Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/41

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 138

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2018-005563, 2018-005658

Beslut

Gruppmotioner

        Gruppmotion av Feministiska partiets fullmäktigegrupp om utarbetande av ett eget likalönsprogram för Helsingfors

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Eveliina Heinäluoma m.fl. om uppmärksammande av Samernas nationaldag i Helsingfors skolor och daghem

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566