Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/19

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 116

Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om ordnande av ett evenemang på Malms flygplats år 2018

HEL 2018-002598 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kauko Koskinen och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden i samarbete med Malmin lentoaseman ystävät ry ordnar ett evenemang med luftfarts- och kulturtema på Malms flygplats år 2018. Evenemanget kan ordnas i maj i likhet med den ursprungliga invigningsfesten.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Motionen är likalydande med en tidigare motion, som stadsfullmäktige 14.2.2018, § 44, betraktade som slutbehandlad.

Stadsstyrelsen hänvisar till sitt tidigare svar i ärendet. Med tanke på den föreslagna tidpunkten är det lätt att koppla ihop jubileumsårets evenemang på Malms flygplats med Helsingforsdagen, som ordnas 12.6. Olika aktörer har kunnat anmäla sig som arrangörer av dagens program och ansöka om produktionsunderstöd för kostnaderna för sitt evenemang. Dessutom har det varit möjligt för Malmin lentoaseman ystävät ry att ansöka om konst- och kulturunderstöd för öppen konst- och kulturverksamhet för allmänheten.

Programsökningen för Helsingforsdagen slutade 31.3.2018. Malmin lentoaseman ystävät ry har inte anmält sig för Helsingforsdagens program eller sökt produktionsunderstöd för att ordna ett evenemang.

Kultur- och fritidsnämndens kultursektion behandlar 31.5.2018 de ansökningar om kulturunderstöd som kommit in senast 6.4.2018. Malmin lentoaseman ystävät ry har inte sökt understöd under ansökningstiden våren 2018. Tidsschemat för beredningen och beslutsfattandet när det gäller kulturunderstöden hösten 2018 publiceras senare.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 254

HEL 2018-002598 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566