Helsingfors stad

Protokoll

16/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/13

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 247

Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om ingripande i rasistiska demonstrationer vid skolor och i deras närhet

HEL 2018-006250 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Abdirahim Mohamed och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska ingripa i rasistiska demonstrationer vid skolor och i deras omedelbara närhet. De som väckt motionen föreslår att staden ska utreda på vilka sätt dylika rasistiska demonstrationer kan hindras i framtiden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors stad och Helsingfors polisinrättning samarbetar tätt i angelägenheter som gäller stadens säkerhet. Demonstrationer som ordnas i skolornas närhet och ingripandet i dessa har behandlats vid mötena mellan staden och polisinrättningens ledning.

Om allmänna sammankomster stadgas i lagen om sammankomster (530/1999). Med allmänna sammankomster avses demonstrationer eller andra tillställningar som ordnas i syfte att utöva mötesfriheten och i vilka även andra än de som uttryckligen inbjudits kan delta eller följa. Som allmänna sammankomster betraktas dock inte sådana demonstrationer vid vilka avsikten är att enbart framföra enskilda personers åsikter. Allmänna sammankomster får enligt lagen ordnas utomhus på allmänna torg, öppna platser, gatuområden eller andra för ändamålet lämpliga allmänna platser utan tillstånd av ägaren eller innehavaren.  Ägaren eller innehavaren kan begränsa rätten att använda en sådan plats för en sammankomst, om sammankomsten väntas medföra oskälig olägenhet för ägaren, innehavaren eller miljön.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska ordnas under fredliga former samt så att deltagarnas eller utomståendes säkerhet inte äventyras eller deras rättigheter inte kränks. När sådana tillställningar ordnas ska man se till att sammankomsten inte medför avsevärd olägenhet för miljön.

Polisens uppgift är att trygga utövandet av mötesfriheten. Dessutom ska polisen övervaka att arrangören och ordföranden uppfyller sina skyldigheter enligt denna lag samt vid behov vidta åtgärder för att upprätthålla ordning och säkerhet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Helsingfors polisinrättning konstaterar i sitt utlåtande att polisen flyttar de demonstrationer som enligt anmälan ska ordnas i närheten av en skola till ett sådant avstånd att demonstrationen inte stör skolarbetet eller medför otrygghet. Dessutom har polisen som mål att med arrangörerna av de demonstrationer som anmälts på förhand komma överens om en annan plats för demonstrationen än områden i närheten av läroinrättningar. Polisinrättningen konstaterar också att om en demonstration som hotar mångkulturalism och som inte har anmälts riktar sig till läroinrättningar, tillämpar polisen som utgångspunkt den ovannämnda principen om demonstrationsplats.

Polisen tillämpar vid behov 21 § i lagen om sammankomster enligt vilken ordföranden för eller arrangören av en allmän sammankomst ska avbryta sammankomsten eller bestämma att den ska avslutas, om det innebär omedelbar fara för människors säkerhet, egendom eller för miljön att sammankomsten fortsätter. Dessutom har en polis som hör till befälet rätt att avbryta en allmän sammankomst eller bestämma att den ska avslutas, om andra åtgärder inte har visat sig vara tillräckliga samt när arrangemangen vid en allmän sammankomst i övrigt väsentligt strider mot lag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Mohamed Abdirahim Aloite Kvsto 30052018 3

2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto 3.8.2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 583

HEL 2018-006250 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566