Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/34

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 131

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om personaldimensioneringen inom dagvården på deltid

HEL 2017-013538 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Petra Malin väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petra Malin och 26 andra ledamöter föreslår i sin motion att man utreder möjligheterna till att inom dagvården på deltid följa samma dimensioneringar som inom dagvården på heltid, då barnen är på plats samtidigt.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande och konstaterar att det enligt 6 § i förordningen om barndagvård i daghemmet i vård- och uppfostringsuppgifter skall finnas minst en person med yrkesmässig behörighet som nämns i 1 mom. för varje grupp om högst 13 barn som har fyllt tre år och är i halvdagsvård. I Helsingfors fungerar man enligt det här.

Deltidsgruppens verksamhet har i Helsingfors ansetts passa bra för barn i familjer där det finns yngre syskon hemma eller där föräldrarnas arbete möjliggör en regelbundet kortare vårddag för barnet. Verksamheten och gruppens storlek formas enligt barnens ålder och antal. Barnen bjuds på lunch på daghemmet.

En barnträdgårdslärare ansvarar för gruppens pedagogiska verksamhet. Ramarna för dagvården på deltid fastställs i planen för småbarnspedagogik och planen för förskoleundervisningen. En plan för småbarnspedagogik utarbetas för varje barn.

I deltidsgruppen deltar barnet i småbarnspedagogiken och lär sig saker i en liten grupp, genom lek, rörelse, undersökande och konst.

Deltidsgrupper finns endast inom den finska småbarnspedagogiken och de är placerade i daghem på olika håll i Helsingfors. I nuläget (1/2018) finns 66 deltidsgrupper inom den finska småbarnspedagogiken och grupperna är uppdelade på 53 olika daghem. I januari 2018 fanns totalt 659 barn i deltidsgrupper, dvs. i genomsnitt 10 barn i en deltidsgrupp. Om alla grupper har 26 barn som har fyllt 3 år, är maximiantalet barn i deltidsgrupper 1 716.

Om Helsingfors höjer de ovannämnda deltidsgruppernas personaldimensionering till samma nivå som inom dagvården på heltid, resulterar det enligt det nuvarande antalet barn (1/2018) i ett behov på 42 nya anställningar (ca 21 barnträdgårdslärare och 21 barnskötare). Årskostnaden för det är cirka 1,6 mn euro. Om alla 66 deltidsgrupper har maximiantalet barn som fyllt 3 år, kräver en övergång till samma dimensionering som inom dagvården på heltid cirka 110 nya proffs inom småbarnspedagogiken, medan den årliga kostnaden inom dagvården på deltid stiger med cirka 4,2 mn euro.

Då perspektivet är konsekvenserna för barn är det tydligt att en höjning av personaldimensioneringen inom dagvården på deltid har gynnsamma verkningar för småbarnspedagogikens kvalitet. Även med tanke på konsekvenserna för de anställda medför en höjning av personaldimensioneringen inom dagvården på deltid gynnsamma verkningar för hur man orkar i arbetet och för arbetshälsan.

Enligt stadsstrategin är en ansvarsfull ekonomi grunden för den välmående staden I fråga om kostnader per enhet söker Helsingfors enligt stadsstrategin uppnå medelvärdet för övriga stora städer. En ändring av personaldimensioneringen inom dagvården på deltid har betydande ekonomiska konsekvenser med beaktande av att antalet barn inom småbarnspedagogiken, och följaktligen också kostnaderna inom småbarnspedagogiken ökar. Eventuella ändringar i personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken på deltid och de tilläggskostnader som de medför ska behandlas som en del av den normala ekonomiplaneringsprocessen.

Stadsstyrelsen anser att personaldimensioneringen också inom småbarnspedagogiken på deltid bör följa dimensioneringen inom småbarnspedagogiken på heltid då barnen planeras vara på plats samtidigt.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1

Malin Petra Aloite Kvsto 13122017 7

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 291

HEL 2017-013538 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Korvataan kappaleen 13 teksti tekstillä:

"Kaupunginhallitus katsoo, että henkilöstömitoituksen tulisi myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla yhtäaikaisesti."

