Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/15

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 112

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite selvityksestä lisävaihtoehdosta kasvihuonepäästöjen vähentämiseen

HEL 2017-012443 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta siirtyä vuoteen 2035 mennessä tutkitusti vähäpäästöiseen kaukolämpöjärjestelmään, joka ei perustu laajamittaiseen biomassan polttamiseen. (Atte Harjanne)

 

Käsittely

Valtuutettu Atte Harjanne ehdotti valtuutettu Petrus Pennasen kannattamana seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta siirtyä vuoteen 2035 mennessä tutkitusti vähäpäästöiseen kaukolämpöjärjestelmään, joka ei perustu laajamittaiseen biomassan polttamiseen.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

7 äänestys

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta siirtyä vuoteen 2035 mennessä tutkitusti vähäpäästöiseen kaukolämpöjärjestelmään, joka ei perustu laajamittaiseen biomassan polttamiseen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 59
Alviina Alametsä, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Jape Lovén, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Pauliina Saares, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 4
Eva Biaudet, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Kaarin Taipale

Tyhjä: 21
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jörn Donner, Tuula Haatainen, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Petra Malin, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Pekka Puska, Marcus Rantala, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Atte Harjanteen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

2

Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki tekee selvityksen käytännön mahdollisuuksista kaukolämmön tuotantoon ydinvoimalla Helsingin alueen tarpeisiin.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin omistuksessa on Helen Oy, jonka toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Merkittävä osa Helen Oy:n liikevaihdosta muodostuu kaukolämpöliiketoiminnasta.

Helen Oy on antanut valtuustoaloitteeseen liittyen lausunnon, jonka mukaan ydinvoimalla tuotetun lämmön hyödyntämistä pääkaupunkiseudulla on selvitetty lukuisissa erilaajuisissa selvityksissä 1970-luvulta lähtien. Selvitykset ovat perustuneet suurimittaiseen sähköntuotantoon tarkoitetun ydinvoimayksikön hyödyntämiseen lämmön tuotannossa, tyypillisesti Loviisan ydinvoimalaitoksessa. Selvityksissä hankkeelle ei ole löydetty taloudellista kannattavuutta eikä siten toteuttamisedellytyksiä.

Helen Oy:n mukaan keskeisimmiksi haasteiksi ydinvoimalla tuotetun lämmön hyödyntämistä koskevissa selvityksissä on tunnistettu tarve miljardiluokan lämmön siirtoputki-investointiin sekä sähköntuotantokapasiteetin väheneminen. Lämmönotto pienentäisi merkittävästi ydinvoimalaitoksen sähkötehoa ja toisaalta samanaikaisesti käytöstä poistuisi pääkaupunkiseudun yhteistuotantokapasiteetti. On myös otettava huomioon ydinvoimalaitoksen sekä siirtoyhteyden tekninen ja tuotantotapariski, joiden vuoksi on ylläpidettävä lämmön toimitusvarmuuden edellyttämä täysimittainen varakapasiteetti polttoainevarastoineen. Lisäksi nykyisessä sähkömarkkinatilanteessa uusien ydinvoimayksiköiden kannattavuus olisi aiempaa heikompi.

Helen Oy:n näkemyksen mukaan ydinvoimatekniikan kehittyminen voi tarjota mielenkiintoisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Helen seuraa sarjatuotettujen pienoisreaktorien kehittymistä, mutta teknologian mahdolliseen kaupallistumiseen tulee kulumaan väistämättä pitkä aika. Lisäksi myös pienoisreaktoreihin liittyy kalliin siirtoyhteyden aiheuttama taloudellinen haaste, jos niitä sijoitetaan kauas pääkaupunkiseudusta.

Toisaalta pienissäkin ydinvoimalaitoksissa on otettava huomioon turvaetäisyydet, mikä vaikuttaa niiden mahdolliseen sijoittumiseen pääkaupunkiseudulla. Vaaditut turvaetäisyydet ovat viiden kilometrin suojavyöhyke (asukasluku alle 200) ja 20 kilometrin varautumisalue (rajattu väestömäärä, yksityiskohtainen pelastussuunnitelma). Tämä rajoittaa merkittävästi pienreaktoreiden käyttömahdollisuuksia kaupunkialueella.

Kansliapäällikön 6.11.2017, 140 § asettama päästövähennystyöryhmä teki 28.2.2018 esityksen Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta, jossa esitetään ne toimenpiteet, joiden avulla Helsingin ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Ohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joita kaupunkiorganisaatio ja/tai sen tytäryhtiöt sekä kuntayhtymät voivat omassa toiminnassaan toteuttaa. Helen Oy:n kehitysohjelman kautta toteutetaan Helsingin päästövähennystavoitetta energiantuotannon osalta.

Työryhmän näkemyksen mukaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, Helen Oy:n kehitysohjelma ja sen jatko toteuttavat yhdessä kaupungin päästötavoitteet.

Suomen hallitus on selvittänyt kivihiilen energiakäytön kieltämisen vaikutuksia. Hallitus aikoo tuoda kivihiilen energiakäytön kieltävän lakiesityksen eduskuntaan syysistuntokaudella. Tämänhetkisen tiedon mukaan kivihiilen polttaminen kiellettäisiin Suomen voimalaitoksilla toukokuun alussa vuonna 2029. Lisäksi hallitus valmistelee tukipaketin energiayhtiöille, jotka luopuvat hiilestä vapaaehtoisesti jo vuonna 2025. Tukipaketin suuruudeksi on esitetty 90 miljoonaa euroa.

Kivihiilen energiakäytön kielto vuoteen 2030 mennessä tai aiemmin tarkoittaisi Salmisaaren yhteistuotantolaitoksen polttoaineen muutosta nopeutetusti, mistä aiheutuisi merkittävästi isommat kustannukset kuin toteutettaessa kivihiilestä luopuminen hallitusti. Ottaen huomioon Helsingin alueen mittava lämmöntarve ja siihen liittyvä huipputehon tarve, nykyisin käytettävissä olevat teknologiset vaihtoehdot sekä tarvittavien investointien pitkä toteutusaika, luopuminen kivihiilen käytöstä hallituksen kaavailemalla aikataululla olisi erittäin vaikeaa ja kallista Helsingissä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on kaupunkistrategiassa sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa kivihiilen käytöstä luopumista peruslämmöntuotannossa, mutta ei poissulje kivihiilen käyttöä toimitusvarmuuden tai huoltovarmuuden turvaamiseksi. Helenin tavoite on yhteensopiva myös päästövähennystyöryhmän tekemän esityksen kanssa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

2

Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 284

HEL 2017-012443 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo:

Korvataan viimeisessä kappaleessa TEKSTI: ”Helen Oy:n tavoitteena on kivihiilen käytön lopettaminen 2030-luvulla. Yhtiö seuraa osana liiketoimintaansa ja kehitysohjelmansa täytäntöönpanoa erittäin tiiviisti energian eri tuotan- toteknologioiden kehittymistä sekä toimintaympäristön muutoksia”

TEKSTILLÄ: "Kaupunki on kaupunkistrategiassa sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa kivihiilen käytöstä luopumista peruslämmöntuotannossa, mutta ei poissulje kivihiilen käyttöä toimitusvarmuuden tai huoltovarmuuden turvaamiseksi. Helenin tavoite on yhteensopiva myös päästövähennystyöryhmän tekemän esityksen kanssa"

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566