Helsingfors stad

Protokoll

16/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/16

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 250

Den av ledamoten Terhi Peltokorpi väckta motionen om en samåkningsapplikation

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Terhi Peltokorpi väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Terhi Peltokorpi och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheterna att erbjuda en samåkningsapplikation för stadens anställda och helsingforsare.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga
fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att det finns olika applikationer för kombinering av resor och skjutsar på marknaden för såväl tjänsteanvändning som invånarnas bruk.

HRT har för sin del utrett samåkningstjänsternas potential och inverkan på trafiksystemet i samband med beredningen av MBT-programmet. HRT har dessutom inlett en tävling (HSL IdeaLab Contest for New Mobility Services) som går ut på att söka fungerande lösningar inom området för tjänster för hållbara färdsätt och stödtjänster för dessa. Det är möjligt att ta fram även förslag som gäller samåkning i tävlingen. HRT väljer bland tävlingsförslagen några tjänster som pilotprojekt.

Också Helsingfors stad följer utvecklingen inom branschen men i enlighet med stadsstrategin ligger prioriteringen på utvecklingen av gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafiken. I denna fas är det inte motiverat att ta i bruk något ekonomiskt stöd för användning av samåkningsapplikationer för stadens anställda eller helsingforsare.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite

2

HSL:n lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 535

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Terhi Peltokorven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 05.04.2018 § 49

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien valtuutettu Terhi Peltokorven ym. aloitetta kimppakyytisovelluksen käyttöönotosta kaupungin työntekijöiden tai kaikkien helsinkiläisten käyttöön täydentämään joukkoliikennetarjontaa.

Kimppakyytiratkaisut tukevat sekä Helsingin kaupungin että HKL:n tavoitteita ympäristöystävällisten ja kestävien liikkumismuotojen edistämisestä ja tarjoavat joustavan tavan monipuolistaa ja täydentää joukkoliikenteen palvelutarjontaa. Vuosina 2013-2015 HSL tarjosi kimppakyytiratkaisua Kutsuplus-minibussiliikenteenä, mutta luopui palvelun tuottamisesta tiukentuneen taloustilanteen vuoksi. HKL:n henkilökunnan käytössä tämä kimppakyytiratkaisu oli, ja sitä hyödynnettiin aloitteessa kuvatulla tavalla asiointimatkojen hoitamiseen silloin, kun joukkoliikennetarjonta käytetyllä matkalla ei vastannut tarpeeseen.

HKL suhtautuu jatkossakin kimppakyytisovellusten käyttöön oman ja kaupungin henkilökunnan asiointimatkoihin myönteisesti. Ensisijaisesti HKL:n henkilökunta käyttää asiointimatkoihin joukkoliikennettä tai kaupunkipyöriä, joiden käyttämiseen HKL tarjoaa henkilökuntaedun. Toissijaisesti voidaan käyttää kimppakyytipalvelua erityisesti taksimatkojen korvaamiseen. Sovelluksia ko. tarpeeseen on jo nyt markkinoilla runsaasti ja HKL:n työntekijät voivat soveltaa niitä halutessaan omiin matkatarkoituksiinsa.

Kutsuplus-palvelua vastaavaa julkisesti kehitettyä palvelua ei toistaiseksi ole ollut käyttöönotettavissa, ja HKL seuraakin alan kehittymistä ja myös yksityisten yritysten palvelutarjontaa mielenkiinnolla. Kuten aloitteessakin mainitaan, älysovellukset yleistyvät huomattavan nopeasti.

HKL:n tai muiden kaupungin virastojen ja liikelaitosten ottaessa käyttöön kimppakyytisovelluksen työntekijöiden asiointimatkoja varten saadaan arvokasta kokemusta harkittaessa kimppakyytisovelluksen tarjoamista kaikkien pääkaupunkiseudun kuntalaisten käyttöön. Tämä harkinta tulee kaupungin tehdä kuitenkin yhteistyössä HSL:n kanssa suhteessa laajempaan toimintaympäristön analyysiin sekä joukkoliikennejärjestelmän palveluntarjontaan ja kehitykseen. Palvelun mahdollisia vaikutuksia autoliikenteen todelliseen määrään tulee ensin selvittää kattavasti. Palvelun tarjoaminen kaikille kaupunkilaisille maksutta saattaisi myös lisätä autoliikennettä kaupungissa ja mahdollisesti vähentää joukkoliikenteen houkuttelevuutta.

