Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/11

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 108

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om förebyggande av skatteparadisekonomi

HEL 2017-003500 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Pekka Puska föreslog att ärendet återremitteras för ny beredning på följande grunder:

* Det beaktas vid beredningen att internationella avtal och den finländska lagstiftningen ålägger det allmänna att verka för öppenhet och även att det hittills vid beredningen inte har visat sig finnas juridiska hinder för att begära de uppgifter som avses i motionen.

* Vid beredningen beaktas det att motionen är förenlig med många uttalanden i den av Helsingfors fullmäktige 2017 godkända stadsstrategin och den av fullmäktige 2013 godkända strategin för globalt ansvar.

* Under beredningen kallas företrädare för medborgarorganisationer, företag och vid behov andra aktörer i branschen till en offentlig diskussion om det som nämns i motionen, speciellt om de rapporteringsmodeller som föreslås där. De synpunkter som kommit fram vid diskussionen kan utnyttjas vid beredningen.

6 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning på följande grunder: * Det beaktas vid beredningen att internationella avtal och den finländska lagstiftningen ålägger det allmänna att verka för öppenhet och även att det hittills vid beredningen inte har visat sig finnas juridiska hinder för att begära de uppgifter som avses i motionen. * Vid beredningen beaktas det att motionen är förenlig med många uttalanden i den av Helsingfors fullmäktige 2017 godkända stadsstrategin och den av fullmäktige 2013 godkända strategin för globalt ansvar. * Under beredningen kallas företrädare för medborgarorganisationer, företag och vid behov andra aktörer i branschen till en offentlig diskussion om det som nämns i motionen, speciellt om de rapporteringsmodeller som föreslås där. De synpunkter som kommit fram vid diskussionen kan utnyttjas vid beredningen.

Ja-röster: 41
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 30
Zahra Abdulla, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Tuula Haatainen, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Jape Lovén, Petra Malin, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Suldaan Said Ahmed, Juhani Strandén, Leo Stranius, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Blanka: 12
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Maria Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Mauri Venemies, Ozan Yanar

Frånvarande: 2
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja Sarmela, upphandlingsjurist, telefon: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Bilagor

1

Wallgren Thomas ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 4

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Thomas Wallgren och 39 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors ska be alla som deltar i ett anbudsförfarande att frivilligt lämna in utredningar över ekonomin och beskattningen som bilaga till sina offerter. Av ett företag som verkar i flera länder ber man en landspecifik beskattningsrapport, boksluts- och beskattningsuppgifter och en jämförelsekalkyl över skatterna. Av bolag som är verksamma i Finland begärs en jämförelsekalkyl över inkomstskatterna. Dessutom föreslås det i motionen att Helsingfors ska publicera de ekonomiska rapporter som lämnats in i samband med offerterna samt uppgifter om vilka bolag som inte har lämnat in rapporterna.

Motionen och dess bilaga har bifogats detta förslag. Utredningarna över ekonomi och beskattning som föreslogs i motionen framgår närmare av bilagan.

Stadsfullmäktige återremitterade 29.11.2017 ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning. I enlighet med 30 kap. 11 § 4 mom. i Helsingfors stads förvaltningsstadga ska en motion föreläggas fullmäktige på nytt inom åtta månader räknat från beslutet om återremiss.

I beslutet om återremiss bad man om en utredning över huruvida man kan be företagen som deltar i upphandlingarna om de rapporter som avses i motionen. 

Om man ber om att rapporterna som avses i motionen ska lämnas in som bilaga tillsammans med offerterna skulle detta klart avvika från syftet och andemeningen i den nya reviderade upphandlingslagen. I 87 § i upphandlingslagen föreskrivs om ett europeiskt upphandlingsdokument (ESPD) med vilket anbudsgivare preliminärt bevisar att de är lämpliga för upphandlingen. Genom att fylla i det elektroniska ESPD-dokumentet visar anbudsgivarna redan vid anbudsgivningen att inga grunder för uteslutande ligger för handen, såsom t.ex. skattebedrägeri som avses i 80 § i upphandlingslagen eller en sådan försummelse av skattskyldigheten som avses i 81 § i upphandlingslagen.

Avsikten med upphandlingslagen är att egentliga utredningar och intyg granskas endast av den som vinner konkurrensen innan beslutet om upphandling fattas, eller senast innan avtalet om upphandling ingås. Även då förbjuds den upphandlande enheten med stöd av 88 § i upphandlingslagen att kräva bevis för lämplighetskrav av den valda anbudsgivaren om den upphandlande enheten kan få tillgång till de nödvändiga intygen, utredningarna och övriga uppgifterna via en avgiftsfri databas i Finland eller i ett annat EES-land. Man får inte kräva att en anbudsgivare ska lämna in dokument som bevismedel om den upphandlande enheten redan har de nödvändiga och uppdaterade dokumenten.

