Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/24

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 121

Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om löptrappor till Nordsjötoppen

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ville Jalovaara och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att det ska byggas löptrappor till Nordsjötoppen.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till erhållna utlåtanden och konstaterar att Nordsjötoppens underhålls- och utvecklingsplan samt ett områdeskort, där man bestämmer målen för underhåll och utveckling på lång sikt, blir färdiga under 2018. Det är meningen att man ska bygga ut vandringsleder med skyltning, entréområden med parkeringsplatser vid Nordsjötoppen före 2021.

Stadsmiljösektorn utreder hur löptrappor lämpar sig för Nordsjötoppen i samband med beredningen av den ovan nämnda planen och områdeskortet. Bland annat topografin och markförhållandena samt naturvärden påverkar möjligheterna att bygga löptrappor. Under 2018 görs det också en säkerhetskartläggning av området.

Stadsmiljösektorn kartlägger även i övrigt lämpliga platser för löptrappor i Helsingfors under 2018. Nordsjötoppen ingår också i denna kartläggning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 236

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 61

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Juoksuportaat ovat kannatettava hanke. Porrasjuoksu on liikuntamuoto, jonka suosio kasvaa. Juoksuportaat ovat leveydeltään 2,5 metriä. Portaiden vieressä olevan käytävän leveys on 4,5 - 5 metriä. Portaat myös valaistaan ja hoidetaan niin, että ympärivuotinen käyttö on mahdollista.

Vuosaarenhuippu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella laajojen asuinalueiden läheisyydessä. Huippu palvelee monipuolisesti sekä lähivirkistystä että seudullisia virkistystarpeita.

Vuoden 2018 aikana valmistuu Vuosaarenhuipun hoito- ja kehittämissuunnitelma ja aluekortti, joissa määritellään pitkän tähtäimen kehitys- ja hoitotavoitteet. Alueelle on tarkoitus toteuttaa puuttuvat reitit opasteineen ja sisääntuloalueet pysäköintipaikkoineen. Tavoitteena on, että Vuosaarenhuippu avautuu virallisesti virkistyskäyttöön vuoden 2020 aikana. 

Käynnissä olevan suunnittelun yhteydessä tutkitaan juoksuportaiden soveltuvuutta alueelle. Luontoarvojen, topografian ja maaperäolosuhteiden takia juoksuportaiden rakentaminen voi olla hankalaa. Jyrkimmät itärinteen kohdat, jonne portaat voisivat kaltevuuden osalta soveltua, ovat tällä hetkellä turvattomia irtokivien ja mahdollisen maanvyöryvaaran takia. Alueelle tehdään turvallisuuskartoitus vuoden 2018 aikana.

Vuosaarenhuippu on myös luontokohde, joka korostuu alueen luontoa säästävissä ja kulkua ohjaavissa ratkaisuissa. Perinteisiä rakennettujen viheralueiden palveluita, kuten leikkipaikkoja, alueelle ei tulla toteuttamaan. Alueella voi harrastaa liikuntaa, muuan muassa ylämäki- ja maastojuoksua, hiihtämistä ja ratsastusta.

Useiden asukastoiveiden perusteella on aloitettu kartoitus juoksuportaille sopivista paikoista Helsingissä. Vuosaarenhuippu on mukana kartoituksessa yhtenä kohteena. Työ valmistuu tämän vuoden aikana.

Tähän mennessä Helsinkiin toteutetut juoksuportaat ovat ensisijaisesti liikuntapalvelua, ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tulisi nostaa juoksuportaat esiin hankepriorisoinneissaan.

Juoksuportaita hoidetaan myös talvisin. Portaiden hoidosta seuraa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle käyttötalousvaikutuksia. Kaupunkiympäristön toimialan vastuulla olevat portaat ovat kulkuportaita, joista vain osasta luodaan lumi pois ja hiekoitetaan. Myös näitä portaita voi käyttää porrasjuoksuun lumettomana aikana.

30.01.2018 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.01.2018 § 22

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana esitystä kuntoportaiden saamiseksi Vuosaaren täyttömäelle. Helsingistä löytyy kuntoportaita Malminkartanon ja Paloheinän täyttömäiltä. Luonteva ja kannatettava paikka kolmansille portaille olisi Vuosaaren täyttömäki, jolloin kuntoportaita sijaitsisi eri puolilla Helsinkiä. Vuosaaren täyttömäki on kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimaa maa-aluetta, jolloin portaiden ylläpitämisvastuu olisi kaupunkiympäristön toimialalla.

Malminkartanon täyttömäki ja mäen huipulle johtavat portaat ovat kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimia ja ylläpitämiä. Paloheinän kuntoportaat ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella ja liikuntapalveluiden ylläpitämiä.

Malminkartanon portaissa on 426 askelmaa ja ne ovat pidemmät kuin Paloheinän portaat, Paloheinän portaissa on 254 askelmaa.

Paloheinän portaat valmistuivat lokakuussa 2017 ja ne saavuttivat heti suuren suosion. Portaisiin on asetettu laskurit joiden mukaan, portaissa on mitattu yhteensä 186 862 kpl nousua 6.10.–6.12.2017 välisenä aikana. Portaat suunniteltiin leveämmiksi kuin Malminkartanon portaat, jotta portaissa mahtuu hyvin liikkumaan samanaikaisesti, niin ylös- kuin alaspäin. Kuntoportaiden toteutus maksoi lähes 180 000 euroa. Portaiden valaistus on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2018.

Paloheinän portaiden saaman julkisuuden myötä kaupungille on tullut useita ehdotuksia kuntoportaiden rakentamiseksi eri kaupunginosiin.

Vuosaaren täyttömäelle on hyvät joukkoliikenneyhteydet ja Vuosaaressa asuu lähes 40 000 ihmistä, joten siltä osin portaiden toteutuspaikaksi Vuosaaren täyttömäki soveltuu hyvin. Aloitteessa mainittu Niinisaarentien kupeessa sijaitseva paikoitusalue ei ole virallinen P-alue. P-alue on muodostunut kyseiseen paikkaan vuosikymmenien aikana ja alue on aivan riittämätön talviaikaan, kun alueelle kunnostetaan latuja. Mikäli portaat päätetään rakentaa Vuosaaren täyttömäelle, olisi hyvä huomioida myös Niinisaarentien paikoitusmahdollisuuksien kehittäminen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566