Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/41

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 138

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2018-005658, 2018-005563

Päätös

Ryhmäaloitteet

        Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimisesta

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Eveliina Heinäluoman ym. aloite saamelaisten kansallispäivän huomioimisesta kaikissa Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa.

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566