Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/41

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 275

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2018-010103, 2018-010105, 2018-010106, 2018-010107, 2018-010108

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Emma Karin ym. aloite toimeentulotuen muutoksista heikompiosaisille aiheutuneiden ongelmien korjaamisesta
 

        valtuutettu Mauri Venemiehen ym. aloite valtuuston päätettäväksi tulevien aloitteiden päätösehdotuksen selkeyttämisestä
 

        valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. aloite Arabian rantapuiston kehittämisestä
 

        valtuutettu Terhi Koulumiehen ym. aloite mikromuovin vähentämisestä hulevesissä
 

        valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite kestävän hyvinvoinnin mittaamisen selvittämisestä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566