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 5
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 8.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 51

HEL 2017-013538 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lausua valtuutettu Petra Malinin ym. aloitteesta koskien osapäivähoidon henkilökuntamitoitusta ja sen vaikutuksista varhaiskasvatuksen pedagogisten tavoitteiden toteutumiseen seuraavaa:

Lainmääritteet ovat osapäiväryhmille erilaiset kuin kokopäiväryhmille. Päivähoitoasetuksen (6 §) mukaan "päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden". Helsingissä toimitaan lain mukaan.

Osapäiväryhmän toiminta on nähty Helsingissä soveltuvan hyvin lapsille, joiden perheissä on pienempiä sisaruksia kotona tai vanhempien työ mahdollistaa lapsen säännöllisen lyhyen hoitopäivän. Toiminta ja ryhmän koko muotoutuvat lasten iän ja määrän mukaan. Lapsille tarjotaan päiväkodissa lounas.

Lastentarhanopettaja vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta. Osapäivähoitoa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma.

Osapäiväryhmässä lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen ja oppii asioita pienessä ryhmässä leikin, liikkumisen, tutkimisen ja taiteilun kautta. Retkeily lähiympäristöön kuuluu ryhmän toimintaan ja ryhmässä lisäksi pelataan pelejä, luetaan kirjoja, lauletaan ja askarrellaan. Ryhmässä lapsi voi harjoitella vuorovaikutustaitoja muiden kanssa. Osapäiväryhmä osallistuu myös kaikkiin päiväkodin yhteisiin tapahtumiin.

Osapäiväryhmiä on ainoastaan suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja ne ovat sijoittuneet päiväkoteihin ympäri Helsinkiä. Tällä hetkellä (1/2018) suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on osapäiväryhmiä 66 ja niitä on 53 päiväkodissa. Tammikuussa 2018 osapäiväryhmissä oli lapsia yhteensä 659 eli yhdessä osapäiväryhmässä oli keskimäärin 10 lasta. Mikäli kaikissa ryhmissä olisi  26 yli 3-vuotiasta lasta, maksimi lapsimäärä osapäiväryhmissä olisi 1716 lasta.

Mikäli Helsingissä nostettaisiin edellä mainittujen osapäiväryhmien henkilöstömitoitus kokopäivähoitomitoituksen tasolle, tarkoittaisi tämä nykyisellä lapsimäärällä (1/2018) 43 lisätyöntekijän tarvetta (n. 21 lastentarhanopettajaa ja 21 lastenhoitajaa). Tämän vuosikustannus olisi noin 1,6 milj. euroa. Mikäli kaikissa 66 osapäiväryhmässä olisi maksimi määrä yli 3-vuotiaita lapsia, vaatisi kokopäivämitoitukseen meneminen lisää noin 110 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja vuosikustannus nousisi osapäivähoidossa n. 4,2 milj. euroa.

Lapsivaikutusten näkökulmasta on selvää, että osapäivähoidon henkilöstömitoituksen nostamisella olisi myönteisiä vaikutuksia varhaiskasvatuksen laatuun.

Henkilöstövaikutusten näkökulmasta osapäivähoidon henkilöstömitoituksen nostamisella olisi myös myönteisiä vaikutuksia työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Mikäli osapäivähoidon henkilöstömitoitusta muutettaisiin, jää enemmän työaikaa lapsiryhmän ulkopuolelle, mikä edellyttäisi uudenlaista työajansuunnittelua.

Osapäivähoidon henkilöstömitoituksen muutoksella olisi kuitenkin huomattavat talousvaikutukset suhteutettuna myös siihen, että varhaiskasvatuksen lapsimäärät kasvavat ja sen myötä varhaiskasvatuksen kustannukset.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituksen tulisi myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla yhtäaikaisesti.

Käsittely

27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Petra Malin: Poistetaan kappale (11): Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla nähdään nykyisen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen olevan hyvällä tasolla varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

Tilalle: Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituksen tulisi myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla yhtäaikaisesti.

Kannattaja: Kirsi Pihlaja

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappale (11): Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla nähdään nykyisen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen olevan hyvällä tasolla varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Tilalle: Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituksen tulisi myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla yhtäaikaisesti.

Jaa-äänet: 5
Tarik Ahsanullah, Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 7
Fatim Diarra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Petra Malin, Abdirahim Mohamed, Kirsi Pihlaja

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä Petra Malinin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 7–5. Tyhjää äänesti 1.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Eeva Tiihonen, varhaiskasvatusalueen päällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566