Helsingfors stad

Protokoll

16/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/15

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 249

Den av ledamoten Tuula Haatainen väckta motionen om bevarande av Uppby hemman i invånarbruk

HEL 2018-001296 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Tuula Haatainen väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuula Haatainen och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad inte ska sälja Uppby hemman på Degerö, som nu används av invånarna, utan att huset ska renoveras grundligt och bevaras som en lokal som invånarna gemensamt kan använda.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet 5.6.2018 från kultur- och fritidsnämnden och konstaterar följande:

Det bör anses viktigt att den nuvarande verksamheten i invånarhusen fortsätter och att stadsbornas växande egna verksamhet stöds. Invånarnas förändrade behov av lokaler möts genom att staden öppnar sina lokaler för invånarna i enlighet med stadsstrategin.

Laajasalo-Degerö Seura ry hyr Uppby hemman av stadsmiljösektorn. Stadsmiljönämnden har 21.8.2018, § 379, behandlat försäljningen av nämndens små byggnader under 2018, och Uppby hemman hör till dessa. Stadsmiljönämnden beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

Kultur- och fritidsnämnden anser i sitt utlåtande att det är ändamålsenligt att bilda en fond för kultur- och invånarlokaler. Syftet med fonden är att underlätta finansieringen för att bygga kultur- och invånarlokaler i Helsingfors genom att bevilja lån för dessa projekt. Nämnden konstaterar också att det är viktigt att det finns lokala invånar-, hobby- och klubblokaler tillgängliga. Stadens aktiva roll som garant för hobbylokaler till facilt pris accentueras bl.a. när församlingarna överlåtit lokaler som många hobbyföreningar har hyrt och använt. I och med att kultur- och fritidssektorerna slagits samman bör man sträva efter en mångsidig användning av lokalerna. Utöver den lånemodell som nämns ovan borde man undersöka olika nya alternativ som garanterar att mångsidiga invånar- och hobbylokaler är tillgängliga.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1

Aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttäminen asukaskäytössä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 584

HEL 2018-001296 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

17.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Poistetaan seuraava, perusteluosan 6 kappale:

"Ylistalon myyntiä on pidettävä perusteltuna, mikäli myynti vastaa valmistelussa olevaa kiinteistöstrategiaa, pienentää korjausvelkaa sekä mahdollistaa tulevien investointien kohdistamisen asukaskokemuksen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Kaupungin omistamien kiinteistöjen
myynti voidaan nähdä myös mahdollisuutena, kuten Vuosaari-Seura ry:n esimerkki on osoittanut. Vuosaari-Seura ry on hankkinut kaupungilta Sjökullan torpan ja onnistuneesti luonut siitä uudella tavalla asukkaiden yhteisen tilan."

PERUSTELUT: Kaupunginhallituksen ei ole syytä ottaa nyt kantaa Ylistalon mahdolliseen myymiseen kun kaupunkiympäristölautakunta on palauttanut pienkiinteistöjen myymistä koskevan asian uudelleenvalmisteluun.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 117

HEL 2018-001296 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä asukastalojen nykyisen kaltaisen toiminnan jatkuvuutta ja kaupunkilaisten kasvavan omaehtoisen toiminnan tukea. Asukastiloihin liittyviin asukkaiden muuttuviin tarpeisiin vastataan kaupungin tilojen avaamisella asukaskäyttöön kaupunkistrategian mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aktiivisesti ryhtynyt uudistamaan tilojen käyttöön liittyviä toimintamalleja, jotka varmistavat oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun kaikkia toimijoita kohtaan. Tästä viimeisimpänä esimerkkinä voi pitää suunniteltua nuorisopalvelujen nimikkotilajärjestelmästä luopumista ja korvaavan tukimuodon kehittämistä. Aloitteessa esitetty toimintamalli, jossa Ylistalon peruskorjaaminen kaupungin kustannuksella ja vuokraaminen Laajasaloseuralle kohtuullisella ja pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ei ole linjassa tilojen käyttöön liittyvien toimintamallien kehittämisen kanssa. 

Laajasalo-Degerö Seura ry on vuokrannut Ylistalon kaupunkiympäristön toimialalta, joka on päättänyt myydä tämän omistuksessaan olevan kiinteistön. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta ei näe esteitä Ylistalon myymiselle, mikäli se on valmistelussa olevan kiinteistöstrategian mukaista, pienentää korjausvelkaa ja mahdollistaa tulevien investointien kohdistamisen asukaskokemuksen kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Kiinteistöjen myyminen ei ole pelkästään uhka vaan myös mahdollisuus, kuten Vuosaari-Seura ry:n esimerkki on osoittanut sen hankkiessa kaupungilta Sjökullan torpan ja onnistuneesti luonut uudella tavalla vastaavan asukkaiden yhteisen tilan.

Kulttuuri- ja asukastilojen haasteena olevan rahoituksen kannalta olisi hyvä, mikäli pystyttäisiin toimivan Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston rinnalle kehittämään kulttuuri- ja asukastilarahasto. Tämän rahaston tarkoituksena olisi Helsingin kaupunkiin rakennettavien kulttuuri- ja asukastilaurheilutilojen rahoituksen helpottaminen myöntämällä lainoja näihin hankkeisiin. Alueellisten asukas- harrastus- ja kerhotilojen saatavuus on tärkeää. Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhintaisten harrastustilojen takaamiseksi korostuu muun muassa seurakuntien luovuttua tiloista, joita ovat käyttäneet ja vuokranneet useat harrastusseurat. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhdistyttyä tilojen monikäyttöisyys on tavoiteltavaa. Lainamallin lisäksi tutkitaan erilaisia uusia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taata monikäyttöisten asukas- ja harrastustilojen saavutettavuus.

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Viimeisen kappaleen loppuun lisätään:
Alueellisten asukas- harrastus- ja kerhotilojen saatavuus on tärkeää. Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhintaisten harrastustilojen takaamiseksi korostuu muun muassa seurakuntien luovuttua tiloista, joita ovat käyttäneet ja vuokranneet useat harrastusseurat. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhdistyttyä tilojen monikäyttöisyys on tavoiteltavaa. Lainamallin lisäksi tutkitaan erilaisia uusia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taata monikäyttöisten asukas- ja harrastustilojen saavutettavuus.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566