Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/33

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 130

Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om en ändring av Gamlas sandplan till en konstgräsplan

HEL 2017-013032 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledmoten Juhani Strandén och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion att sandplanen i Gamlas idrottspark ändras till en konstgräsplan för att garantera likadana träningsförhållanden för fotboll i Gamlasområdet som i mindre stadsdelar som har en konstgräsplan.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet från kultur- och fritidsnämnden.

Att bygga om sandplanen på 98 x 60 meter, som på sommaren är fotbollsplan och på vintern skridskoplan, utvecklar förhållandena för fotbollsverksamheten i Gamlasområdet på ett betydande sätt. Utöver detta lämnade idrottsservicehelheten i december 2017 ett förslag till stadsmiljösektorn om att 500 000 euro av tilläggsanslaget på tre miljoner euro som anvisades för idrottsinvesteringar riktas till en ändring av sandplanen i Gamlas idrottspark till en konstgräsplan.

I Helsingfors finns 28 konstgräsplaner som idrottsservicehelheten förvaltar och 26 konstgräsplaner som föreningarna förvaltar.

Utöver Gamlas konstgräsplan byggs det enligt årets investeringsplan för byggandet av planer en konstgräsplan på Ladugårdens plan och förnyas konstgräset i Tali fotbollshall. I fråga om de kommande åren måste tyngdpunkten för konstgräsplanerna läggas allt mera på förnyandet av de befintliga planerna.

Staden förhåller sig positivt till förbättringen av motionsförhållandena och det har också positiva verkningar för folkhälsan. Att ändra sandplaner till konstgräsplaner både ökar veckoanvändningen av planerna och förlänger deras årliga användningstid.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1

Strandén Juhani Aloite Kvsto 29112017 7

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 245

HEL 2017-013032 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Juhani Strandénin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 51

HEL 2017-013032 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kannelmäen liikuntapuisto on kehittynyt nykyiseen tasoonsa vuosikymmenten saatossa Kannelmäen asutuksen kehitystä seuraten. Ensimmäinen hiekkakenttä rakennettiin entiselle peltoaukealle 1960-luvun puolivälissä, huoltorakennus 1980-luvulla, tenniskentät saivat tekonurmipäällysteen 1990-luvulla ja viimeksi liikuntapuistoon valmistui lähiliikuntapaikka viime vuonna.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti liikuntaolosuhteiden parantamiseen ja näkee sillä myös myönteisiä kansanterveysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää sekä kenttien viikoittaista käyttöä että pidentää niiden vuosittaista käyttöaikaa.

Liikuntapalvelut on valtuutettu Strandenin kanssa yhtä mieltä siitä, että kesäisin jalkapalloa ja talvisin jäädytettynä luistelua palvelevan 98 x 60 metrin kokoisen hiekkakentän rakentaminen tekonurmikentäksi kehittäisi merkittävästi jalkapallon harjoitteluolosuhteita Kannelmäen alueella. Tämän vuoksi liikunnan palvelukokonaisuus teki viime joulukuussa kaupunkiympäristön toimialalle esityksen siitä, että liikunnan investointeihin osoitetusta kolmen miljoonan euron lisämäärärahasta kohdennettaisiin 500 000 euroa Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakentän muuttamiseen tekonurmeksi.

Helsingissä on 28 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa oleva tekonurmea sekä 26 seurojen hallinnoimaa tekonurmea.

Liikuntapaikkarakentamisen määrärahat siirtyivät 1.6.2017 lukien kaupunkiympäristötoimialalle. Tämän vuoden kenttärakentamisen investointisuunnitelman mukaan rakennetaan Kannelmäen tekonurmen lisäksi tekonurmi Latokartanon kentälle sekä uusitaan Talin jalkapallohallin tekonurmi. Tulevien vuosien osalta pääpaino tekonurmien osalta joudutaan asettamaan entistä enemmän nykyisten kenttien uusimiseen.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566