Genom att använda ESPD-dokumentet vill man minska den administrativa bördan som följer av ett deltagande i anbudsförfaranden, i synnerhet för små och medelstora företag, i form av de många utredningar, intyg och övriga handlingar som ska lämnas in. Genom att i det europeiska enhetliga upphandlingsdokument påvisa att lämplighetskraven är uppfyllda och att inga grunder för uteslutning föreligger, undgår en anbudsgivare att skaffa fram och till den upphandlande enheten lämna in en stor mängd dokument i samband med upphandlingsförfarandet. Syftet med detta är att främja små och medelstora företags och samfunds deltagande i offentliga anbudsförfaranden.

Upphandlingsförfarandet, där anbudsgivningen ingår, är ett förvaltningsförfarande som noga regleras i upphandlingslagen. Förfarandet ska uppfylla principerna för bl.a. lagbundenhet, ändamålsenlighet och proportionalitet. Enligt principerna om ändamålsenlighet och proportionalitet ska en myndighets verksamhet bidra till att myndigheten kan utföra sin uppgift och främja syftena för respektive tillämplig lag. För att målsättningarna ska nås måste de använda medlen vara rätt dimensionerade. I enlighet med upphandlingslagen ska anbudsgivarna behandlas jämlikt och utan diskriminering i upphandlingsprocessen. Därför kan man inte ställa olika krav på anbudsgivarna. Man får inte ställa krav på anbudsgivare och anbud som inte har ett samband med upphandlingens objekt.

I Helsingfors stadsstrategi poängteras en snabb och smidig verksamhetskultur. Beslutsmallar och serviceprocesser bör effektiveras och lättas upp. Enligt strategin är en väl fungerande stad också den bästa näringspolitiken. Förvaltningen och beslutsfattandet blir inte mer smidigt av att man ber alla anbudsgivare vid anbudsförfarandet om de utredningar som avses i motionen, oavsett om ett avtalsförhållande uppstår eller ej.

Då man granskar förslagen i motionen om att publicera ekonomiska rapporter eller uppgifter om företag som inte lämnat in rapporterna bör man ytterligare beakta vad som föreskrivs i 7 § i offentlighetslagen: anbud och andra handlingar som gäller upphandling blir offentliga först när ett avtal har slutits. Således kan de utredningar som nämns i motionen enligt lagen publiceras först under avtalsperioden.

Stadsstyrelsen konstaterar att det är viktigt att bekämpa skatteparadisekonomin och att staden ska sträva efter att bekämpa denna med de medel och åtgärder som står till buds. Med hänsyn till vad som ovan nämnts om lagstiftningen och stadsstrategin kan man bäst bekämpa skatteparadisekonomin såsom avses i motionen genom att be om utredningar över ekonomi och beskattning av stadens avtalspartner. Stadsstyrelsen konstaterar att man som en del av stadskoncernens rapportering av upphandlingsavtal ska börja be avtalsparter om de utredningar som avses i motionen, i tillämpliga delar. Det ska vara frivilligt att lämna in utredningen.

Uppgifterna publiceras på stadens webbplats i enlighet med lagstiftningen och det tillstånd för publicering som avtalsparten gett. Resultatet från förfarandet ska följas upp och rapporteras till stadsstyrelsen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja Sarmela, upphandlingsjurist, telefon: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Bilagor

1

Wallgren Thomas ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 4

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 281

HEL 2017-003500 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

20.11.2017 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

13.11.2017 Pöydälle

18.09.2017 Palautettiin

11.09.2017 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 29.11.2017 § 424

HEL 2017-003500 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige återremitterade ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Behandling

29.11.2017 Återremitterades

Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Vesa Korkkula föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny beredning utgående från att det ska utredas om det är möjligt att redan i anbudsfasen begära landspecifika rapporter och andra utredningar avsedda i motionen av de företag som deltar i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

9 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att det ska utredas om det är möjligt att redan i anbudsfasen begära landspecifika rapporter och andra utredningar avsedda i motionen av de företag som deltar i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Ja-röster: 38
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Elina Moisio, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 42
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Johanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 5
Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Björn Månsson

Stadsfullmäktige återremitterade ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja Sarmela, upphandlingsjurist, telefon: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566