Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/36

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 133

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om en Lotta Svärd-staty till Helsingfors

HEL 2018-000639 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Otto Meri väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Otto Meren aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Otto Meri och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad ska vidta åtgärder i syfte att skaffa en Lotta Svärd-staty till Helsingfors och anvisa en lämplig plats för statyn. Ursprungligen var det meningen att placera en Lotta Svärd-staty annanstans men statyn är nu i risk att bli utan en plats som stämmer överens med statyns värde. De som väckt motionen anser att Helsingfors är den naturligaste platsen för statyn. Lottorna var aktiva i Helsingfors och Lotta Svärd-stiftelsen, som inrättades i syfte att värna om lottatraditionen, har Helsingfors som hemort.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till kultur- och fritidsnämndens utlåtande. Det konstateras i utlåtandet att nämnden inte tillstyrker anskaffning av den i motionen angivna statyn till Helsingfors fastän nämnden anser det som allmänt taget rekommendabelt att få ett minnesmärke som hedrar de frivilliga kvinnors arbete som verkade inom Lotta Svärd-organisationen till Helsingfors.

I nämndens utlåtande hänvisas det till stadens vedertagna praxis enligt vilken staden inte beställer, betalar eller skaffar personminnesmärken till staden genom egna projekt. Olika minnesmärken för organisationer, föreningar och dylika kan likställas med dessa. Staden kan dock ta emot ett person- eller organisationsminnesmärke om det är en gåva till staden. I gåvoförfarandet utreds såväl konstmuseets som stadsmiljösektorns åsikt och om de är positiva, söks en lämplig plats som samarbete. Det konstverk som tas emot ska vara högklassigt och lämpa sig bra för sin plats. Bedömningen påverkas av att konstverkens underhåll binder stadens resurser under de kommande årtiondena.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Otto Meren aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 248

HEL 2018-000639 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 49

HEL 2018-000639 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla valmistumassa olevan Tiina Torkkelin Lotta Svärd -aiheisen patsaan hankkimista sen sijoittamiseksi Helsinkiin. Lautakunta kuitenkin näkee yleisesti kannatettavana Lotta Svärd -järjestön piirissä toimineiden vapaaehtoisten naisten työtä kunnioittavan muistomerkin saamisen kaupunkiin.

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua ehdottavat valtuustoaloitteessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin valmistumassa olevan Lotta Svärd -patsaan hankkimiseksi ja sille soveltuvan sijoituspaikan osoittamiseksi kaupungin alueelta. 

Aloitteessa todetaan, että kuvanveistäjä Tiina Torkkelin Lotta Svärd -aiheinen patsas valmistuu kevään 2018 aikana. Alun perin muualle sijoitettavaksi suunniteltu teos on yllättävien käänteiden vuoksi jäämässä vaille arvoistaan paikkaa. Valtuustoaloitteen tekijät pitävät Helsinkiä patsaalle luontevana sijoituspaikkana: lotat toimivat aktiivisesti Helsingissä osallistuen muun muassa pääkaupungin ilmapuolustukseen. Järjestön lakkauttamisen jälkeen lottaperintöä vaalimaan perustetun Lotta Svärd -säätiön kotipaikka on Helsingissä. Aloitteessa ehdotetaan yhteistyötä Lotta Svärd -säätiön ja Taidekeskus Salmelan kanssa.

Helsingin kaupungin vakiintunut käytäntö ja linjaus on, että kaupunki ei tilaa, kustanna eikä hanki omina hankkeinaan kaupunkiin henkilömuistomerkkejä. Näihin rinnastuvat myös erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja vastaavat muistomerkit. Linjaus on tehty, koska ehdotuksia erilaisten muistomerkkien hankinnasta tehdään huomattavan paljon ja tämän takia ehdotusten tasapuolinen arviointi olisi haastavaa. Lotta Svärd -järjestölle on pystytetty muistomerkkejä useisiin kuntiin eri puolilla Suomea.

Sen sijaan kaupunki voi vastaanottaa henkilö- tai järjestömuistomerkin lahjoituksena. Tällainen prosessi vaatii lahjoittajalta pitkäaikaista sitoutumista ja resursseja. Tehtyään aloitteen lahjoittaja selvittää taidemuseon sekä kaupunkiympäristön toimialan kannan. Mikäli se on myönteinen, teoksen paikkaa selvitetään yhteistyössä. Hanke lähetetään lausuntokierrokselle, jonka jälkeen kaupunginhallitus tekee päätöksen.

Jotta taideteoksenomainen muistomerkki päätyisi kaupungin taidemuseo HAMin kokoelmiin, tulee se olla taiteellisesti korkeatasoinen ja sopia sijaintipaikkaansa. HAMin kantaan vaikuttaa myös se, että lahjoitetun teoksen ylläpito sitoo kaupungin resursseja vuosikymmeniksi eteenpäin: teoksia puhdistetaan, kunnostetaan, konservoidaan, valaistaan ja esim. joudutaan siirtämään katutöiden tieltä.

Käsittely

27.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Otto Meri: Lisätään lausunnon toisen kappaleen perään virke: Lautakunta kuitenkin näkee yleisesti kannatettavana Lotta Svärd -järjestön piirissä toimineiden vapaaehtoisten naisten työtä kunnioittavan muistomerkin saamisen kaupunkiin.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Otto Meren vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566