Kimppakyydit ja muut autojen yhteiskäyttöä lisäävät toimenpiteet eivät välttämättä johtaisi yksittäisten autojen määrän vähenemiseen. Tutkimusten perusteella kaikkein suurinta kiinnostus yhteiskäyttöautoihin vaikuttaisi olevan joukolla, joka ei omista autoa ollenkaan. Saattaisi siten olla mahdollista, että autojen yhteiskäytön lisääntymiseen tähtäävät toimenpiteet nostaisivatkin yksittäisten autojen ja siten liikenteen määrä kaupunkialueella.

Jos palvelua tämän kaltaisesti laajennettaisiin, olisi kimppakyytisovelluksen palveluntarjoajaksi pääkaupunkiseudun joukkoliikennekuntayhtymä HSL yksityistä yrittäjää luontevampi vaihtoehto mm. kilpailuteknisistä syistä. Mikäli valittaisiin yksityinen palveluntuottaja, tulisi kimppakyytipalvelun olla HSL:n kilpailuttama.

Kimppakyytipalvelulla voidaan täydentää joukkoliikenteen palvelutarjontaa, mutta ensisijaisena liikkumismuotona tulee kaupunkistrategian mukaisesti nähdä kävely, pyöräily ja joukkoliikenne.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Elina Norrena, viestintä- ja palvelukehityspäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi

Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 27.03.2018 § 175

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Aloitteessa esitetty tavoite henkilöautoliikenteen vähentämiseksi on kannatettava. Helsingin kantakaupunkiin saapuvien henkilöautojen keskikuormitus on nykyään noin 1,2 henkeä/auto. Matkustajamäärän kasvattaminen henkilöautoissa tehostaa liikennejärjestelmän toimintaa ja vähentää henkilöautoilla ajettuja kilometrejä kaupungissa, millä on monia hyviä seurausvaikutuksia.

Kimppakyytien yleistymisen seurauksena on arvioitu, että osa autoilijoista luopuu oman auton käytöstä ja autojen keskikuormitus nousee.

Suurimpana haasteena on saada kimppakyytimatka oman auton käyttäjän kannalta niin sujuvaksi ja vaivattomaksi, että se kannustaa kimppakyytien käyttöön myös Helsingissä tyypillisillä lyhyillä matkoilla. Kimppakyytisovelluksen kautta saatavan kustannus- ja palvelutasohyödyn pitäisi pystyä kompensoimaan mahdollista matka-ajan pitenemistä, matkan suunnittelun ja tilaamisen vaivaa sekä varmistamaan matkustajalle edullinen, sujuva ja turvallinen matka.

Helsingissä joukkoliikennejärjestelmän palvelutaso on sen verran hyvä, että tarvetta kimppakyydeille ei liikkumisen perustarpeen tyydyttämiseksi ole. Liikkuminen joukkoliikenteellä on Helsingissä pääosin vaivatonta sekä kohtuullisen nopeaa ja halpaa. Tästä on osoituksena joukkoliikenteen korkea kulkutapaosuus moneen muuhun kaupunkiin verrattuna.

Kimppakyyteihin ja niitä mahdollistaviin sovelluksiin liittyy paljon kehittämispotentiaalia. Erilaisia matkojen yhdistelyyn ja kyytien jakamiseen tähtääviä sovelluksia on markkinoilla jo nyt monia. Myös kaupungin työntekijät voivat näitä halutessaan soveltaa omiin matkatarkoituksiinsa. Kaupunkiympäristön henkilöstön liikkumiskäytäntöjä selvitetään parhaillaan ja erilaisia liikkumisen palveluja tullaan pilotoimaan ennen siirtymistä Kaupunkiympäristötaloon 2020. Tavoitteena on ottaa käyttöön liikkumispalveluja, jotka tukevat monipaikkaista työntekoa ja kestävää liikkumista.

HSL:n ydintehtävä on tuottaa mahdollisimman korkeatasoista ja kustannustehokasta joukkoliikennettä, joka voi olla myös osa erikseen markkinanehtoisesti tarjottavaa liikkumispalvelua. Julkisen subvention käyttöä liikkumiseen tulee tarkoin harkita, jotta hyödyt kohdistuvat tarkoituksenmukaisesti eikä esimerkiksi heikennä joukkoliikenteen kannattavuutta tai houkuttelevuutta. Alan kehitystä kannattaa seurata tarkasti ja tarkkailla muodostuuko markkinoille jokin hallitseva ja laajalle levinnyt sovellus. Kimppakyyteihin liittyvään lainsäädäntöön olisi myös hyvä saada selkeät säännöt siitä, minkälaista toiminta voi olla ja minkälaisia korvauksia siitä voi maksaa tai vastaanottaa. Tässä vaiheessa ei ole perusteltua esittää erillistä taloudellista tukea kaupungin työntekijöille tai kaupunkilaisille kimppakyytisovellusten käytöstä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566