen sammanför FN:s mål för hållbar utveckling med åtgärderna i Helsingfors stadsstrategi. Helsingfors har som mål att vara världens bäst fungerande stad. Funktionaliteten grundar sig bland annat på jämställdhet, likabehandling, stark social kohesion och ett öppet handlingssätt som uppmuntrar till deltagande. Att säkra en helhetsbetonad ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet hör till de viktigaste målen för den växande staden.

Genom att som stad förbinda sig att främja målen för FN:s Agenda 2030 och att rapportera om dessa utmärker sig Helsingfors som en föregångare i att på lokal nivå fullfölja sitt globala ansvar. Tryggande av hållbar tillväxt är stadens mest centrala uppgift.

Verkställighetsrapporten gör Helsingfors utveckling synlig och medger en jämförelse baserad på FN:s globala mätare och visar hur den hållbara utvecklingen i staden avancerar i förhållande till dessa mätare. Den frivilliga rapporteringen kan öppna nya samarbetsmöjligheter för staden med FN:s olika funktioner, medlemsstater, andra städer och intressentgrupper. Rapporteringen utförs på ett sätt som tar målen för hållbar utveckling till en konkret nivå. Stadsstyrelsen konstaterar att New Yorks rapport (https://www1.nyc.gov/assets/international/downloads/pdf/NYC_VLR_2018_FINAL.pdf) fungerar som modell för rapporteringen, så att en jämförelse blir möjlig.

Visionen på längre sikt är att producera lösningar och information som hjälper städer runt om i världen dels att nå FN:s mål för hållbar utveckling så att Agenda 2030 blir genomförd, dels att inverka på att en liknande rapportering på stadsnivå blir allmännare.

Stadsstyrelsen konstaterar att rapporteringen inte ersätter någon annan befintlig rapportering inom staden och att den genomförs i nära samarbete med bl.a. stadens nuvarande strategiska spetsprojekt. Rapporteringen är en process som inleds i år. Det är meningen att processen i fortsättningen ska utvecklas i förhållande till andra städer som utför rapportering. Befintliga indikatoruppgifter utnyttjas i så hög grad som möjligt vid rapporteringen. Stadsstyrelsen konstaterar också att alla mål för Agenda 2030 inte lämpar sig för Helsingfors förhållanden.

Inför FN:s uppföljningskonferens om hållbar utveckling har det bestämts att följande mål prioriteras år 2019:

4.

Säkerställa en öppen, likvärdig och god utbildning samt främja livslångt lärande för alla

8.

Verka för en hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

10.

Minska ojämlikheten inom och mellan länder

13.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser

16.

Främja fredliga samhällen, tillhandahålla rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och ansvarstagande institutioner på alla nivåer

17.

Stärka genomförandet av den hållbara utvecklingen och stödja globalt partnerskap

 

Det går att hitta flera beröringspunkter mellan dessa och Helsingfors strategi och de indikatorer som redan finns. Det är viktigt att lyfta fram internationellt intressant bästa praxis och att producera jämförbar information med hjälp av rapporteringsmodellen. Under hösten 2018 identifierar staden de strategiska helheter som det är mest betydelsefullt att rapportera om i förhållande till målen för hållbar utveckling. Det är meningen att staden under våren 2019 ska ge ut den första rapporten, utifrån vilken rapporteringen vidareutvecklas under 2020.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite, allekirjoittamaton

2

Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteet, YK

Bilagematerial

1

New Yorkin kaupungin kestävän kehityksen raportti 2018 (engl.)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 577

HEL 2018-001302 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jenni Pajusen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566