Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/30

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 127

Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om trafikljus till Åbohusvägen

HEL 2018-000641 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Abdirahim Mohamed och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion att trafiksäkerheten på Åbohusvägen ska förbättras exempelvis med trafikljus, med hastighetsbegränsningar eller på andra sätt.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och konstaterar att det inte har skett några nämnvärda förändringar i antalet trafikolyckor på Åbohusvägen under de senaste tio åren. Olyckor som lett till personskador har skett i mindre utsträckning än tidigare.

Med tanke på trafikregleringar på Åbohusvägen utarbetades det år 2007 en trafikplan, som har genomförts på avsnittet i västra ändan. För avsnittet öster om korsningen med Maruddsvägen lämnades frågan öppen i väntan på att det ska klarna hur den planerade spårtrafiken mot Östersundom blir löst.

Det är skäl att uppdatera trafikplanen från 2007 med beaktande av bl.a. utrymmesreserveringarna för den nya markanvändningens och kollektivtrafikens behov. Vid justeringen av planen bedöms också bl.a. behovet av trafikljusstyrning. I anslutning till trafikregleringarna för Jokerbanan med ändhållplats i Östra centrum anläggs det en breddad gångbana avskild från cykeltrafiken vid Åbohusvägens norra kant, och då ändras också körfälten och mittrefugerna på avsnittet mellan Raseborgsvägen och Olofsborgsvägen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 243

HEL 2018-000641 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.03.2018 § 138

HEL 2018-000641 T 00 00 03

Hankenumero 5264_148

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Turunlinnantien liikennesuunnitelman 27.9.2007 (Liikennesuunnitteluosaston piirustus 5591-44). Suunnitelmassa esitettiin muun muassa Marjaniementien risteykseen kiertoliittymää sekä Turunlinnantien kaventamista pääosin 1 + 1 kaistaiseksi Marjaniementien ja Stoan liittymän välisellä osuudella. Turunlinnantien länsipäähän esitetyt muutokset eli kiertoliittymän kohta on toteutettu, mutta kadun jatkosuunnittelu ja toteuttaminen kiertoliittymästä itään on jäänyt odottamaan lähialueen maankäytön muutoksia ja Itäkeskukseen kaavaitujen uusien joukkoliikenneratkaisujen tarkentumista. Turunlinnantie on yksi vaihtoehto Itäkeskuksesta itään kaavaillulle pikaraitiotielinjalle. 

Turunlinnantie on merkittävä bussiliikennereitti, jota käyttää suuri osa idän liityntälinjoista. Porvoon suunnan pikavuorot siirtyivät jo pois Turunlinnantieltä, koska kadun ajoittaiset ruuhkat aiheuttivat liikaa vaihtelua ajoaikaan.  Joukkoliikenteen sujuvuus onkin tärkeä lähtökohta toimenpiteitä suunniteltaessa.

Raidejokeriin liittyvien liikennejärjestelyjen yhteydessä Turunlinnantien liikennejärjestelyt on tarkoitus toteuttaa Olavinlinnantielle saakka liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6639-2 mukaisesti, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.04.2017.

Turunlinnantiellä ei ole poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien kokonaismäärässä tapahtunut muutosta viimeisen kymmenen vuoden aikana edelliseen kymmenvuotiskauteen verrattuna, mutta henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia on sattunut tilastojen perusteella aikaisempaa vähemmän.    

Turunlinnantien liikenneturvallisuutta on tarkoitus parantaa hyväksytyn liikennesuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Päätöksestä on kuitenkin jo kulunut niin kauan, että liikennesuunnitelma on syytä päivittää ja varmistaa riittävät tilavaraukset mahdollisen uuden maankäytön sekä joukkoliikenteen tarpeisiin. Myös pyöräliikenteen suunnitteluperiaatteet ovat muuttuneet ja suunnitellut järjestelyt täytyy tältä osin tarkistaa. Suunnitelma päivitetään, kun raideliikenteen varauksista on saatu ainakin periaatepäätös. Kadun itäisen osuuden rakentaminen ajoittunee ensi vuosikymmenen puolelle.

Liittymien rakentaminen korotettuina liittyminä on mahdollista. Tämä edellyttää huolellista arviointia, sillä Turunlinnantiellä on tulvareitti, jonka tehtävä on johtaa pohjoispuolisen alueen rankkasadetulvan vedet Itäkeskuksen kauppakeskuksen ali kauppakeskuksen eteläpuolelle ja edelleen mereen. Toisaalta runsas linja-autoliikenne aiheuttaa varsin suuren kuormituksen hidasteille, joten niiden kestävyys saattaa muodostua ongelmaksi. Nämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Stoan ja Olavinlinnantien liittymien muuttaminen valo-ohjatuiksi on myös mahdollista. Tällöin pohdittavaksi tulee valo-ohjaamattomien välisuojateiden poistaminen. Suojateiden poisto pidentää jalankulkijan matkoja eri puolilla olevien toimintojen välillä. Näin ollen on todennäköistä, että jalankulkijoiden ylitykset suojateiden ulkopuolelta lisääntyvät.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566