Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 100

Val av ledamot i stadsstyrelsen

HEL 2018-004919 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Jaana Pelkonen avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen

        valde nuvarande ersättare Daniel Sazonov till ny ledamot i stadsstyrelsen och Otto Meri till ersättare för honom för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2019.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Behandling

Ledamoten Risto Rautava föreslog Daniel Sazonov till ledamot i stadsstyrelsen och Otto Meri till ersättare för honom.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 25.4.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

        beviljar Jaana Pelkonen avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen

        väljer _______________ till ny ledamot i stadsstyrelsen för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2019.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 259) Jaana Pelkonen (Saml.) till ledamot i stadsstyrelsen för den mandattid som börjar år 2017. Jaana Pelkonen anhåller 25.4.2018 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till stadsstyrelsen med stöd av 73 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 25.4.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 279

HEL 2018-004919 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Jaana Pelkoselle eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee _______________ jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2019 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566