Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/35

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 132

Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om daghemsbussar till Helsingfors

HEL 2018-000643 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Hannu Oskala och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion att möjligheterna att ta i bruk daghemsbussar utreds.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande och konstaterar att fostrans- och utbildningssektorn har som ett strategiskt insatsområde för åren 2018–2020 att verksamhet ordnas så att hela staden är en lärmiljö. Det här betyder att inlärningen sker i hela staden, även utanför skolorna, läroanstalterna och daghemmen.

Inom småbarnspedagogiken har det redan i flera år funnits olika slags skogs- och friluftsklubbar och grupper. Det här har möjliggjort bland annat flexibel användning av småbarnspedagogikens lokaler i situationer där behovet av tjänster har vuxit snabbt. En del av daghemmen ligger i områden där det är lätt att finna verksamhetsmiljöer för skogsgrupper. En del av daghemmen utnyttjar Helsingfors mycket smidiga kollektivtrafiknät för att utvidga sina lärmiljöer.

Fostrans- och utbildningssektorn har tillsammans med stadsmiljösektorn börjat utreda olika slag av mera flexibla lokallösningar utöver de permanenta daghemmen och paviljongdaghemmen till stöd för ordnandet av tjänster. Diskussion har förts om utveckling av lösningar med kåtor. I Helsingfors fungerar för tillfället en daghemskåta, av vars verksamhet det finns mycket goda erfarenheter och dylika har önskats på olika håll i staden. Dessutom har till exempel containerlösningar och daghemsbussar tagits upp.  Även daghemslösningar som flyter i havet och förtöjs vid strandområden har utretts. I fråga om dem finns dock vissa faktorer gällande placering, kostnader och säkerhet som ännu inte har lösts.

För att trygga tjänsterna i den växande staden söks mångsidiga och flexibla lösningar. På kort sikt prioriteras trots allt det tillräckliga utbudet av daghemsplatser. Daghemsbussarna kommer att utredas som ett möjligt verksamhetssätt i framtiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1

Oskala Hannu Aloite Kvsto 17012018 6

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 247

HEL 2018-000643 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.04.2018 § 75

HEL 2018-000643 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta koskien päiväkotibussien käyttöä Helsingissä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhtenä strategisena painotuksena on vuosille 2018-2020, että toimintaa järjestetään siten, että koko kaupunki on oppimisen ympäristönä. Tämä tarkoittaa, että oppiminen tapahtuu koko kaupungissa, myös koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien ulkopuolella. Kaupunkia hyödynnetään oppimisympäristönä muun muassa museoita, kirjastoja, liikuntapaikkoja, kahviloita, yrityksiä, metsiä, puistoja ja liikennevälineitä.

Varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden ajan ollut käytössä erilaisia metsä- ja ulkokerhoja sekä ryhmiä. Tämä on mahdollistanut muun muassa varhaiskasvatuksen tilojen joustavaa käyttöä tilanteissa, joissa palvelujen tarve on nopeasti kasvanut. Helsingissä osa päiväkodeista sijaitsee alueilla, joissa lähialueelta löytyy helposti toimintaympäristöjä metsäryhmille, osa päiväkodeista hyödyntää Helsingin erittäin toimivaa julkisen liikenteen verkostoa oppimisympäristöjen laajentamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhtynyt yhdessä kaupunkiympäristöntoimialan kanssa pohtimaan ja selvittämään pysyvien päiväkotitilojen ja paviljonkipäiväkotien rinnalle erilaisia joustavampia tilaratkaisuja tukemaan palveluiden järjestämistä. Keskustelua on käyty kotaratkaisujen kehittämisestä. Helsingissä toimii tällä hetkellä yksi päiväkotikota, jonka toiminnasta on erittäin hyviä kokemuksia ja niitä on toivottu eripuolille kaupunkia. Lisäksi esille on noussut esimerkiksi siirrettävät konttiratkaisut ja päiväkotibussit. Myös ranta-alueisiin kiinnitettäviä meressä kelluvia päiväkotiratkaisuja on selvitetty, niissä kuitenkin on sijoittamiseen, kustannuksiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka ovat vielä ratkaisematta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupungin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisuja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkotipaikkojen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdollisena toimintatapana tulevaisuudessa.

Käsittely

17.04.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnon viimeinen kappale kuuluu seuraavasti:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupungin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisuja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkotipaikkojen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdollisena toimintatapana tulevaisuudessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566